ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI 1) z dnia 18 listopada 2002 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych.

Na podstawie art. 44h ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 i Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 78, poz. 716) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Podmioty określone w art. 44h ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych wniosek o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL lub ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych składają na formularzu, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia.

2. Wniosek o udostępnienie danych, o których mowa w ust. 1, powinien zawierać:

1) podstawę prawną upoważniającą do otrzymania danych lub uzasadnioną potrzebę żądania udostępnienia danych;

2) nazwę podmiotu ubiegającego się o udostępnienie danych, adres jego siedziby lub nazwisko i imię wnioskodawcy oraz adres miejsca zamieszkania;

3) nazwę organu, do którego jest kierowany wniosek, i oznaczenie zbioru, z którego będą udostępnione dane;

4) informacje o osobie umożliwiające wyszukanie w zbiorze żądanych danych;

5) zakres żądanych danych.

§ 2. Do wniosku o udostępnienie danych można dołączyć wykaz osób, których dane miałyby być udostępnione, bez konieczności sporządzania odrębnego wniosku dla każdej osoby.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 listopada 2002 r. (poz. 1702)

WZÓR

.....................................................................

(wnioskodawca)

.....................................................................

(adres siedziby lub adres zamieszkania)

..................................................................

(nazwa organu, do którego jest wniosek kierowany,

..................................................................

i oznaczenie zbioru, z którego będą udostępnione

..................................................................

dane)

WNIOSEK

o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL,

ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych*)

1.

...................................................................................................................................................

(podstawa prawna upoważniająca do otrzymania danych lub uzasadniona potrzeba żądania

ich udostępnienia 1))

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

2.

...................................................................................................................................................

(informacje o osobie umożliwiające wyszukanie w zbiorze żądanych danych)

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

3.

...................................................................................................................................................

(zakres żądanych danych o osobie wskazanej w pkt 2)

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...............................................................

(data, podpis, pieczęć wnioskodawcy)

2 strona wniosku

W zbiorze meldunkowym (zbiorze PESEL, ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych*) figurują następujące  dane dotyczące osoby wskazanej w pkt 2 wniosku:

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...........................................................

(data, podpis i pieczęć administratora)

...........................................................

(data, podpis i pieczęć upoważnionego pracownika)

*) Niepotrzebne skreślić.

W przypadku żądania jednostkowej informacji o adresie ze zbioru PESEL wniosek należy kierować do Centralnego Biura Adresowego MSWiA, ul. Kazimierzowska 60, 02-543 Warszawa.

1)  Wnioskodawca jest obowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania udostępnienia danych osobowych innej osoby. Jeżeli żądanie udostępnienia danych nie wynika wprost z przepisów prawa materialnego, należy wskazać wiarygodną potrzebę posiadania danych lub załączyć dokument, z którego wynika obowiązek wskazania danych osoby (np. wezwanie sądowe, postanowienia i decyzje innych organów).

2) W pkt 2 wniosku należy wskazać znane wnioskodawcy dane osoby, np. nazwisko i imię, ostatni adres zamieszkania, miejsce urodzenia, wiek lub inne informacje dotyczące wyodrębnienia danych osoby ze zbioru.

Dopuszcza się możliwość załączenia do wniosku wykazu osób, bez konieczności sporządzania odrębnego wniosku dla każdej osoby, jeżeli żądanie udostępnienia danych dotyczy zbioru osób.1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. z 2002 r. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).