ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 18 sierpnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni na obszarze gminy o statusie miasta Łódź

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525 i Nr 96, poz. 959) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się w dniach 27 sierpnia–30 sierpnia 2004 r. zakaz noszenia wszelkiego rodzaju broni na obszarze gminy o statusie miasta Łódź.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.1)  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – spawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436).