ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie zasad i trybu oceniania cywilnych nauczycieli akademickich zatrudnionych w szkołach wyższych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

Na podstawie art. 44 ust. 2 w związku z art. 52 ust. 5 ustawy z dnia 31 marca 1965 r. o wyższym szkolnictwie wojskowym (Dz. U. z 1992 r. Nr 10, poz. 40, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa zasady i tryb dokonywania oceny cywilnych nauczycieli akademickich, zatrudnionych w szkołach wyższych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zwanej dalej „oceną”, w tym podmioty przeprowadzające ocenę, jej przedmiot, terminy oraz tryb odwoływania się.

§ 2. 1. Cywilni nauczyciele akademiccy podlegają okresowej ocenie.

2. Przedmiotem oceny są wyniki pracy cywilnego nauczyciela akademickiego w zakresie wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 31 ustawy z dnia 31 marca 1965 r. o wyższym szkolnictwie wojskowym, po upływie terminu określonego w ust. 4, liczonego od zawarcia umowy o pracę lub od daty ostatniej oceny.

3. Oceny dokonuje się w oparciu o kryteria, które określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

4. Ocenę przeprowadza się w następujących terminach:

1) co dwa lata — asystenta, lektora, instruktora;

2) co trzy lata — adiunkta, starszego wykładowcy, wykładowcy;

3) co pięć lat — profesora zwyczajnego i profesora nadzwyczajnego.

5. Oceny, o której mowa w ust. 1, można dokonać w innych terminach niż określone w ust. 4, na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, w której jest zatrudniony cywilny nauczyciel akademicki. Oceny dokonuje się także przed upływem okresu, na który cywilny nauczyciel akademicki został zatrudniony.

6. W przypadku otrzymania przez cywilnego nauczyciela akademickiego oceny negatywnej, ponowną ocenę przeprowadza się po upływie roku, licząc od dnia otrzymania przez cywilnego nauczyciela akademickiego takiej oceny.

§ 3. 1. Oceny dokonują:

1) komisje wydziałowe wybrane przez rady wydziałów,

2) komisja uczelniana wybrana przez radę naukową dla nauczycieli akademickich zatrudnionych poza wydziałami oraz w szkołach wyższych bezwydzia-łowych lub jednowydziałowych, zwane dalej „komisjami”.

2. Rada wydziału i rada naukowa, o których mowa w ust. 1, odpowiednio w pkt 1 i 2, dokonują wyboru komisji, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków rady, po uprzednim zawiadomieniu wszystkich członków o terminie wyboru.

3. Komisje wybierają ze swojego składu przewodniczącego, w głosowaniu tajnym, większością głosów.

4. Członkami komisji mogą być nauczyciele akademiccy — członkowie rad wydziałów i rady naukowej.

5. W skład komisji oceniającej cywilnego nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego wchodzą trzej nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego.

6. W posiedzeniu komisji bierze udział bezpośredni przełożony ocenianego nauczyciela akademickiego; przełożony nie uczestniczy w głosowaniu.

7. Komisja przeprowadza ocenę na podstawie „Arkusza działalności i oceny cywilnego nauczyciela akademickiego”, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

8. Ocena ma charakter opisowy i jest zakończona uogólnioną oceną końcową w następującej skali: wyróżniająca, dobra, zadowalająca lub negatywna. Ocena końcowa wynika z analizy spełnienia przez nauczyciela akademickiego kryteriów, o których mowa w § 2 ust. 3.

9. Uchwałę o ocenie końcowej, o której mowa w ust. 8, komisja podejmuje w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków komisji.

10. Komisja przedstawia swoją ocenę ocenianemu nauczycielowi akademickiemu i jego bezpośredniemu przełożonemu.

11. Z przeprowadzenia oceny sporządza się protokół dokumentujący jej przebieg. W protokole określa się w szczególności: skład komisji dokonującej oceny, termin i porządek dzienny posiedzenia komisji, osoby biorące udział w posiedzeniu oraz jego przebieg, z uwzględnieniem podjętej uchwały o ocenie końcowej.

§ 4. 1. Od oceny komisji, o której mowa w § 3 ust. 8, cywilnemu nauczycielowi akademickiemu przysługuje, w terminie 14 dni, licząc od dnia zapoznania go z treścią oceny, odwołanie do komisji odwoławczej, powołanej przez radę naukową szkoły wyższej, nadzorowanej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, na najbliższym posiedzeniu. Komisja odwoławcza rozpatruje odwołanie nie później niż w ciągu 14 dni od jej powołania. Decyzja komisji odwoławczej jest ostateczna.

2. W skład komisji odwoławczej nie mogą wchodzić członkowie komisji, o których mowa w § 3 ust. 1.

§ 5. Arkusz działalności i oceny cywilnego nauczyciela akademickiego, zatwierdzony przez komendanta--rektora szkoły wyższej nadzorowanej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, włącza się do akt osobowych nauczyciela akademickiego.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 maja 2005 r. (poz. 805)

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 7, poz. 44, z 1997 r. Nr 96, poz. 590, Nr 107, poz. 688, Nr 115, poz. 741 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 141, poz. 1184 oraz z 2003 r. Nr 179, poz. 1750.