ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 18 października 2004 r. w sprawie wzorów karty rejestracyjnej, karty zapytania i karty odpowiedzi niezbędnych do przekazywania i gromadzenia informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych

Na podstawie art. 20g ust. 6 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1298, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wzory karty rejestracyjnej, karty zapytania i karty odpowiedzi, niezbędnych do właściwego obiegu informacji pomiędzy Komendantem Głównym Policji oraz podmiotami zobowiązanymi i uprawnionymi w zakresie bezpieczeństwa masowych imprez sportowych.

§ 2. 1. Wzór karty:

1) rejestracyjnej określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) zapytania określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) odpowiedzi określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

2. Wzory, o których mowa w ust. 1, są dostępne w formie elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2004 r. (poz. 2337)

Załącznik nr 1

WZÓR

KARTY REJESTRACYJNEJ

(PDF)

Załącznik nr 2

WZÓR

KARTY ZAPYTANIA

(PDF)

Załącznik nr 3

WZÓR

KARTY ODPOWIEDZI

(PDF)1)  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 123, poz. 1353, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 oraz z 2004 r. Nr 187, poz. 1922.