ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz przydziału i opróżniania tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów

Na podstawie art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, ze zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Lokal mieszkalny, o którym mowa w art. 90 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, przydziela się policjantowi w razie braku mieszkania albo zajmowania lokalu niezgodnego z przysługującymi policjantowi oraz członkom jego rodziny wymienionymi w art. 89 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji normami zaludnienia, z uwzględnieniem kolejności wynikającej z czasu oczekiwania na przydział lokalu mieszkalnego, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. 3) Policjantowi może być przydzielony lokal mieszkalny, bez względu na czas oczekiwania na przydział, w przypadku:

1)   konieczności opróżnienia:

a)   zajmowanej tymczasowej kwatery albo zajmowanego lokalu mieszkalnego, znajdujących się w budynku przeznaczonym na cele służbowe lub na terenie obiektu zamkniętego,

b)   zajmowanego lokalu mieszkalnego w budynku stanowiącym własność osoby fizycznej;

2)   mianowania lub powołania na stanowisko służbowe szczególnie istotne z punktu widzenia funkcjonowania jednostki Policji.

§ 2. 4) Lokal mieszkalny przydziela się policjantowi według norm zaludnienia:

1)   dla policjanta posiadającego rodzinę — po jednej normie zaludnienia dla policjanta i każdego członka jego rodziny, o którym mowa w art. 89 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, z zastrzeżeniem pkt 3 i 4;

2)   dla policjanta samotnego — dwie normy zaludnienia, z zastrzeżeniem pkt 3;

3)   dla policjanta powołanego lub mianowanego na stanowisko służbowe zaszeregowane w grupie od 14 do 16 — trzy normy zaludnienia;

4)   dla policjanta powołanego lub mianowanego na stanowisko służbowe zaszeregowane w grupie od 9 do 13a — dwie normy zaludnienia.

§ 3. Norma zaludnienia przysługująca policjantowi wynosi od 7 do 10 m2 powierzchni mieszkalnej, którą stanowi powierzchnia pokoi znajdujących się w lokalu mieszkalnym.

§ 4. 1. Policjantowi przydziela się lokal mieszkalny o powierzchni mieszkalnej odpowiadającej liczbie przysługujących mu norm zaludnienia.

2. Policjantowi, za jego pisemną zgodą lub na jego pisemny wniosek, może być przydzielony lokal o powierzchni mieszkalnej mniejszej od przysługującej zgodnie z normami zaludnienia. Przydział takiego lokalu nie pozbawia policjanta prawa do uzyskania lokalu o powierzchni mieszkalnej odpowiadającej przysługującym normom zaludnienia.

3. W przypadku szczególnie uzasadnionym organy, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 2-7, mogą przydzielić policjantowi, za zgodą organu wyższego stopnia, lokal o powierzchni mieszkalnej większej od przysługującej zgodnie z normami zaludnienia. Jeżeli zwiększenie powierzchni mieszkalnej nie przekracza 7 m2, zgoda organu wyższego stopnia nie jest wymagana.

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może przydzielić osobom, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. a i b, lokal mieszkalny o powierzchni większej od przysługującej zgodnie z normami zaludnienia.

§ 5. Przydzielony lokal mieszkalny powinien znajdować się w należytym stanie technicznym i sanitarnym.

§ 6. Lokal mieszkalny przydziela się policjantowi na jego pisemny wniosek. Wzór wniosku o przydział lokalu mieszkalnego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach rozwiedzionemu policjantowi przydziela się lokal mieszkalny inny niż dotychczas zajmowany, o powierzchni mieszkalnej odpowiadającej przysługującym mu normom zaludnienia.

§ 8. Były małżonek policjanta rozwiedzionego pozostaje w przydzielonym lokalu mieszkalnym do czasu uzyskania lub nabycia przez niego innego lokalu mieszkalnego albo domu.

§ 9. (uchylony). 5)

§ 10. 1. Tymczasowe kwatery dla policjantów przydziela się w lokalach mieszkalnych, pokojach gościnnych, pokojach w hotelu lub bursie albo pomieszczeniach mieszkalnych usytuowanych w budynkach przeznaczonych na cele służbowe lub na terenie obiektu zamkniętego, o należytym stanie technicznym i sanitarnym.

2. Tymczasową kwaterę przydziela się policjantowi na jego pisemny wniosek. Wzór wniosku o przydział tymczasowej kwatery określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 11. Przydział tymczasowej kwatery w budynku jednostki organizacyjnej Policji przeznaczonym na cele służbowe lub znajdującym się na terenie obiektu zamkniętego może nastąpić tylko na okres pełnienia służby przez policjanta w tej jednostce.

§ 12. Policjantowi w służbie przygotowawczej można przydzielić tymczasową kwaterę, jeżeli on sam lub członkowie jego rodziny nie mają tytułu prawnego do zajmowania lokalu mieszkalnego lub domu w miejscowości, w której policjant pełni służbę, lub w miejscowości pobliskiej.

