ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Straż Graniczną czynności niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa

Na podstawie art. 9g ust. 7 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o ustawie, rozumie się przez to ustawę z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej.

§ 2. 1. Niejawne nadzorowanie wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa, zwane dalej „czynnościami”, polega na obserwowaniu:

1) przesyłek, co do których zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że mogą zawierać przedmioty przestępstwa;

2) nieruchomości lub rzeczy ruchomych, w tym środków transportu, co do których zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że są wykorzystywane do wytwarzania, przemieszczania, przechowywania lub obrotu przedmiotami przestępstwa;

3) osób, co do których zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że mogą wytwarzać, przemieszczać, przechowywać lub dokonywać obrotu przedmiotami przestępstwa.

2. Podczas przeprowadzania czynności Straż Graniczna może dokonywać w sposób niejawny następujących zmian w przesyłkach lub innych rzeczach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2:

1) wyłączać okresowo przesyłki i inne rzeczy z obrotu, przemieszczania, przechowywania lub procesu wytwarzania;

2) otwierać je w celu:

a) sprawdzenia,

b) oceny zawartości,

c) oznakowania,

d) usunięcia przedmiotu przestępstwa lub zastąpienia innymi przedmiotami w całości albo w części,

e) ujawnienia i utrwalania śladów kryminalistycznych;

3) zamykać przesyłki i inne rzeczy po otwarciu i włączać je do obrotu, przemieszczania, przechowywania lub procesu wytwarzania.

3. Obserwowanie, o którym mowa w ust. 1, może być prowadzone z użyciem środków technicznych utrwalających dźwięk lub obraz, a także innych środków technicznych umożliwiających obserwowanie, w tym przez ustalanie położenia osób lub rzeczy.

4. Sprawdzenia i oceny zawartości przesyłek i innych rzeczy dokonuje się metodą organoleptyczną lub w razie potrzeby pobiera się próbki do badań właściwości fizykochemicznych lub innych cech identyfikacyjnych, istotnych z uwagi na okoliczności przeprowadzania czynności, a także dla upewnienia się, że prowadzenie czynności nie stworzy zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego.

§ 3. 1. Komendant Główny Straży Granicznej lub komendant oddziału Straży Granicznej, zwany dalej „organem Straży Granicznej”, wydający zarządzenie, o którym mowa w art. 9g ust. 1 ustawy, zwane dalej „zarządzeniem”, zawiadamia właściwe organy i instytucje publiczne oraz przedsiębiorców o potrzebie wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 9g ust. 5 ustawy, jeżeli jest to niezbędne do skutecznego przeprowadzenia czynności.

2. Wzór zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Organy i instytucje publiczne oraz przedsiębiorcy wykonujący obowiązek, o którym mowa w art. 9g ust. 5 ustawy, udostępniają funkcjonariuszowi Straży Granicznej okazującemu zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, wykaz osób wykonujących prace związane z przyjmowaniem, przewozem i doręczaniem przesyłek, w zakresie związanym z dopuszczeniem do dalszego przewozu, obejmujący imiona i nazwiska oraz adresy zamieszkania, a także zakres obowiązków tych osób związanych z przewozem przesyłki.

§ 4. W przypadku gdy cel czynności może być osiągnięty bez współdziałania z organami i instytucjami publicznymi oraz przedsiębiorcami, czynności przeprowadza się bez zawiadomienia, o którym mowa w § 3 ust. 1.

§ 5. 1. Czynności prowadzi się przez czas oznaczony w zarządzeniu, chyba że wcześniej zostanie osiągnięty cel tych czynności lub ustanie przyczyna ich zarządzenia albo prokurator okręgowy nakaże zaniechanie czynności.

2. Zaniechanie czynności z powodu osiągnięcia celu tych czynności lub ustania przyczyny ich zarządzenia następuje po uzyskaniu zgody organu Straży Granicznej wydającego zarządzenie.

