ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie przeszkolenia zawodowego strażaków Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 96, poz. 667 i Nr 104, poz. 708 i 711) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółową organizację i formy odbywania w Szkole Głównej Służby Pożarniczej przeszkolenia zawodowego przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej, o których mowa w art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, zwanych dalej „strażakami”.

§ 2. 1. Przeszkolenie zawodowe dla strażaków, zwane dalej „przeszkoleniem zawodowym”, jest prowadzone w dwóch formach:

1) niestacjonarnych studiów podyplomowych dla strażaków ubiegających się o pierwszy stopień oficerski w Państwowej Straży Pożarnej;

2) niestacjonarnych studiów podyplomowych dla strażaków ubiegających się o zajmowanie stanowisk oficerskich związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi.

2. Przeszkolenie zawodowe jest prowadzone w wymiarze co najmniej 250 godzin dydaktycznych i trwa trzy semestry.

§ 3. 1. Programy przeszkolenia zawodowego opracowuje Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, w porozumieniu z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej.

2. Programy przeszkolenia zawodowego dla każdej z form studiów, o których mowa w § 2 ust. 1, zatwierdza Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.

§ 4. 1. Kandydaci na przeszkolenie zawodowe, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, muszą spełniać następujące wymagania:

1) posiadać mianowanie na stałe;

2) posiadać skierowanie od przełożonego uprawnionego do mianowania;

3) posiadać kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowisk podoficerskich w Państwowej Straży Pożarnej;

4) posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych.

2. Kandydaci na przeszkolenie zawodowe, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, muszą spełniać następujące wymagania:

1) posiadać mianowanie na stałe;

2) posiadać skierowanie od przełożonego uprawnionego do mianowania;

3) posiadać tytuł zawodowy technika pożarnictwa lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w tym zawodzie;

4) posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych.

3.  Od kandydatów na przeszkolenie zawodowe, o których mowa w ust. 2, posiadających tytuł zawodowy inżyniera w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego, którzy posiadają kwalifikacje do zajmowania stanowisk podoficerskich w Państwowej Straży Pożarnej, nie wymaga się posiadania tytułu zawodowego technika pożarnictwa lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w tym zawodzie.

4. Na przeszkolenie zawodowe kierują odpowiednio:

1) w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej — Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej;

2) w komendzie wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej — komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej;

3) w komendzie powiatowej lub miejskiej Państwowej Straży Pożarnej — komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, na wniosek właściwego komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej;

4) w Szkole Głównej Służby Pożarniczej i pozostałych szkołach Państwowej Straży Pożarnej — komendant szkoły;

5) w jednostkach badawczo-rozwojowych — dyrektor jednostki;

6) w Centralnym Muzeum Pożarnictwa — dyrektor muzeum;

7) w jednostkach organizacyjnych Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej — Szef Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej na wniosek przełożonego uprawnionego do mianowania.

§ 5. 1. Liczbę miejsc na przeszkolenie zawodowe, o którym mowa w § 2, ustala corocznie do dnia 31 stycznia Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, uwzględniając potrzeby kadrowe oraz możliwości szkoleniowe.

2. O ustalonym limicie Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej informuje ministra właściwego do spraw wewnętrznych do końca lutego danego roku kalendarzowego.

3. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej zatwierdza listę osób zakwalifikowanych na przeszkolenie zawodowe.

§ 6. 1. Strażacy uczestniczący w przeszkoleniu zawodowym składają egzamin końcowy, obejmujący część teoretyczną i praktyczną, przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, której skład jest ustalany w porozumieniu z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej.

2. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest:

1) obecność na co najmniej 85 % zajęć przewidzianych w programie;

2) uzyskanie zaliczeń z poszczególnych bloków programowych wskazanych w programie.

§ 7. 1. Podstawą do obliczenia oceny końcowej są:

1) średnia ocen z zaliczeń bloków programowych;

2) ocena z egzaminu teoretycznego;

3) ocena z egzaminu praktycznego.

2. Na ocenę końcową składa się ocena z zaliczenia bloków programowych, ocena z egzaminu teoretycznego i ocena z egzaminu praktycznego.

3. Z egzaminu końcowego z części teoretycznej i praktycznej sporządza się protokoły.

4. Strażak, który otrzymał ocenę niedostateczną z egzaminu teoretycznego lub praktycznego, składa egzamin poprawkowy w ustalonym terminie, przed komisją egzaminacyjną.

5. Strażak, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu teoretycznego lub praktycznego, może do niego przystąpić w innym terminie, ustalonym przez Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w porozumieniu z przewodniczącym komisji egzaminacyjnej.

§ 8. Strażacy uczestniczący w przeszkoleniu zawodowym, którzy złożyli egzamin końcowy z wynikiem pozytywnym, otrzymują świadectwo potwierdzające ukończenie studiów podyplomowych w zakresie przeszkolenia zawodowego uprawniającego odpowiednio do otrzymania pierwszego stopnia oficerskiego w Państwowej Straży Pożarnej lub zajmowania stanowisk oficerskich związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi.

§ 9. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad odbywania przeszkolenia zawodowego uprawniającego do otrzymania pierwszego stopnia oficerskiego w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 44, poz. 422).

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 131, poz. 919).