ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 16 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej

Na podstawie art. 105 i art. 108 ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2002 r. w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. Nr 67, poz. 622, z 2003 r. Nr 94, poz. 868 oraz z 2004 r. Nr 245, poz. 2465 i Nr 255, poz. 2564) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Funkcjonariuszom w służbie kandydackiej przysługuje miesięczne uposażenie zasadnicze w wysokości 12 % stawki miesięcznego uposażenia zasadniczego ustalonego dla funkcjonariuszy w służbie stałej w najniższej grupie zaszeregowania.”;

2) w § 5 w ust. 1 w pkt 6 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) dodatek graniczny.”;

3) w § 7:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dodatek służbowy, o którym mowa w ust. 3, podlega zwiększeniu o mnożnik 0,10 kwoty bazowej dla funkcjonariusza opiekującego się psem służbowym. W przypadku sprawowania opieki nad więcej niż jednym psem służbowym funkcjonariusz otrzymuje zwiększenie na każdego psa.”,

b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. W przypadku sprawowania opieki przez kilku funkcjonariuszy nad tym samym psem służbowym funkcjonariusze ci otrzymują zwiększenie dodatku służbowego w równych częściach.”,

c) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Przyznana funkcjonariuszowi kategoria dodatku służbowego może być obniżona w przypadku ustania przesłanek, które uzasadniały przyznanie jej w dotychczasowej wysokości.”,

d) po ust. 8 dodaje się ust. 9—11 w brzmieniu:

„9. Przyznaną funkcjonariuszowi kategorię dodatku służbowego obniża się w razie:

1) niewywiązywania się przez funkcjonariusza z obowiązków służbowych na zajmowanym stanowisku służbowym, stwierdzonego w opinii służbowej,

2) naruszenia przez funkcjonariusza dyscypliny służbowej lub nieprzestrzegania zasad etyki zawodowej, jeżeli prawomocnym orzeczeniem dyscyplinarnym został on uznany winnym popełnienia czynu, za który ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną.

10. Obniżenie przyznanej kategorii dodatku służbowego, o którym mowa w ust. 8 i 9, może nastąpić jednorazowo nie więcej niż o 3 kategorie dodatku służbowego, z zastrzeżeniem ust. 11.

11. Przyznana kategoria dodatku służbowego może być obniżona nie więcej niż do I kategorii dodatku służbowego.”;

4) po § 9 dodaje się § 9a w brzmieniu:

„§ 9a. 1. Funkcjonariusze w służbie stałej mianowani na stanowisku: kierownika zespołu, kierownika zmiany, starszego kontrolera, kontrolera, starszego asystenta, asystenta, starszego strażnika granicznego, strażnika granicznego, starszego referenta albo referenta w placówkach Straży Granicznej, którzy, zgodnie z zakresem powierzonych im obowiązków służbowych, stale pełnią służbę graniczną w bezpośredniej ochronie granicy państwowej lub kontroli ruchu granicznego, otrzymują dodatek graniczny.

2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, otrzymują także funkcjonariusze w służbie stałej, pełniący służbę w składzie pododdziałów odwodowych i plutonów specjalnych.

3. Miesięczną wysokość dodatku granicznego ustala się przy zastosowaniu mnożnika kwoty bazowej:

1) 0,02 dla funkcjonariuszy pełniących służbę w Straży Granicznej nie dłużej niż 5 lat,

2) 0,03 dla funkcjonariuszy pełniących służbę w Straży Granicznej ponad 5 lat.

4. Funkcjonariusze tracą prawo do dodatku granicznego od najbliższego terminu płatności, w przypadku zaprzestania wykonywania czynności służbowych, o których mowa w ust. 1 i 2, przez okres dłuższy niż 2 miesiące, z przyczyn innych niż choroba, urlop lub zwolnienie z zajęć służbowych.”;

5) w załączniku nr 1 do rozporządzenia uchyla się Ip. 16;

6) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

7) załącznik nr 4 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

8) w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ip. 5 otrzymuje brzmienie:


5 Pozostały personel latający posiadający wylatane do 500 godzin 0,10

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 sierpnia 2005 r., z wyjątkiem § 1 pkt 1, 2 i 4, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2005 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2005 r. (poz. 1331)

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 128, poz. 1175, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 171, poz. 1800, Nr 172, poz. 1805, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757.