ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 18 października 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania z pracownikami wykonującymi zadania lub kompetencje podlegające przekazaniu jednostkom samorządu terytorialnego oraz sposobu ustalania liczby etatów podlegających przekazaniu

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz. U. Nr 175, poz. 1462 i Nr 189, poz. 1604) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Dyrektor generalny urzędu wojewódzkiego, w odniesieniu do zadań i kompetencji podlegających przekazaniu z dniem 1 stycznia 2006 r., określi niezwłocznie:

1) liczbę etatów wykorzystywanych do realizacji tych zadań i kompetencji;

2) imienne wskazanie pracowników wykconujących te zadania i kompetencje;

3) procentowy udział zadań i kompetencji w zakresie czynności poszczególnych pracowników.

2. W odniesieniu do zadań i kompetencji podlegających przekazaniu z dniem 1 stycznia 2008 r. czynności, o których mowa w ust. 1, wykonuje się do dnia 14 sierpnia 2007 r.

§ 2. 1. Wojewoda, po zasięgnięciu opinii marszałka województwa lub właściwego starosty, określi w terminie do dnia 7 listopada 2005 r., w zakresie zadań i kompetencji podlegających przekazaniu do jednostek samorządu terytorialnego z dniem 1 stycznia 2006 r., liczbę etatów i środków finansowych przeznaczonych na ich sfinansowanie w szczegółowości określonej w § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu (Dz. U. Nr 23, poz. 190).

2. Czynności, o których mowa w ust. 1, w zakresie zadań i kompetencji podlegających przekazaniu do jednostek samorządu terytorialnego z dniem 1 stycznia 2008 r. wojewoda, po zasięgnięciu opinii marszałka województwa, wykona w terminie do dnia 1 listopada 2007 r.

§ 3. Niezwłocznie po dokonaniu przez wojewodę czynności, o których mowa w § 2, dyrektor generalny urzędu wojewódzkiego pisemnie zawiadamia pracowników, którzy staną się pracownikami urzędu marszatkowskiego lub starostwa powiatowego, o zmianach mających nastąpić w ich stosunku pracy, wskazując nazwę i siedzibę nowego pracodawcy.

§ 4. 1. Wraz z imiennymi wykazami, o których mowa w art. 35 i 36 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej, zwanej dalej „ustawą”, pracodawca przekazuje organowi przejmującemu zadania i kompetencje listy pracowników, którzy stają się odpowiednio pracownikami urzędu marszałkowskiego lub starostwa powiatowego.

2. Na listach pracowników zamieszcza się następujące informacje o pracownikach:

1) wiek;

2) wykształcenie;

3) staż pracy;

4) status pracownika;

5) składniki wynagrodzenia;

6) dodatkowe uprawnienia;

7) doświadczenie zawodowe na stanowisku obejmującym zadania podlegające przekazaniu.

§ 5. 1. Podstawą do określenia liczby przekazywanych etatów z dniem 1 stycznia 2006 r. jest kalkulacyjna liczba etatów przeznaczonych do wykonywania przekazywanych ustawą zadań i kompetencji, ustalona zgodnie z ustawą budżetową na rok 2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz. U. Nr 278, poz. 2755), z uwzględnieniem zmian dokonanych w trakcie roku budżetowego.

2.  Do określenia liczby etatów przekazywanych z dniem 1 stycznia 2008 r. stosuje się ustawę budżetową na rok 2007, z uwzględnieniem zmian dokonanych w trakcie roku budżetowego.

3. Przekazaniu podlega liczba etatów będąca wynikiem sumowania pełnych etatów i ich części, przeznaczonych do obsługi zadań i kompetencji przejmowanych na mocy ustawy. Liczba etatów podlegających przekazaniu jest równa liczbie etatów, w ramach których wykonuje się zadania i kompetencje podlegające przekazaniu.

4. Liczba etatów przekazywanych do starostw powiatowych ulega proporcjonalnemu, do obciążenia odpowiedniego powiatu przekazywanymi zadaniami i kompetencjami, podziałowi pomiędzy wszystkie starostwa powiatowe z obszaru województwa.