3. Jeżeli dalsze prowadzenie czynności stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, funkcjonariusze Straży Granicznej przerywają je niezwłocznie i powiadamiają o tym organ Straży Granicznej wydający zarządzenie.

§ 6. 1. Jeżeli dalsze prowadzenie czynności stało się trwale niemożliwe, zaprzestaje się ich prowadzenia, za zgodą organu Straży Granicznej wydającego zarządzenie.

2. Wzór wniosku o wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 7. 1. Dokumentację czynności stanowią:

1) wniosek kierownika właściwej komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej lub kierownika właściwej komórki organizacyjnej komendy oddziału Straży Granicznej albo komendanta placówki Straży Granicznej o zarządzenie czynności;

2) zarządzenie;

3) zawiadomienie prokuratora okręgowego o zarządzeniu czynności;

4) zawiadomienie organów i instytucji publicznych oraz przedsiębiorców dokonujących przewozu przesyłek zawierających przedmioty przestępstwa o zarządzeniu czynności;

5) zarządzenie prokuratora okręgowego nakazujące zaniechanie czynności;

6) informacje organu Straży Granicznej wydającego zarządzenie o wynikach przeprowadzonych czynności, przekazywane prokuratorowi okręgowemu;

7) notatka służbowa o przebiegu i wynikach czynności;

8) opis wyników sprawdzenia i oceny, o których mowa w § 2 ust. 4;

9) wniosek o wyrażenie zgody na zaprzestanie czynności z powodu trwałego braku możliwości ich wykonywania.

2. Wzory dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, stanowią odpowiednio załączniki nr 3—5 do rozporządzenia.

3. Dokumentację czynności stanowią także materiały uzyskane podczas przeprowadzania czynności, w szczególności informatyczne nośniki danych, na których zostały utrwalone informacje uzyskane w wyniku stosowania środków technicznych, kopie wykonane z tych nośników, a także dokumenty sporządzone na podstawie informacji zawartych na tych nośnikach.

4. Notatka służbowa, o której mowa w ust. 1 pkt 7, zawiera:

1) numer wniosku o zarządzenie czynności;

2) numer sprawy i kryptonim, jeżeli został jej nadany;

3) określenie rodzaju prowadzonych czynności;

4) czas, miejsce i sposób przeprowadzenia czynności;

5) dane dotyczące osoby, wobec której dokonano czynności (imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub inne dane pozwalające na jednoznaczne jej określenie);

6) opis wyników przeprowadzonych czynności, w tym ujawnione przestępstwa i osoby uczestniczące w ich popełnieniu;

7) w miarę potrzeby, opis innych okoliczności dotyczących przeprowadzonych czynności.

5. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1–6, sporządza się w dwóch egzemplarzach, a dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 7–9, sporządza się w jednym egzemplarzu.

§ 8. Materiały uzyskane podczas stosowania czynności organ Straży Granicznej wydający zarządzenie przekazuje, za pokwitowaniem, prokuratorowi okręgowemu za pośrednictwem upoważnionego pisemnie funkcjonariusza Straży Granicznej.

§ 9. 1. W Komendzie Głównej Straży Granicznej, w komendach oddziałów Straży Granicznej i prokuraturach okręgowych prowadzi się rejestry czynności, zwane dalej „rejestrami”.

2. Rejestry mogą być prowadzone w postaci księgi albo w systemie teleinformatycznym.

3. Wzór rejestrów prowadzonych w Komendzie Głównej Straży Granicznej lub komendzie oddziału Straży Granicznej stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia.

4. Wzór rejestru prowadzonego w prokuraturze okręgowej stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia.

§ 10. Do czynności rozpoczętych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lutego 2011 r. (poz. 312)

Załącznik 4 Wzór zarządzenia

1)  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 170, poz. 1218, z 2007 r. Nr 57, poz. 390 i Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 195, poz. 1199, Nr 216, poz. 1367 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 85, poz. 716, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 127, poz. 857, Nr 164, poz. 1108, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 53, poz. 273.