ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 16 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania prac podwodnych w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

Na podstawie art. 8 ust. 7 i art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. Nr 199, poz. 1936, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie wykonywania prac podwodnych w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz. U. Nr 138, poz. 1468) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prace podwodne, o których mowa w ust. 1, wykonywane są jako działania:

1) specjalne — realizowane w ramach czynności związanych z prowadzeniem działań:

a) szturmowych,

b) minersko-pirotechnicznych,

c) rozpoznawczych;

2) ratownicze — realizowane w ramach czynności związanych z ratowaniem:

a) życia i zdrowia ludzkiego,

b) środowiska naturalnego;

3) specjalistyczne — realizowane w ramach czynności związanych z prowadzeniem:

a) pracy w przestrzeniach zamkniętych,

b) pracy z użyciem mieszanin oddechowych lub tlenu;

4) szkoleniowe i ćwiczenia — realizowane w formach obejmujących szkolenie:

a) kwalifikacyjne, rozumiane jako proces dydaktyczny, teoretyczny i praktyczny, zakończony uzyskaniem kwalifikacji w jednostkach,

b) doskonalące, rozumiane w szczególności jako praktyczne ćwiczenia podnoszące poziom umiejętności w wykonywanych pracach podwodnych, na podstawie posiadanych kwalifikacji lub ćwiczenia praktyczne przygotowujące do szkolenia kwalifikacyjnego;

5) wspomagające — realizowane w ramach czynności procesowych lub wspomagających służbę lub podmiot ratowniczy wykonujący działania, o których mowa w pkt 1–4.”,

b) uchyla się ust. 3;

2) w § 5 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Obecność kierującego pracami podwodnymi nie jest wymagana, jeśli zachodzi konieczność ratowania życia lub zdrowia ludzkiego.”;

3) w § 7 w ust. 1 po pkt 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) może prowadzić szkolenie doskonalące.”;

4) § 14—18 otrzymują brzmienie:

„§ 14. Z uwagi na specyfikę prowadzenia prac podwodnych w ramach działań na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego osoba posiadająca kwalifikacje:

1) młodszego nurka wykonuje samodzielnie prace podwodne na głębokości do 20 metrów, a po odbyciu odpowiedniego szkolenia doskonalącego, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 4 lit. b, prace podwodne na głębokości do 30 metrów — w asyście co najmniej nurka;

2) nurka wykonuje samodzielnie prace podwodne na głębokości do 30 metrów, a po odbyciu odpowiedniego szkolenia doskonalącego, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 4 lit. b, prace podwodne na głębokości do 50 metrów — w asyście nurka instruktora;

3) nurka instruktora wykonuje samodzielnie prace podwodne na głębokości do 50 metrów oraz kieruje pracami podwodnymi, a po odbyciu odpowiedniego szkolenia doskonalącego, w szczególności w oparciu o programy uwzględniające pragmatykę służbową, wykonuje samodzielnie prace podwodne na głębokości poniżej 50 metrów, a także może prowadzić szkolenia i egzaminy.

§ 15. Kierownik jednostki prowadzącej dany rodzaj prac podwodnych:

1) nadaje odpowiednie kwalifikacje, które zachowują ważność przez 5 lat od dnia ich nadania;

2) przedłuża, na wniosek zainteresowanej osoby, ważność nadanych kwalifikacji pod warunkiem:

a) udokumentowania okresu co najmniej 175-godzinnej praktyki w zakresie wykonywania prac podwodnych, uzyskanej w okresie 5 lat od dnia wydania kwalifikacji,

b) przedłożenia aktualnego orzeczenia o braku przeciwwskazań do wykonywania prac podwodnych, wydanego przez lekarza posiadającego specjalizację i odbyte szkolenie określone w odrębnych przepisach w sprawie warunków zdrowotnych wykonywania prac podwodnych;

3) dokonuje wpisów nadanych kwalifikacji w Książce nurka oraz prowadzi ich ewidencję.

§ 16. Kwalifikacje młodszego nurka może nabyć osoba, która posiada:

1) aktualne orzeczenie, o którym mowa w § 15 pkt 2 lit. b;

2) ukończone postępowanie kwalifikacyjne i pierwsze przeszkolenie w służbie, w przypadku funkcjonariuszy;

3) potwierdzone odpowiednimi dokumentami kwalifikacje co najmniej w zakresie nurkowania rekreacyjnego określone dla płetwonurka wymagającego nadzoru (dla poziomu 1. płetwonurkowania) w Polskiej Normie nr PN-EN 14153-1:2005 albo kwalifikacje nurka III klasy w rozumieniu ustawy;

4) zaświadczenie o odbyciu szkolenia teoretycznego i praktycznego w zakresie młodszego nurka.

§ 17. Kwalifikacje nurka może nabyć osoba, która posiada:

1) aktualne orzeczenie, o którym mowa w § 15 pkt 2 lit. b;

2) kwalifikacje młodszego nurka;

3) dwuletnią praktykę w wykonywaniu prac podwodnych w charakterze młodszego nurka, w tym co najmniej 70 godzin przebywania pod wodą i w warunkach podwyższonego ciśnienia;

4) zaświadczenie o odbyciu szkolenia teoretycznego i praktycznego w zakresie nurka.

§ 18. Kwalifikacje nurka instruktora może nabyć osoba, która posiada:

1) aktualne orzeczenie, o którym mowa w § 15 pkt 2 lit. b;

2) kwalifikacje nurka;

3) dwuletnią praktykę w wykonywaniu prac podwodnych w charakterze kierującego pracami podwodnymi oraz co najmniej 175 godzin przebywania pod wodą i w warunkach podwyższonego ciśnienia;

4) zaświadczenie o odbyciu szkolenia teoretycznego i praktycznego w zakresie nurka instruktora;

5) kwalifikacje pedagogiczne;

6) zaświadczenie o odbyciu przeszkolenia dodatkowego co najmniej w zakresie użycia mieszanin oddechowych i tlenu oraz prac w przestrzeniach zamkniętych i prac podwodnych prowadzonych na głębokości poniżej 50 metrów.”;

5) § 20 otrzymuje brzmienie:

„§ 20. 1. Dokumentem potwierdzającym wykonywanie prac podwodnych w jednostkach jest Dziennik prac podwodnych, składający się ze zbioru kart prac podwodnych.

2. Wzór Karty prac podwodnych określa załącznik nr 5 do niniejszego rozporządzenia.”;

6) uchyla się § 21;

7) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

8) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

9) uchyla się załącznik nr 4;

10) załącznik nr 5 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Zaświadczenia lekarskie wydane, do dnia wejścia wżycie niniejszego rozporządzenia, przez ośrodki medycyny pracy oraz zaświadczenia o ukończeniu przeszkolenia medycznego zachowują swoją ważność do czasu, na jaki zostały wydane.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 maja 2011 r. (poz. 728)

1)  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, z 2007 r. Nr 64, poz. 428, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 oraz z 2011 r. Nr 63, poz. 322.