ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów paszportowych oraz trybu postępowania w przypadku ujawnienia fałszerstw lub wad w tych dokumentach oraz w sytuacji ich zniszczenia

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. Nr 143, poz. 1027, z 2008 r. Nr 32, poz. 192 oraz z 2009 r. Nr 69, poz. 595 i Nr 95, poz. 791) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie dokumentów paszportowych oraz trybu postępowania w przypadku ujawnienia fałszerstw lub wad w tych dokumentach oraz w sytuacji ich zniszczenia (Dz. U. Nr 152, poz. 1090 oraz z 2007 r. Nr 251, poz. 1887) wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:

„§ 3a. 1. Od osoby ubiegającej się o paszport, paszport dyplomatyczny lub paszport służbowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych pobiera się odciski palców wskazujących obu dłoni za pomocą urządzenia do elektronicznego pobierania odcisków.

2. W przypadku gdy linie papilarne na palcach wskazujących są nieczytelne lub brak jednego z tych palców, odciski pobiera się kolejno z pary palców środkowych, serdecznych albo pary kciuków.

3. W przypadku gdy osoba, o której mowa w ust. 1, ma tylko jedną dłoń lub nie posiada pary palców sobie odpowiadających w obu dłoniach, pobiera się odcisk palca wskazującego jednej dłoni. W przypadku gdy linie papilarne na palcu wskazującym są nieczytelne lub brak jest tego palca, odcisk pobiera się w kolejności, o której mowa w ust. 2.

4. Informację, z których palców odciski będą w formie elektronicznej umieszczone w paszporcie, paszporcie dyplomatycznym lub paszporcie służbowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych lub o braku możliwości ich pobrania, organ paszportowy odnotowuje we wniosku o wydanie dokumentu paszportowego lub w kwestionariuszu paszportowym na paszport dyplomatyczny lub paszport służbowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych.”;

2) załącznik nr 6 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Dotychczasowy wzór kwestionariusza paszportowego na paszport dyplomatyczny lub paszport służbowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, może być wykorzystywany do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do dnia 29 czerwca 2009 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).