ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Biurze Ochrony Rządu

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. Nr 27, poz. 298, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób dokonywania oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Biurze Ochrony Rządu, a także tryb orzekania o tej zdolności oraz właściwość i tryb postępowania komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, zwanych dalej „komisjami lekarskimi”.

§ 2. 1. Szef Biura Ochrony Rządu kieruje z urzędu do rejonowej komisji lekarskiej funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu, zwanego dalej „funkcjonariuszem”:

1) zwolnionego ze służby z innych przyczyn niż stan zdrowia;

2) który nie wykonuje obowiązków służbowych z powodu choroby przez kolejne 6 miesięcy;

3) który uległ wypadkowi pozostającemu w związku z pełnieniem służby, w celu ustalenia uszczerbku na zdrowiu;

4) jeżeli orzeczenie komisji lekarskiej o jego zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Biurze Ochrony Rządu jest niezbędne w postępowaniu karnym;

5) jeżeli w jego stanie zdrowia nastąpiło nagłe pogorszenie, uniemożliwiające lub utrudniające pełnienie obowiązków służbowych.

2. Szef Biura Ochrony Rządu może skierować do rejonowej komisji lekarskiej funkcjonariusza na jego własną pisemną prośbę.

3. Szef komórki organizacyjnej Biura Ochrony Rządu właściwej w sprawach osobowych kieruje do rejonowej komisji lekarskiej kandydata do służby w Biurze Ochrony Rządu, zwanego dalej „kandydatem”.

§ 3. 1. Stopień zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Biurze Ochrony Rządu ustala rejonowa komisja lekarska przez zaliczenie funkcjonariusza lub kandydata do jednej z następujących kategorii zdrowia:

1) kategoria Z – zdolny do służby, co oznacza, że stan zdrowia nie budzi żadnych zastrzeżeń albo że stwierdzone schorzenia lub ułomności fizyczne lub psychiczne nie stanowią przeszkody do pełnienia służby;

2) kategoria C – zdolny do służby z ograniczeniem, co oznacza, że stwierdzone schorzenie lub ułomności fizyczne lub psychiczne trwale lub czasowo zmniejszają sprawność fizyczną lub psychiczną do służby, ale nie stanowią przeszkody do pełnienia służby na określonych stanowiskach;

3) kategoria N – niezdolny do służby, co oznacza, że stwierdzone schorzenia lub ułomności fizyczne lub psychiczne uniemożliwiają pełnienie służby.

2. Poborowy do służby kandydackiej w Biurze Ochrony Rządu zaliczany przez komisje lekarskie podległe Ministrowi Obrony Narodowej do kategorii zdrowia A uzyskuje kategorię Z.

3. Poborowy do służby kandydackiej w Biurze Ochrony Rządu zaliczany przez komisje lekarskie podległe Ministrowi Obrony Narodowej do kategorii zdrowia B, D, E uzyskuje kategorię N.

§ 4. 1. Rejonowa komisja lekarska dokonuje oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Biurze Ochrony Rządu funkcjonariusza lub kandydata na podstawie badania lekarskiego, wyników zleconych badań specjalistycznych i psychologicznych, wywiadu chorobowego, dokumentacji medycznej będącej wynikiem obserwacji szpitalnej, leczenia ambulatoryjnego i sanatoryjnego oraz innych dokumentów medycznych istotnych dla dokonania tej oceny.

2. Jeżeli w toku badania lekarskiego powstało uzasadnione podejrzenie, że osoba skierowana rozmyślnie spowodowała u siebie uszkodzenie ciała albo schorzenie, rejonowa komisja lekarska orzeka o stanie zdrowia i zdolności do służby funkcjonariusza lub kandydata, zgodnie z ust. 1, i powiadamia Szefa Biura Ochrony Rządu lub szefa komórki organizacyjnej Biura Ochrony Rządu właściwej w sprawach osobowych o podejrzeniu.