§ 6. 1. W przypadku gdy zadania i kompetencje wojewody podlegające przekazaniu do samorządu województwa wykonywane są w ułamkowych częściach etatu przez więcej niż jednego pracownika, a z analizy obciążenia pracowników tymi zadaniami i kompetencjami wynika, że pracownikami urzędu marszałkowskiego stanie się mniejsza niż dotychczas liczba wykonujących te zadania pracowników:

1) dyrektor generalny urzędu wojewódzkiego w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia zobowiąże pisemnie pracowników do złożenia oświadczenia o ich preferencjach odnośnie do miejsca pracy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisma;

2) do pracowników wykonujących zadania podlegające przekazaniu z dniem 1 stycznia 2008 r. pisemne zobowiązanie do złożenia oświadczenia przekazuje się nie później niż do dnia 24 sierpnia 2007 r.;

3) dyrektor generalny urzędu wojewódzkiego dokona do dnia 31 grudnia 2005 r. zmian w opisach stanowisk pracy i zakresach czynności pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy w sposób zapewniający rozdzielenie zadań i kompetencji, które będą wykonywane przez wojewodów po dniu 31 grudnia 2005 r., od zadań i kompetencji podlegających przekazaniu z dniem 1 stycznia 2006 r. oraz odpowiednio do dnia 31 grudnia 2007 r. w stosunku do zadań i kompetencji przekazywanych z dniem 1 stycznia 2008 r., uwzględniając:

a) dotychczasową pracochłonność wykonywania przekazywanych ustawą zadań,

b) kwalifikacje i doświadczenie zawodowe pracowników,

c) preferencje pracowników wyrażone w oświadczeniach, o których mowa w pkt 1.

2. Jeżeli w wyniku zmian, o których mowa w ust. 1, obciążenie pracowników zadaniami i kompetencjami podlegającymi przekazaniu stanowić będzie 1/2 lub więcej etatu, pracownik wykonujący te zadania staje się pracownikiem urzędu marszałkowskiego.

§ 7. 1. Przepis § 6 ust. 1 stosuje się odpowiednio do zadań i kompetencji podlegających przekazaniu do samorządu powiatowego.

2. Pracownik staje się pracownikiem starostwa powiatowego, jeżeli do tego starostwa przekazywane jest co najmniej 1/2 etatu, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Po dokonaniu podziału liczby etatów, o którym mowa w § 5 ust. 4, wojewoda wskazuje starostwo powiatowe lub starostwa powiatowe, których pracownikami stają się osoby, których zakres czynności obejmuje przejmowane zadania w 1/2 lub więcej etatu, uwzględniając:

1) obciążenie powiatów realizacją przekazywanych zadań;

2) opinię pracownika, której należy zasięgnąć na zasadach określonych w § 6 ust. 1 pkt 1;

3) odległość miejsca zamieszkania pracownika od siedziby starostwa powiatowego.

§ 8. Do pracowników, w stosunku do których nie mają zastosowania odpowiednio § 6 ust. 2 i § 7 ust. 2, stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z późn. zm. 2) ) lub rozdziału 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953, z późn. zm. 3) ), dotyczące zmiany i ustania stosunku pracy.

§ 9. 1. Podstawę do określenia środków na wynagrodzenia pracowników, którzy staną się pracownikami urzędu marszałkowskiego lub starostwa powiatowego, stanowią:

1) dla członków korpusu służby cywilnej:

a) limity zatrudnienia przeznaczone na wykonywanie przekazywanych ustawą zadań.

b) kwoty bazowe,

c) wynikające z umów o pracę wielokrotności kwot bazowych,

d) pozostałe składniki wynagrodzenia z roku poprzedniego waloryzowane średniorocznym wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń;

2) dla pracowników nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagradzania — wynagrodzenie z roku poprzedniego, waloryzowane średniorocznym wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń.

2. Jeżeli pracownik, który stanie się pracownikiem urzędu marszałkowskiego lub starostwa powiatowego, nabywa w roku 2006 lub odpowiednio w roku 2008 prawo do nagrody jubileuszowej, dotychczasowy pracodawca przekazuje wraz ze środkami na wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1, również środki na wypłatę nagrody jubileuszowej.

3.  Dotychczasowy pracodawca przekazuje także środki na wypłatę wzrostu dodatku za wieloletnią pracę oraz proporcjonalną do liczby przekazywanych etatów część funduszu nagród.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2001 r. Nr 102, poz. 1116, Nr 111, poz. 1194, Nr 128, poz. 1403 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 150, poz. 1237, Nr 153, poz. 1271, Nr 238, poz. 2025 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256 i 2257, z 2004 r. Nr 33, poz. 287, Nr 179, poz. 1845 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 70 i Nr 132, poz. 1110.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, Nr 123, poz. 1353 i Nr 128, poz. 1403, z 2002 r. Nr 1, poz. 18, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71 i Nr 169, poz. 1417.