ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie flagi oraz oznakowania jednostek pływających i statków powietrznych Policji

Na podstawie art. 22b ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wzór flagi Policji;

2) okoliczności i warunki podnoszenia flagi Policji;

3) sposób oznakowania jednostek pływających i statków powietrznych Policji;

4) znaki rozpoznawcze używane na jednostkach pływających i statkach powietrznych Policji w nocy.

§ 2. 1. Flagą Policji jest płat tkaniny w kolorze błękitnym w kształcie prostokąta, którego stosunek szerokości do długości wynosi 1:1,8. Pośrodku prostokąta umieszczona jest gwiazda policyjna z oznaczeniem specjalistycznym jednostki pływającej Policji. Stosunek wysokości gwiazdy do szerokości płata tkaniny wynosi 3:5.

2. Wzór flagi Policji określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Flaga Policji podniesiona na jednostce pływającej Policji, zwanej dalej „jednostką pływającą", jest znakiem przynależności tej jednostki do Policji.

2. Flagę Policji podnoszą jednostki pływające realizujące zadania, o których mowa w art. 1 ust. 2 lub 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.

§ 4. 1. Jednostki pływające oznakowuje się:

1) banderą, której wzór określają przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 7, poz. 18, z późn. zm. 3)), podnoszoną na:

a) drzewcu rufowym, w czasie wykonywania zadań określonych w ustawie o Policji na morzu terytorialnym, morskich wodach wewnętrznych i rzekach w ich części granicznej,

b) najwyższym punkcie jednostki pływającej, a jeżeli konstrukcja na to pozwala – na drzewcu rufowym, w okresie świąt narodowych, wizyt poza granicami kraju i wizyt jednostek pływających innych państw w Rzeczypospolitej Polskiej;

2) flagą Policji, podnoszoną na:

a) najlepiej widocznym miejscu jednostki, a jeżeli konstrukcja na to pozwala – na drzewcu dziobowym, gdy w tym czasie nie używa się bandery, albo

b) najwyższym punkcie jednostki pływającej 10 cm poniżej bandery, a jeżeli konstrukcja jednostki na to pozwala – na drzewcu dziobowym, w okresie świąt narodowych, wizyt poza granicami kraju i wizyt jednostek pływających innych państw w Rzeczypospolitej Polskiej;

3) numerem rejestracyjnym w kolorze białym umieszczanym na obu burtach w części dziobowej i o połowę niższym, powtórzonym w części rufowej – o wysokości liter i cyfr proporcjonalnej do wielkości jednostki pływającej;

4) napisem „POLICJA", umieszczonym na obu burtach jednostki pływającej powyżej górnej krawędzi pasa zmiennego zanurzenia – w kolorze białym oraz dodatkowo na kabinach jednostek pływających o długości kadłuba powyżej 6 m – w kolorze niebieskim;

5) kolorami:

a) niebieskim – nawodną zewnętrzną część kadłuba, z wyjątkiem przypadku, gdy ze względu na rodzaj materiału użytego do wykonania jednostki pływającej część tę maluje się na kolor szary, z niebieskim pasem, o szerokości nie mniejszej niż 20 % wysokości burty jednostki pływającej od górnej krawędzi pasa zmiennego zanurzenia, biegnącym pośrodku wzdłuż kadłuba,

b) białym – kabinę.

2. Nie umieszcza się bandery i flagi Policji na jednostkach pływających, na których ze względów konstrukcyjnych nie jest to możliwe.

3. W czasie wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych lub w związku z wykonywaniem tych czynności jednostka pływająca może nie spełniać wymogów określonych w ust. 1.

§ 5. 1. Numer rejestracyjny jednostek pływających składa się z oddzielonych poziomą kreską:

1) litery „P";

2) litery określającej przynależność do jednostki organizacyjnej Policji;

3) dwucyfrowego numeru kolejnego jednostki pływającej.

2. Wykaz oznaczeń literowych określających przynależność do jednostki organizacyjnej Policji oraz zakres kolejnych numerów jednostek pływających określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 6. 1. Statki powietrzne Policji, zwane dalej „statkami powietrznymi", oznakowuje się:

1) znakiem polskiej przynależności państwowej;

2) znakiem rejestracyjnym;

3) napisem „POLICJA";

4) symbolem Policji;

5) numerem taktycznym;

6) kolorami:

a) granatowym, z wyjątkiem białego pasa wzdłuż belki ogonowej oraz białej górnej i dolnej części kadłuba, albo

b) srebrnym, z wyjątkiem granatowego pasa wzdłuż belki ogonowej.

