ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji

Na podstawie art. 62 ust. 8 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)   tryb postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów składanych:

a)   przy nawiązywaniu lub rozwiązywaniu stosunku służbowego,

b)   przy nawiązywaniu lub rozwiązywaniu stosunku pracy poza służbą,

c)   corocznie,

d)   na żądanie przełożonego;

2)   sposób analizy zgodności oświadczeń o stanie majątkowym ze stanem faktycznym;

3)   wzór oświadczenia o stanie majątkowym policjanta;

4)   tryb publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji.

§ 2. 1. Policjant składa oświadczenie o stanie majątkowym przy nawiązywaniu stosunku służbowego w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia służby.

2. Policjant składa oświadczenie o stanie majątkowym przy nawiązywaniu stosunku pracy poza służbą w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia pracy.

3. Policjant składa oświadczenie o stanie majątkowym przy rozwiązywaniu stosunku służbowego:

1)   w przypadku zwolnienia ze służby na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, na pisemne żądanie przełożonego właściwego w sprawach osobowych, przed wydaniem rozkazu o zwolnieniu ze służby;

2)   w przypadku zwolnienia ze służby na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, równocześnie z pisemnym zgłoszeniem wystąpienia ze służby.

4. Policjant składa oświadczenie o stanie majątkowym przy rozwiązywaniu stosunku pracy poza służbą w terminie 14 dni od dnia ustania stosunku pracy.

§ 3. Policjant składa oświadczenie o stanie majątkowym na pisemne żądanie przełożonego właściwego w sprawach osobowych w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania.

§ 4. 1. Przełożony właściwy w sprawach osobowych lub osoba pisemnie przez niego upoważniona poddaje analizie oświadczenie policjanta o stanie majątkowym w celu sprawdzenia jego zgodności ze stanem faktycznym.

2. Analiza oświadczenia o stanie majątkowym obejmuje w szczególności:

1)   porównanie treści oświadczenia z treścią oświadczenia złożonego poprzednio; nie dotyczy to oświadczenia złożonego przy nawiązywaniu stosunku służbowego;

2)   porównanie treści oświadczenia z innymi informacjami znajdującymi się w aktach osobowych policjanta.

3. Wyniki analizy oświadczeń o stanie majątkowym zawarte są w notatkach sporządzonych przez osoby dokonujące analizy i po oznaczeniu klauzulą „zastrzeżone” dołączone do oświadczeń.

§ 5. Oświadczenie o stanie majątkowym policjant składa na formularzu, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia.

§ 6. 1. Przełożeni właściwi w sprawach osobowych osób pełniących funkcje organów Policji publikują informacje zawarte w oświadczeniach o ich stanie majątkowym w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia.

2. 3) Informacje, o których mowa w ust. 1, publikuje się w sposób uniemożliwiający odczytanie danych wymienionych w art. 62 ust. 7 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.

3. (uchylony). 4)

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 5)

1) Obecnie działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne kieruje Minister Spraw Wewnętrznych, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mnistra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 627, 664, 908, 951 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 628, 675 i 1351. Tekst jednolity nie uwzględnia zmian ogłoszonych w Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 1280 i Nr 230, poz. 1371.

3)    W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 czerwca 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji (Dz. U. poz. 774), które weszło w życie z dniem 24 lipca 2012 r.

4)    Przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

5)    Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 9 sierpnia 2007 r.

6)    W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.