ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ilekroć w rozporządzeniu użyte jest określenie:

1) obiekt budowlany — należy przez to rozumieć określenie, o którym mowa w przepisach prawa budowlanego;

2) zagrożenie wybuchem — należy przez to rozumieć określenie, o którym mowa w przepisach o ochronie przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Uzgodnienia wymagają następujące projekty budowlane:

1) budynku zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V;

2) budynku należącego do grupy wysokości: średniowysokie, wysokie lub wysokościowe, zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III lub ZL IV;

3) budynku niskiego zawierającego strefę pożarową o powierzchni przekraczającej 1 000 m2, zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, obejmującą kondygnację nadziemną inną niż pierwsza;

4) obiektu budowlanego innego niż budynek, przeznaczonego do użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego, w którym przewiduje się możliwość jednoczesnego przebywania w strefie pożarowej ponad 50 osób na powierzchni do 2 000 m2;

5) budynku zawierającego strefę pożarową produkcyjną lub magazynową, wolno stojącego urządzenia technologicznego lub zbiornika poza budynkami oraz placu składowego albo wiaty, jeżeli zachodzi co najmniej jeden z następujących warunków:

a) strefa pożarowa produkcyjna lub magazynowa wymienionych obiektów budowlanych ma powierzchnię przekraczającą 1 000 m2 oraz gęstość obciążenia ogniowego przekraczającą 500 MJ/m2,

b) występuje zagrożenie wybuchem,

c) strefa pożarowa produkcyjna lub magazynowa wymienionych obiektów budowlanych ma powierzchnię przekraczającą 5 000 m2 i gęstość obciążenia ogniowego mniejszą niż 500 MJ/m2;

6) garażu wielopoziomowego oraz garażu zamkniętego o więcej niż 10 stanowiskach postojowych;

7) obiektu budowlanego objętego obowiązkiem wykonania systemu sygnalizacji pożarowej, stałych urządzeń gaśniczych lub dźwiękowego systemu ostrzegawczego;

8) parkingu przeznaczonego dla pojazdów przewożących towary niebezpieczne;

9) sieci wodociągowej przeciwpożarowej z hydrantami zewnętrznymi przeciwpożarowymi,      przeciwpożarowego zbiornika wodnego oraz stanowiska czerpania wody do celów przeciwpożarowych;

10) tunelu o długości ponad 100 m.

2. W przypadku odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy obiektu budowlanego oraz zmiany związanej z koniecznością zapewnienia drogi pożarowej, a także zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, o którym mowa w ust. 1, uzgodnienie jest wymagane, gdy ze względu na charakter lub rozmiar robót niezbędne jest sporządzenie projektu budowlanego, którego rozwiązania projektowe dotyczą warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego.”;

3) w § 5:

a) w ust. 1:

— wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Podstawę uzgodnienia stanowią dane zawarte w projekcie budowlanym określone i przedstawione przez projektanta, dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego, obejmujące w szczególności:”,

— pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz przeszkodowe;”,

— pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie budowlanym, dostosowany do wymagań wynikających z przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej i przyjętego scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru, a w szczególności: stałych urządzeń gaśniczych, systemu sygnalizacji pożarowej, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, urządzeń oddymiających, dźwigów przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych;”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dane, o których mowa w ust. 1, niezbędne do stwierdzenia zgodności rozwiązań projektu budowlanego z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, przedstawia się w części opisu technicznego projektu, w całości lub w części, w zależności od rodzaju rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego i od zakresu ich występowania w obiekcie budowlanym.”;

4) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Projekty budowlane obiektów budowlanych, o których mowa w § 4 ust. 1, uzgadniane są z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, zwanym dalej „rzeczoznawcą”.”;

5) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

„§ 6a. 1. Rzeczoznawca uzgadnia projekt budowlany zawierający rozwiązania wymagające uzyskania odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych po przedstawieniu przez projektanta lub inwestora postanowienia właściwego organu o udzieleniu zgody na to odstępstwo.

