ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 16 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie współdziałania wojewodów z Krajowym Biurem Wyborczym

Na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie współdziałania wojewodów z Krajowym Biurem Wyborczym (Dz. U. Nr 37, poz. 350) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wojewoda, po otrzymaniu w ramach sprawowanego nadzoru nad zgodnością z prawem uchwał organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, przekazuje dyrektorowi delegatury uchwały dotyczące wygaśnięcia mandatu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz mandatu radnego, a także innych spraw związanych z wyborami i referendami lokalnymi dotyczącymi odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego, zwane dalej „uchwałami”.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do wezwania przez wojewodę organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego do podjęcia uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) lub mandatu radnego i wydania zarządzenia zastępczego.”;

2) w § 4:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dyrektor delegatury może zgłaszać wojewodzie postulaty i uwagi, dotyczące wykonywania przez organy gminy zadań zleconych na podstawie przepisów prawa wyborczego i przepisów o referendum, dotyczących w szczególności ewidencji ludności i prowadzenia rejestru wyborców, sporządzania spisu wyborców, zapewnienia obsługi i odpowiednich warunków pracy gminnym i obwodowym komisjom wyborczym oraz komisjom do spraw referendum, oraz podejmuje działania mające na celu usunięcie uchybień w tym zakresie.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W celu zapewnienia prawidłowego wykonywania przez wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) zadań dotyczących ewidencji ludności i prowadzenia rejestru wyborców wojewoda i dyrektor delegatury mogą:

1) powołać wspólne zespoły kontrolne,

2) opracować wspólne wnioski i zalecenia pokontrolne.”;

3) w § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku konieczności przeniesienia siedziby delegatury wojewoda zapewnia lokal zamienny, w którym warunki pracy i obsługi organów wyborczych będą zbliżone do panujących w dotychczasowej siedzibie. O zamiarze zmiany siedziby delegatury wojewoda informuje kierownika Krajowego Biura Wyborczego, wskazując proponowany lokal, z tym że przeniesienie siedziby nie może nastąpić w okresie 6 miesięcy przed upływem kadencji organów, do których w danym roku mają być przeprowadzone wybory, oraz w okresie od zarządzenia referendum ogólnokrajowego do rozstrzygnięcia przez Sąd Najwyższy o ważności referendum.”;

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Wojewoda zapewnia niezwłocznie publikowanie obwieszczeń komisarza wyborczego, protokołów wyników referendum lokalnego i innych decyzji podlegających ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym, które mają wpływ na bieg terminów wynikających z przepisów prawa wyborczego i przepisów o referendum.”;

5) §  8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Dyrektor delegatury niezwłocznie przekazuje wojewodzie uchwały i wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej, a także uchwały i postanowienia organów wyborczych oraz referendalnych, z obszaru właściwości delegatury, wydane w sprawach dotyczących wykonywania zadań przez organy jednostek samorządu terytorialnego.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219.