ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie określenia specjalistycznych dyscyplin naukowych, w których na stanowisko profesora nadzwyczajnego można wyznaczyć oficera (zatrudnić osobę cywilną) nieposiadajacego tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego oraz trybu postępowania kwalifikacyjnego przy wyznaczaniu (zatrudnianiu) na to stanowisko

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 4 pkt 1 w związku z art. 52 ust. 5 ustawy z dnia 31 marca 1965 r. o wyższym szkolnictwie wojskowym (Dz. U. z 1992 r. Nr 10, poz. 40, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa specjalistyczne dyscypliny naukowe, w których na stanowisko profesora nadzwyczajnego można wyznaczyć oficera (zatrudnić osobę cywilną) nieposiadajacego tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego, tryb postępowania kwalifikacyjnego przy wyznaczaniu (zatrudnianiu) na to stanowisko, etapy postępowania oraz podmioty przeprowadzające to postępowanie.

§ 2. W zakresie specjalistycznych dyscyplin naukowych o bezpieczeństwie państwa, bezpieczeństwie i porządku publicznym, ochronie granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego oraz ochronie przeciwpożarowej i innych dziedzin nauk lub dyscyplin naukowych objętych kierunkiem naukowym szkoły wyższej, na stanowisko profesora nadzwyczajnego w szkole wyższej nadzorowanej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych można wyznaczyć oficera lub zatrudnić osobę cywilną posiadającą wybitne, twórcze osiągnięcia w pracy zawodowej poza szkołą wyższą, w danej lub pokrewnej dyscyplinie naukowej.

§ 3. 1. Wyznaczenie oficera lub zatrudnienie osoby cywilnej na stanowisku profesora nadzwyczajnego może nastąpić w jednostce organizacyjnej szkoły wyższej nadzorowanej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych prowadzącej kształcenie w zakresie specjalistycznych dyscyplin naukowych wymienionych w § 2, po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego.

2. Osoba, wobec której ma być wszczęte postępowanie kwalifikacyjne, przedkłada komendantowi-rektorowi szkoły wyższej:

1) zgodę na wyznaczenie lub zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego; w danej lub pokrewnej dyscyplinie naukowej. Recenzje stanowią załącznik do protokołu, o którym mowa w ust. 5.

4. Komisja, po zapoznaniu się z opiniami recenzentów oraz dokumentami, o których mowa w § 3 ust. 2, przedstawia radzie naukowej swoje stanowisko wraz z uzasadnieniem, w przedmiocie stwierdzenia kwalifikacji do zajmowania stanowiska profesora nadzwyczajnego.

5. Z czynności wstępnego postępowania kwalifikacyjnego komisja sporządza protokół, w którym stwierdza:

1) skład komisji, o której mowa w ust. 1 pkt 2;

2) kompletność dokumentów złożonych przez kandydata ubiegającego się o wyznaczenie lub zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego;

3) nazwiska i imiona recenzentów wraz z informacją o spełnieniu przez nich warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 3;

4) wynik głosowania, a w przypadku zgłoszenia zdania odrębnego przez członka komisji, treść zdania odrębnego, wraz z uzasadnieniem.

§ 5. 1. Rada naukowa, po zapoznaniu się ze stanowiskiem komisji, przedstawia komendantowi-rektoro-wi szkoły wyższej nadzorowanej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych opinię, w formie uchwały, dotyczącą wstępnego stwierdzenia kwalifikacji do zajmowania przez kandydata stanowiska profesora nadzwyczajnego w szkole wyższej, w której zamierza się wyznaczyć oficera lub zatrudnić osobę cywilną na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

2. Uchwałę, o której mowa w ust. 1, rada naukowa podejmuje, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków rady, po uprzednim powiadomieniu wszystkich członków o terminie głosowania.

3. Komendant-rektor szkoły wyższej nadzorowanej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych po otrzymaniu opinii, o której mowa w ust. 1, występuje do rady jednostki organizacyjnej szkoły wyższej posiadającej uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego w pokrewnej dyscyplinie naukowej z wnioskiem o stwierdzenie kwalifikacji do zajmowania stanowiska profesora nadzwyczajnego.

§ 6. Rada, o której mowa w § 3 ust. 3 pkt 2, po zapoznaniu się z dokumentacją z przebiegu wstępnego postępowania kwalifikacyjnego, podejmuje uchwałę w sprawie stwierdzenia kwalifikacji do zajmowania przez kandydata stanowiska profesora nadzwyczajnego i przekazuje ją komendantowi-rektorowi szkoły wyższej nadzorowanej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w której zamierza się wyznaczyć oficera lub zatrudnić osobę cywilną na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1)  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 7, poz. 44, z 1997 r. Nr 96, poz. 590, Nr 107, poz. 688, Nr 115, poz. 741 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 141, poz. 1184 oraz z 2003 r. Nr 179, poz. 1750.