3. Orzeczenie o zdolności fizycznej i psychicznej do służby rejonowa komisja lekarska wydaje, posługując się wykazem chorób i ułomności oraz kategorii zdolności do służby funkcjonariusza lub kandydata, uwzględniając ocenę stanu zdrowia funkcjonariusza lub kandydata, wyniki zleconych badań specjalistycznych i dodatkowych, wyniki przeprowadzonej obserwacji szpitalnej oraz informację o warunkach i przebiegu służby, wyniki egzaminu sprawności fizycznej, a także ustalenia protokołów powypadkowych mogące mieć znaczenie dla treści orzeczenia.

4. Wykaz chorób i ułomności oraz kategorii zdolności do służby funkcjonariusza lub kandydata stanowi załącznik do rozporządzenia.

5. W przypadku stwierdzenia dwóch lub więcej schorzeń lub ułomności fizycznych albo psychicznych, z których każde ogranicza zdolność osoby skierowanej do służby, rejonowa komisja lekarska rozpatruje wszystkie te schorzenia i ułomności łącznie, mając na uwadze ogólną zdolność funkcjonariusza lub kandydata do służby w Biurze Ochrony Rządu.

6. W przypadku ostrego schorzenia, konieczności rehabilitacji lub ciąży rejonowa komisja lekarska nie wydaje orzeczenia o zdolności do służby aż do czasu zakończenia leczenia lub zakończenia urlopu macierzyńskiego. Przewodniczący rejonowej komisji lekarskiej zawiadamia o tym Szefa Biura Ochrony Rządu lub szefa komórki organizacyjnej Biura Ochrony Rządu właściwej w sprawach osobowych.

7. Orzekając o zdolności funkcjonariusza do dalszej służby, rejonowa komisja lekarska bierze pod uwagę fakt istotnej zmiany w jego stanie zdrowia, w tym stopień upośledzenia funkcji organizmu wskutek choroby lub ułomności.

§ 5. 1. Orzeczenie rejonowej komisji lekarskiej o zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Biurze Ochrony Rządu, oprócz jednej z kategorii zdrowia wymienionych w § 3, zawiera jedno z określeń:

1) „zdolny do służby” – jeżeli po przeprowadzeniu badania lekarskiego oraz badań specjalistycznych i dodatkowych nie stwierdzono żadnych schorzeń stanowiących przeciwwskazanie do pełnienia służby;

2) „trwale niezdolny do pełnienia służby na zajmowanym stanowisku” – jeżeli w stanie zdrowia funkcjonariusza lub kandydata stwierdzono schorzenia, które zmniejszają jego zdolność fizyczną lub psychiczną i nie pozwalają na pełnienie służby na zajmowanym stanowisku, jednak schorzenia te nie stanowią przeszkody do dalszego pełnienia służby na innym stanowisku; w takim przypadku rejonowa komisja lekarska określa, jakie warunki służby są dla niego przeciwwskazane;

3) „czasowo niezdolny do pełnienia służby na zajmowanym stanowisku” – jeżeli w stanie zdrowia funkcjonariusza lub kandydata stwierdzono schorzenia, które czasowo zmniejszają jego zdolność fizyczną lub psychiczną, ale mogą rokować poprawę jego stanu zdrowia i odzyskanie pełnej sprawności i zdolności do służby na zajmowanym stanowisku; przy określaniu powyższego komisja wyznacza termin powtórnego badania i wydania ostatecznego orzeczenia o jego zdolności do służby na zajmowanym stanowisku;

4) „zdolny do pełnienia służby na zajmowanym stanowisku” – jeżeli w stanie zdrowia funkcjonariusza lub kandydata stwierdzono pewne schorzenia, które zmniejszają wprawdzie zdolność fizyczną lub psychiczną, ale nie stanowią przeszkody do pełnienia służby na zajmowanym stanowisku;

5) „trwale niezdolny do służby” – jeżeli w stanie zdrowia funkcjonariusza lub kandydata stwierdzono schorzenia, które nie pozwalają na pełnienie służby.

