ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego do służby przygotowawczej oraz do służby kandydackiej w Biurze Ochrony Rządu

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. Nr 27, poz. 298, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W postępowaniu kwalifikacyjnym do służby przygotowawczej oraz do służby kandydackiej w Biurze Ochrony Rządu ustala się spełnienie wymogów, o których mowa w art. 20 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu, przez osoby ubiegające się o przyjęcie do tej służby, zwane dalej „kandydatami”.

§ 2. 1. Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi komórka organizacyjna Biura Ochrony Rządu właściwa w sprawach osobowych, zwana dalej „komórką kadrową”.

2. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza się z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95, z późn. zm. 3) ).

§ 3. 1. Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna przyjęcie przez komórkę kadrową pisemnego podania o przyjęcie do służby przygotowawczej albo kandydackiej w Biurze Ochrony Rządu.

2. Do podania o przyjęcie do służby dołącza się następujące dokumenty:

1) wypełniony kwestionariusz osobowy;

2) dwie aktualne fotografie kolorowe;

3) dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, w tym specjalistyczne;

4) odpis skrócony aktu urodzenia kandydata;

5) odpis skrócony aktu urodzenia dziecka kandydata;

6) odpis skrócony aktu małżeństwa kandydata;

7) książeczkę wojskową.

3. Kandydat może również złożyć dokumenty potwierdzające jego dodatkowe umiejętności, osiągnięcia zawodowe i naukowe oraz opinie polecające kandydata.

§ 4. 1. Postępowanie kwalifikacyjne jest prowadzone w dwóch etapach.

2. Etap pierwszy obejmuje przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem, pozwalającej na ustalenie jego umiejętności autoprezentacji, poprawności w formułowaniu myśli, umiejętności nawiązania kontaktu oraz motywacji do podjęcia służby, i kończy się oceną przydatności kandydata do służby zamieszczaną w kwestionariuszu, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1.

3. Przed rozpoczęciem rozmowy kwalifikacyjnej, o której mowa w ust. 2, kandydat okazuje, na żądanie, dokument potwierdzający jego tożsamość.

4. Etap drugi obejmuje:

1) przeprowadzenie testów psychologicznych określających warunki intelektualne oraz cechy osobowościowe kandydata;

2) przeprowadzenie egzaminu sprawności fizycznej kandydata;

3) sprawdzenie w rejestrach, ewidencjach, kartotekach prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu;

4) uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa określonego w przepisach ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych;

5) ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do służby na podstawie orzeczenia komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

5. Kandydaci do służby kandydackiej nie podlegają testom psychologicznym, egzaminom sprawności fizycznej, ustaleniu zdolności fizycznej i psychicznej do służby.

6. Informacje uzyskane w poszczególnych etapach postępowania, o których mowa w ust. 2 i 4, wpisuje się do kwestionariusza osobowego kandydata.

§ 5. Negatywny wynik lub niepoddanie się badaniom lub czynnościom, o których mowa w § 4 ust. 2 i 4, powoduje odstąpienie przez Szefa Biura Ochrony Rządu od prowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

§ 6. 1. Postępowanie kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi warunki określone w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu, z wyjątkiem posiadania średniego wykształcenia, ma na celu ustalenie szczególnych predyspozycji tych osób do służby kandydackiej w Biurze Ochrony Rządu.

2. W postępowaniu kwalifikacyjnym, o którym mowa w ust. 1, bierze się pod uwagę, jako cechy preferencyjne, w szczególności:

1) wiek do 28 lat;

2) wzrost co najmniej 175 cm;

3) posiadanie prawa jazdy kategorii „A”, „B” lub „C”;

4) praktyczne umiejętności zawodowe;

5) uprawianie dyscyplin sportowych przydatnych w służbie w Biurze Ochrony Rządu, zwłaszcza:

a) sportów walki, wodnych i samochodowych,

b) strzelectwa;

6) ukończenie specjalistycznych kursów przydatnych w służbie w Biurze Ochrony Rządu.

§ 7. 1. Postępowanie kwalifikacyjne kończy się oceną predyspozycji kandydata do służby w Biurze Ochrony Rządu.

2. Ocenę predyspozycji, o której mowa w ust. 1, umieszcza się w kwestionariuszu osobowym.

§ 8. Kandydata zawiadamia się pisemnie o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego i jego wyniku.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 4)1)  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 451, Nr 90, poz. 844, Nr 166, poz. 1609, Nr 199, poz. 1939 i Nr 210, poz. 2036.

3)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 39, poz. 462, z 2001 r. Nr 22, poz. 247, Nr 27, poz. 298, Nr 56, poz. 580, Nr 110, poz. 1189, Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 17, poz. 155 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257.

4)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. Nr 205, poz. 1738).