ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie wysokości środków finansowych w 2005 r. i ich podziatu między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych wyłącznie dla zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej działających w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego ustala się w 2005 r. w kwocie 30 636 000,00 zł.

§ 2. Środki finansowe, o których mowa w § 1, przeznacza się dla:

1) 4 zakładowych straży pożarnych — w kwocie 34 852,00 zł;

2) 2 zakładowych służb ratowniczych — w kwocie 17 426,00 zł;

3) 3 525 ochotniczych straży pożarnych — w kwocie 30 583 722,00 zł.

§ 3. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie wysokości środków finansowych w 2004 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. Nr 174, poz. 1812).

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1)  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436, Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 52, poz. 452, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 100, poz. 835 i 836.