2. Orzeczenie rejonowej komisji lekarskiej powinno zawierać wyszczególnienie wszystkich schorzeń i ułomności fizycznych lub psychicznych, w tym tych, które nie obniżają zdolności do służby.

§ 6. W przypadku wydania orzeczenia o trwałej niezdolności do służby lub trwałej niezdolności do służby na zajmowanym stanowisku rejonowa komisja lekarska orzeka również o związku schorzeń i ułomności ze służbą.

§ 7. Związek schorzeń i ułomności ze służbą rejonowa komisja lekarska ustala na podstawie:

1) dokumentacji medycznej;

2) wyników przeprowadzonego dochodzenia lub śledztwa;

3) orzeczeń sądowych;

4) protokołów powypadkowych;

5) innych dokumentów, jeżeli mają znaczenie w sprawie.

§ 8. 1. Orzeczenie o zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Biurze Ochrony Rządu rejonowa komisja lekarska wydaje niezwłocznie po zebraniu wszystkich niezbędnych dokumentów.

2. Jeżeli rejonowa komisja lekarska nie może wydać orzeczenia z powodu braku dokumentów, zawiadamia o tym funkcjonariusza lub kandydata, zobowiązując go do dostarczenia brakujących dokumentów w terminie 14 dni od dnia, w którym stanął przed komisją.

3. Rejonowa komisja lekarska może zwrócić się o dostarczenie dokumentów, o których mowa w ust. 2, również do Szefa Biura Ochrony Rządu lub szefa komórki organizacyjnej Biura Ochrony Rządu właściwej w sprawach osobowych. Po upływie wyznaczonego terminu komisja lekarska wydaje orzeczenie na podstawie posiadanych dokumentów i oceny stanu zdrowia funkcjonariusza lub kandydata.

§ 9. 1. Rejonowa komisja lekarska orzeka w składzie trzech lekarzy, orzeczenie podpisują wszyscy członkowie komisji.

2. Członek rejonowej komisji lekarskiej, który ma zdanie odrębne w sprawie orzeczenia, może je wnieść na piśmie wraz z uzasadnieniem. Zgłoszenie zdania odrębnego odnotowuje się przy podpisie złożonym na orzeczeniu przez zamieszczenie odpowiedniej wzmianki.

3. Orzeczenie o zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Biurze Ochrony Rządu sporządza się w trzech egzemplarzach. Pierwszy egzemplarz otrzymuje funkcjonariusz lub kandydat, drugi egzemplarz otrzymuje komórka organizacyjna Biura Ochrony Rządu właściwa w sprawach osobowych, trzeci przechowuje się w aktach rejonowej komisji lekarskiej.

§ 10. 1. Orzeczenie o zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Biurze Ochrony Rządu doręcza się funkcjonariuszowi lub kandydatowi albo przesyła pocztą za zwrotnym poświadczeniem odbioru niezwłocznie po jego wydaniu przez komisję lekarską.

2. Orzeczenie zawiera:

1) dla funkcjonariusza uznanego za zdolnego do służby lub kandydata:

a) oznaczenie komisji wydającej orzeczenie,

b) imię i nazwisko funkcjonariusza lub kandydata,

c) imiona rodziców,

d) stopień i stanowisko służbowe funkcjonariusza,

e) datę i miejsce urodzenia,

f) datę wstąpienia do służby lub datę zwolnienia ze służby funkcjonariusza,

g) oznaczenie dokumentu stwierdzającego tożsamość,

h) rozpoznanie,

i) stopień zdolności do służby,

j) przepisy prawne, na podstawie których ustalono stopień zdolności do służby,

k) związek schorzeń ze służbą funkcjonariusza, wraz z uzasadnieniem,

l) uwagi komisji lekarskiej,

m) pouczenie o prawie do wniesienia odwołania,

n) podpisy członków komisji z pieczęcią okrągłą;

