ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji niezbędnych do ustalenia zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym

Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 191, poz. 1365) zarządza się, co następuje:

§ 1. Szczegółowy zakres informacji o czynnościach niezbędnych do ustalenia, przez mieszkańców powiatu, zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym, opracowany i rozprowadzany przez starostów, obejmuje wskazanie:

1) adresów siedzib odpowiednich Wydziałów Ksiąg Wieczystych Sądów Rejonowych ze wskazaniem właściwości miejscowej na obszarze powiatu oraz adresu Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych;

2) punktów informacyjno-konsultacyjnych, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 4 ustawy, w tym ich adresów i godzin pracy;

3) rodzajów dokumentów, które mogą potwierdzać rzeczywisty stan prawny nieruchomości;

4) zakresu danych objętych działem II księgi wieczystej i zasad dostępu do tych danych w celu ich sprawdzenia;

5) ewentualnych działań, które mogą zostać podjęte w przypadku, gdy dane ujawnione w dziale II księgi wieczystej nie odpowiadają rzeczywistemu stanowi prawnemu nieruchomości.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).