ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 17 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszowi Straży Granicznej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie

Na podstawie art. 65 ust. 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszowi Straży Granicznej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie (Dz. U. Nr 138, poz. 1467) wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się § 5;

2) w § 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) mianowania funkcjonariusza po raz pierwszy na stopień w korpusie podoficerów, chorążych, oficerów oraz na wyższy stopień — o kwotę w wysokości określonej w załączniku nr 3 do rozporządzenia;”;

3) w § 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) pkt 1 — wypłaca się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia mianowania funkcjonariusza po raz pierwszy na stopień w korpusie podoficerów, chorążych, oficerów oraz na wyższy stopień;”;

4) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. 1. Równoważnik pieniężny oraz kwota, o której mowa w § 6 pkt 2, nie przysługuje funkcjonariuszowi za okres:

1) korzystania z urlopu wychowawczego;

2) korzystania z urlopu bezpłatnego;

3) zawieszenia w czynnościach służbowych lub tymczasowego aresztowania, jeżeli w tym okresie nastąpiło zwolnienie funkcjonariusza ze służby.

2. Równoważnik pieniężny oraz kwota, o której mowa w § 6 pkt 2, nie przysługuje funkcjonariuszowi od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniał jeden z przypadków określonych w ust. 1.

3. W przypadku wypłaty równoważnika pieniężnego przed rozpoczęciem urlopu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, funkcjonariusz zwraca część tego równoważnika liczoną w pełnych miesiącach za okres przebywania na urlopie wychowawczym lub bezpłatnym, w terminie miesiąca od dnia rozpoczęcia urlopu.

4. W przypadku wypłaty równoważnika pieniężnego przed zawieszeniem funkcjonariusza w czynnościach służbowych lub tymczasowym aresztowaniem, jeżeli w tym okresie nastąpiło zwolnienie funkcjonariusza ze służby, funkcjonariusz zwraca część tego równoważnika liczoną w pełnych miesiącach za okres zawieszenia lub tymczasowego aresztowania, nie później niż w ostatnim dniu pełnienia służby.

5. Jeżeli po zwolnieniu funkcjonariusza ze służby nastąpiło umorzenie postępowania karnego albo uniewinnienie prawomocnym orzeczeniem sądu, wypłaca się część równoważnika, o której mowa w ust. 4. Do terminu wypłaty stosuje się przepisy § 12 ust. 3 pkt 2 i 3.”;

5) w § 14:

a) w pkt 2 uchyla się lit. c, e i f,

b) po pkt 6 dodaje się pkt 7 i 8 w brzmieniu:

„7) Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej — w stosunku do funkcjonariuszy pełniących służbę w jednostkach organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej;

8) kierownik jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, w której funkcjonariusz pełnił służbę przed oddelegowaniem — w stosunku do funkcjonariuszy oddelegowanych do pracy poza Strażą Graniczną.”;

6) załączniki nr 1—3 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1—3 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 kwietnia 2006 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2006 r. (poz. 623)

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 220, poz. 1897).