2) dla funkcjonariusza uznanego za niezdolnego do służby:

a) oznaczenie komisji wydającej orzeczenie,

b) imię i nazwisko funkcjonariusza,

c) imiona rodziców,

d) stopień i stanowisko służbowe funkcjonariusza,

e) datę i miejsce urodzenia,

f) datę wstąpienia do służby lub datę zwolnienia ze służby funkcjonariusza,

g) oznaczenie dokumentu stwierdzającego tożsamość,

h) skargi i wywiad chorobowy,

i) wyniki badań przedmiotowych,

j) wyniki badań lekarzy specjalistycznych,

k) rozpoznanie,

l) stopień zdolności do służby,

m) przepisy prawne, na podstawie których ustalono stopień zdolności do służby,

n) związek schorzeń ze służbą wraz z uzasadnieniem,

o) uwagi komisji lekarskiej,

p) rozpoznanie z podziałem na schorzenia podstawowe i współistniejące,

q) wskazania dla funkcjonariusza,

r) orzeczenie o zdolności do służby wraz z uzasadnieniem,

s) pouczenie o prawie do wniesienia odwołania,

t) podpisy członków komisji z pieczęcią okrągłą.

§ 11. 1. Funkcjonariuszowi lub kandydatowi przysługuje odwołanie od orzeczenia rejonowej komisji lekarskiej.

2. Przedmiotem odwołania może być orzeczenie w całości lub w części.

3. Odwołanie wnosi się na piśmie do odwoławczej komisji lekarskiej za pośrednictwem rejonowej komisji lekarskiej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia.

4. Odwołanie wniesione po terminie określonym w ust. 3 nie podlega rozpatrzeniu.

§ 12. 1. Rejonowa komisja lekarska, od której orzeczenia zostało wniesione odwołanie, może odwołanie uwzględnić i wydać nowe orzeczenie, zawiadamiając o tym funkcjonariusza lub kandydata.

2. W razie nieuwzględnienia odwołania komisja, o której mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania, przesyła je wraz z całością dokumentacji medycznej i uzasadnieniem orzeczenia do odwoławczej komisji lekarskiej.

§ 13. 1. Odwoławcza komisja lekarska rozpatruje odwołanie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania odwołania.

2. Po zapoznaniu się ze sprawą, a w razie potrzeby po przeprowadzeniu dodatkowych badań, w tym obserwacji szpitalnej, odwoławcza komisja może:

1) utrzymać w mocy zaskarżone orzeczenie albo

2) uchylić je w całości lub w części i wydać nowe orzeczenie, albo

3) uchylić orzeczenie i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia przez komisję rejonową.

3. Orzeczenie odwoławczej komisji lekarskiej jest ostateczne.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, odwoławcza komisja lekarska niezwłocznie zwraca całość dokumentacji orzeczniczej do rejonowej komisji lekarskiej. Rejonowa komisja lekarska wydaje nowe orzeczenie w terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentacji.

§ 14. Przepisy dotyczące postępowania przed rejonową komisją lekarską stosuje się odpowiednio do postępowania przed odwoławczą komisją lekarską.

§ 15. Do postępowania wszczętego i niezakończonego przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.

§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 3)

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2004 r. (poz. 339)

WYKAZ CHORÓB I UŁOMNOŚCI ORAZ KATEGORII ZDOLNOŚCI DO SŁUŻBY FUNKCJONARIUSZA LUB KANDYDATA W BIURZE OCHRONY RZĄDU1)  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 451, Nr 90, poz. 844, Nr 166, poz. 1609, Nr 199, poz. 1939 i Nr 210, poz. 2036.

3)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2002 r. w sprawie sposobu dokonywania oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Biurze Ochrony Rządu, a także trybu orzekania o tej zdolności oraz właściwości i trybu postępowania komisji lekarskich w tych sprawach (Dz. U. Nr 167, poz. 1378).