2. Rzeczoznawca uzgadnia projekt budowlany zawierający rozwiązania zastępcze lub zamienne wynikające z procedury określonej w przepisach techniczno-budowlanych oraz przepisach przeciwpożarowych po przedstawieniu przez projektanta lub inwestora postanowienia właściwego dla miejsca lokalizacji inwestycji komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w § 16.”;

6) w § 7:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rzeczoznawca w terminie 14 dni od dnia uzgodnienia projektu budowlanego obiektu budowlanego, o którym mowa w § 4 ust. 1, przesyła komendantowi wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej właściwemu dla miejsca lokalizacji inwestycji zawiadomienie o uzgodnieniu, którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia, podając w nim dane niezbędne do stwierdzenia zgodności rozwiązań projektu budowlanego z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Wymagania ust. 1 stosuje się odpowiednio do przypadków określonych w § 4 ust. 2.”;

7) w § 11:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Komisja, co najmniej raz w roku, dokonuje oceny przygotowania zawodowego kandydatów do sprawowania funkcji rzeczoznawcy na podstawie wyników przeprowadzonego egzaminu.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a—2f w brzmieniu:

„2a. Egzamin składa się:

1) z części pisemnej w formie testu obejmującego 40 pytań z zakresu znajomości przepisów prawa i zasad wiedzy technicznej, dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz doboru zabezpieczeń przeciwpożarowych stosownie do tych wymagań;

2) z części ustnej polegającej na odpowiedzi kandydata na zadane pytania dotyczące sposobu rozwiązania problemu z zakresu działania rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, w oparciu o przypadki praktyki.

2b. Każde pytanie części pisemnej egzaminu jest oceniane według następujących zasad:

1) odpowiedź prawidłowa — 1 punkt;

2) odpowiedź      nieprawidłowa      — minus 1 punkt;

3) brak odpowiedzi — 0 punktów.

2c. Wynik części pisemnej egzaminu stanowi sumę punktów uzyskanych za odpowiedzi prawidłowe, pomniejszoną o punkty ujemne za odpowiedzi nieprawidłowe.

2d. Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej w części pisemnej egzaminu jest uzyskanie przez kandydata co najmniej 21 punktów.

2e. Do części ustnej egzaminu są dopuszczeni kandydaci, którzy uzyskali ocenę pozytywną z części pisemnej egzaminu.

2f. Wynik z części ustnej egzaminu określa się jako pozytywny lub negatywny.”,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Osobę ubiegającą się o powołanie do sprawowania funkcji rzeczoznawcy, posiadającą co najmniej 15-letnią praktykę w wykonywaniu czynności kontrolno-rozpoznawczych w rozumieniu art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 i Nr 18, poz. 97), 10-letnią praktykę w wykonywaniu nadzoru nad czynnościami kontrolno-rozpoznawczymi lub łączną 15-letnią praktykę w wykonywaniu czynności kontrolno-rozpoznawczych i nadzoru nad nimi. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej może zwolnić, na jej wniosek, z obowiązku składania części pisemnej egzaminu, jeśli przedstawiona przez nią dokumentacja, w szczególności w zakresie własnych opracowań i publikacji, dotyczących zabezpieczeń przeciwpożarowych, jest wystarczająca do pozytywnej oceny przygotowania zawodowego do sprawowania funkcji rzeczoznawcy.”;

8) w § 12 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Biuro Rozpoznawania Zagrożeń Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej prowadzi i aktualizuje co najmniej dwa razy w roku rejestr wydanych aktów powołania oraz przekazuje do komend wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej wykaz rzeczoznawców.

