ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525 i Nr 96, poz. 959) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zakaz noszenia wszelkiego rodzaju broni na obszarze:

1) miasta stołecznego Warszawy w dniach 25 i 26 maja 2006 r.;

2) miasta Częstochowy w dniu 26 maja 2006 r.;

3) województwa małopolskiego w dniach 26, 27 i 28 maja 2006 r.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej —sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 220, poz. 1897).