ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 17 sierpnia 2007 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z przeprowadzeniem badań i certyfikacją wyrobów przeznaczonych na potrzeby bezpieczeństwa państwa

Na podstawie art. 26 ust. 5 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 235, poz. 1700) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) sposób ustalania opłat za czynności związane z badaniami na potrzeby oceny zgodności wyrobów i certyfikacją, zwanych dalej „opłatami”;

2) maksymalne wysokości opłat.

§ 2. 1. Opłaty są ustalane w cennikach, stanowiących ofertę jednostki badawczej lub jednostki certyfikującej.

2. Cenniki, o których mowa w ust. 1, ustala osoba zarządzająca odpowiednio jednostką badawczą lub jednostką certyfikującą.

§ 3. 1. Przy ustalaniu opłaty uwzględnia się koszty poszczególnych etapów czynności związanych z badaniami na potrzeby oceny zgodności wyrobów i certyfikacją, zwane dalej „kosztami jednostkowymi”.

2. Na koszty jednostkowe składają się w szczególności koszty:

1) wstępnego rozpatrzenia wniosku dostawcy o przeprowadzenie badań lub certyfikację, przeprowadzenia analizy jego kompletności, dokonania identyfikacji próbek i dostawcy oraz rejestracji wniosku (opłata wstępna);

2) przeprowadzenia prac techniczno-organizacyjnych;

3) przeprowadzenia kontroli warunków techniczno-organizacyjnych;

4) przeprowadzenia szczegółowej analizy dokumentacji technicznej;

5) rozpatrzenia wniosku przez właściwy komitet techniczny, grupę lub osobę w jednostce badawczej lub certyfikującej, jeżeli jest to niezbędne.

§ 4. Maksymalne wysokości opłat, podanych w cennikach, o których mowa w § 2 ust. 1, nie powinny przekroczyć 120 % wysokości kosztów obliczonych z uwzględnieniem art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa oraz § 3.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 131, poz. 919 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 245).