ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 16 września 2005 r. w sprawie ekwiwalentów pieniężnych za niewykorzystane przez funkcjonariusza Straży Granicznej urlopy i czas wolny od służby

Na podstawie art. 118 ust. 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób obliczania i wypłacania funkcjonariuszowi Straży Granicznej, zwanemu dalej „funkcjonariuszem”:

1) ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe lub dodatkowe, zwanego dalej „ekwiwalentem za urlop”;

2) ekwiwalentu za niewykorzystany czas wolny od służby, udzielany na podstawie art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, zwanego dalej „ekwiwalentem za czas wolny od służby”, oraz

3) podmioty właściwe w tych sprawach i terminy ich wypłaty.

§ 2. 1. Podstawę do obliczania ekwiwalentu za urlop i za czas wolny od służby stanowi miesięczne uposażenie zasadnicze wraz z dodatkami o charakterze stałym, należne funkcjonariuszowi na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym, zwane dalej „uposażeniem”.

2. Wysokość ekwiwalentu za urlop oblicza się, mnożąc 1/30 uposażenia przez liczbę dni niewykorzystanych urlopów wypoczynkowych lub dodatkowych.

3. Wysokość ekwiwalentu za czas wolny od służby oblicza się, mnożąc uposażenie przez współczynnik 0,5 % oraz przez liczbę godzin ponadnormatywnego czasu służby.

4. Wysokość ekwiwalentów wyliczonych w sposób określony w ust. 2 i 3 zaokrągla się do 10 groszy w górę.

§ 3. 1. Ekwiwalent za urlop i ekwiwalent za czas wolny od służby oblicza i wypłaca komórka finansowa jednostki organizacyjnej Straży Granicznej właściwa w sprawach wypłaty uposażenia.

2. Ekwiwalenty, o których mowa w ust. 1, wypłaca się w formie bezpośredniej lub na rachunek w banku wskazanym w formie pisemnej przez funkcjonariusza, w ostatnim dniu pełnienia służby, a w przypadku śmierci albo zaginięcia funkcjonariusza, niezwłocznie po wydaniu rozkazu personalnego o wygaśnięciu stosunku służbowego.

§ 4. Przepisy rozporządzenia określające sposób obliczania i wypłacania:

1) ekwiwalentu, o którym mowa w § 1 pkt 1, w zakresie urlopów dodatkowych,

2) ekwiwalentu, o którym mowa w § 1 pkt 2 — stosuje się od dnia 24 sierpnia 2005 r.

§ 5. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 kwietnia 2002 r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystane przez funkcjonariuszy Straży Granicznej urlopy wypoczynkowe (Dz. U. Nr 55, poz. 492).

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 128, poz. 1175, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 171, poz. 1800, Nr 172, poz. 1805, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757.