2. Wzór oznakowania statku powietrznego określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

3. Znaki, symbole i napisy stanowiące oznakowanie statków powietrznych powinny odpowiadać warunkom określonym w przepisach o rejestrze statków powietrznych lotnictwa służb porządku publicznego.

4. W czasie wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych lub w związku z wykonywaniem tych czynności, albo w przypadku wymagającym zachowania niejawnego charakteru działania, statek powietrzny może nie spełniać wymogów określonych w ust. 1 pkt 1 lub 3-6.

§ 7. Znakiem polskiej przynależności państwowej, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1, jest prostokąt w barwach Rzeczypospolitej Polskiej umieszczony po obu stronach przedniej części obudowy silników.

§ 8. Napis „POLICJA”, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3, umieszcza się:

1) po obu stronach przedniej części kadłuba, w kolorze:

a) białym — w przypadku oznakowania statku powietrznego kolorem granatowym, albo

b) granatowym — w przypadku oznakowania statku powietrznego kolorem srebrnym;

2) na dolnej powierzchni statku powietrznego proporcjonalnie do jego wielkości, w kolorze granatowym.

§ 9. 1. Symbolem Policji, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 4, jest gwiazda policyjna z umieszczonym na niej na granatowym tle napisem „POLICJA".

2. Symbol Policji umieszcza się po obu stronach kadłuba statku powietrznego.

3. Wzór symbolu Policji określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 10. Numer taktyczny, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 5, składający się z oznaczenia literowego określającego przynależność do jednostki organizacyjnej Policji i numeru kolejnego statku powietrznego, umieszcza się:

1) po obu stronach kadłuba statku powietrznego;

2) na przedniej części kadłuba statku powietrznego;

3) na dolnej powierzchni statku powietrznego przed napisem „POLICJA".

§ 11. 1. Znakami rozpoznawczymi używanymi przez jednostki pływające w czasie wykonywania zadań służbowych w nocy oraz w warunkach ograniczonej widoczności są światła określone w umowach międzynarodowych i odrębnych przepisach dotyczących bezpieczeństwa żeglugi i zapobiegania zderzeniom na morzu.

2. Jednostki pływające, które ze względów konstrukcyjnych nie spełniają wymogów określonych w umowach międzynarodowych i odrębnych przepisach dotyczących bezpieczeństwa żeglugi i zapobiegania zderzeniom na morzu, oznakowuje się jednym pulsującym światłem niebieskim świecącym dookoła własnej osi.

§ 12. Statki powietrzne w nocy i w warunkach ograniczonej widoczności w czasie wykonywania zadań służbowych niezależnie od świateł przewidzianych w przepisach dotyczących budowy statków powietrznych, według których zostały wydane dokumenty dopuszczenia do lotów, oznakowuje się jednym niebieskim światłem pulsującym, świecącym dookoła własnej osi, umieszczonym pod spodem kadłuba.

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 4)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 kwietnia 2005 r. (poz. 724)

Załącznik 1

WZÓR FLAGI POLICJI

Załącznik 4

WZÓR SYMBOLU POLICJI


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, Nr 179, poz. 1842, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 i Nr 277, poz. 2742 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 70.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1985 r. Nr 23, poz. 100, z 1990 r. Nr 10, poz. 60 i Nr 34, poz. 199, z 1996 r. Nr 73, poz. 350, z 1997 r. Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2004 r. Nr 49, poz. 467.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone zarządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 marca 1996 r.w sprawie wzoru flagi Policji, okoliczności i warunków jej podnoszenia oraz sposobu oznakowania jednostek pływających i statków powietrznych Policji, a także znaków rozpoznawczych używanych na nich przez Policję w nocy (M. P. Nr 25, poz. 261), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 15 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o odszkodowaniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Milicji Obywatelskiej, ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy o uposażeniu żołnierzy, ustawy o Policji, ustawy o Urzędzie Ochrony Państwa, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o kontroli skarbowej, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, ustawy o zakwaterowaniu Sit Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o Służbie Więziennej oraz ustawy o Inspekcji Celnej (Dz. U. Nr 81, poz. 877).