4. Wykaz rzeczoznawców jest udostępniany przez Komendę Główną i komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej jednostkom organizacyjnym i osobom zainteresowanym dokonaniem uzgodnienia projektu budowlanego.”;

9) w § 13:

a) w ust. 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) wykonywania przez nich ekspertyz technicznych, o których mowa w § 16 ust. 1.”,

b) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) posiadania przez okres 5 lat ewidencji projektów budowlanych oraz kopii zawiadomień, o których mowa w § 7 ust. 1, wraz z dowodami ich wysłania, a także do przedkładania ich właściwemu dla miejsca lokalizacji inwestycji lub właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania rzeczoznawcy komendantowi wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej, Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej oraz osobom przez nich upoważnionym;”,

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 5, jest przeprowadzany przez Komisję nie rzadziej niż 2 razy w roku, w odstępie co najmniej 3 miesięcy, a o jego terminie rzeczoznawcy są powiadamiani co najmniej 30 dni wcześniej.”,

d) po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:

„7a. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej i komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, w ramach sprawowanego nadzoru, mogą żądać od rzeczoznawcy wyjaśnień w zakresie, o którym mowa w ust. 2, których rzeczoznawca udziela w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania.”;

10) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. 1. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej może udzielić rzeczoznawcy upomnienia lub skierować go na powtórny egzamin, o którym mowa w § 11 ust. 1, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie czynności wykonywanych przez rzeczoznawcę, o których mowa w § 13 ust. 2, 4 i 5.

2. Skierowanie na powtórny egzamin, o którym mowa w § 11 ust. 1, lub nieuzyskanie pozytywnego wyniku w jednym z terminów sprawdzianu, o których mowa w § 13 ust. 6, jest równoznaczne z zawieszeniem prawa do sprawowania funkcji rzeczoznawcy.

3. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej może odwołać rzeczoznawcę z pełnionej funkcji i unieważnić jego akt powołania w drodze decyzji administracyjnej w przypadku:

1) stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie czynności wykonywanych przez rzeczoznawcę, o których mowa w § 13 ust. 2, które miały istotny wpływ na stan bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych, a zwłaszcza związane były z unieważnieniem uzgodnienia projektu budowlanego, o którym mowa w § 15 ust. 2, albo

2) na wniosek rzeczoznawcy”;

11) w § 15 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej niezwłocznie zawiadamia nadzorującego go komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej i właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej oraz organ nadzoru budowlanego o zastrzeżeniach, przy zajmowaniu stanowiska przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego, do rozwiązań, których zgodność z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej stwierdził rzeczoznawca.

2. Uzgodnienie projektu budowlanego obiektu budowlanego dokonane przez rzeczoznawcę z rażącym naruszeniem prawa, polegającym na dopuszczeniu rozwiązań projektowych mających istotny negatywny wpływ na stan bezpieczeństwa pożarowego obiektu budowlanego, w związku z niespełnieniem wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, określonych w przepisach techniczno-budowlanych lub przeciwpożarowych, w szczególności mogących powodować zagrożenie życia ludzi, podlega unieważnieniu przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej właściwego dla miejsca lokalizacji inwestycji, w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.”;

12) w § 16:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W ramach prowadzenia kontroli nad uzgadnianiem ekspertyz technicznych opracowywanych przez rzeczoznawców dla potrzeb projektów budowlanych, komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej właściwy dla miejsca lokalizacji inwestycji wydaje postanowienie w sprawie wyrażenia zgody, wyrażenia zgody pod warunkiem lub niewyrażenia zgody — na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż określono w przepisach techniczno-budowlanych, w przypadkach wskazanych w tych przepisach, oraz na stosowanie rozwiązań zamiennych, zapewniających niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej, w przypadkach wskazanych w przepisach przeciwpożarowych.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W przypadku rozwiązań zamiennych, o których mowa w przepisach o przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę oraz drogach pożarowych, niewymagających opracowania ekspertyzy technicznej, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.”;

13) załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Osoby, które złożyły wniosek o powołanie do sprawowania funkcji rzeczoznawcy przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zdają egzamin na zasadach określonych w § 11 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu ustalonym w niniejszym rozporządzeniu.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 r. (poz. 998)

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 52, poz. 452, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 100, poz. 835 i 836, z 2006 r. Nr 191, poz. 1410, z 2007 r. Nr 89, poz. 590, z 2008 r. Nr 163, poz. 1015 oraz z 2009 r. Nr 11, poz. 59.