§ 13. 1. Opróżnienie tymczasowej kwatery następuje w przypadku:

1)   zwolnienia policjanta ze służby albo przeniesienia do służby w innej miejscowości lub do innej jednostki organizacyjnej Policji;

2)   upływu okresu pełnienia służby w jednostce, w której policjant zajmuje tymczasową kwaterę w budynku przeznaczonym na cele służbowe lub znajdującym się na terenie obiektu zamkniętego;

3) 6) wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 95 ust. 2 pkt 1-4, pkt 7-9 oraz art. 95 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.

2. Policjant opróżnia tymczasową kwaterę z chwilą uzyskania lokalu mieszkalnego lub domu, na który skorzystał z pomocy finansowej, o której mowa w art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, jednak nie później niż przed upływem jednego roku od dnia wypłaty pomocy finansowej.

3. 7) W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, policjant jest obowiązany opróżnić tymczasową kwaterę w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia się decyzji ojej opróżnieniu.

§ 14. 1. Decyzje w sprawach przydziału i opróżniania lokali mieszkalnych i tymczasowych kwater wydają będący dysponentami lokali:

1)   minister właściwy do spraw wewnętrznych — w stosunku do Komendanta Głównego Policji i zastępców Komendanta Głównego Policji;

2)   Komendant Główny Policji — w stosunku do:

a)   policjantów pełniących służbę w Komendzie Głównej Policji,

b)   Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji,

c)   komendantów wojewódzkich Policji,

d)   Komendanta Stołecznego Policji,

e)   Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Komendanta Szkoły Policji w Pile, Komendanta Szkoły Policji w Słupsku, Komendanta Szkoły Policji w Katowicach i Komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie,

f)    dyrektora instytutu badawczego, o którym mowa w art. 4 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji;

3)   Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji — w stosunku do policjantów pełniących służbę w Centralnym Biurze Śledczym Policji;

4)   komendanci wojewódzcy Policji — w stosunku do komendantów powiatowych (miejskich) Policji oraz policjantów pełniących służbę w komendzie wojewódzkiej Policji;

5)   Komendant Stołeczny Policji — w stosunku do:

a)   komendantów rejonowych Policji na obszarze m.st. Warszawy,

b)   komendantów powiatowych Policji na obszarze powiatów, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji,

c)   policjantów pełniących służbę w Komendzie Stołecznej Policji;

6)   komendanci szkół, o których mowa w pkt 2 lit. e — w stosunku do podległych im policjantów;

7)   komendanci powiatowi (rejonowi, miejscy) Policji — w stosunku do policjantów pełniących służbę w komendzie powiatowej (rejonowej, miejskiej) Policji, komisariatach Policji i innych podległych im jednostkach organizacyjnych Policji;

8)   dyrektor instytutu badawczego — w stosunku do policjantów pełniących służbę w instytucie badawczym.

2. 10) W stosunku do osób, o których mowa w art. 95 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, decyzje w sprawach opróżnienia lokali mieszkalnych wydaje kierownik jednostki organizacyjnej Policji, w którego dyspozycji pozostają te lokale.

3. W stosunku do emerytów i rencistów policyjnych decyzje w sprawach przydziału lokali mieszkalnych wydaje komendant właściwy ze względu na obecne miejsce zamieszkania emeryta lub rencisty.

4. W stosunku do emerytów i rencistów policyjnych oraz członków rodziny uprawnionych do renty rodzinnej po funkcjonariuszu, który w chwili śmierci spełniał warunki wymagane do uzyskania emerytury lub renty, decyzje w sprawach opróżnienia zajmowanych przez nich lokali mieszkalnych wydają organy, o których mowa w ust. 1.

5. W stosunku do emerytów i rencistów policyjnych, których ostatnim miejscem pełnienia służby był urząd obsługujący ministra właściwego do spraw wewnętrznych, decyzje, o których mowa w ust. 1, wydaje Komendant Główny Policji.

§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 11)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 maja 2005 r.

1) Obecnie działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne kieruje Minister Spraw Wewnętrznych, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2)    Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 1280 i Nr 230, poz. 1371, z 2012 r. poz. 627, 664, 908, 951 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 628 i 675.

3)    W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 czerwca 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz przydziału i opróżniania tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów (Dz. U. Nr 123, poz. 856), które weszło w życie z dniem 24 lipca 2007 r.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Mnistra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 lipca 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz przydziału i opróżniania tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów (Dz. U. Nr 145, poz. 980), które weszło w życie z dniem 26 sierpnia 2010 r.

5)    Przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

6)    W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

7) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

   Dodana przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 lutego 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz przydziału i opróżniania tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów (Dz. U. poz. 239), które weszło w życie z dniem 20 marca 2012 r.

   Dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 8.

10) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

11) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 15 czerwca 2005 r.