ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie terminów kierowania poborowych do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz zwalniania z tej służby w 2008 r.

Na podstawie art. 56 ust. 1b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Poborowych do pełnienia służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w 2008 r. kieruje się w dniach: 1 i 11 lutego, 2, 14 i 21 kwietnia, 2 i 25 czerwca, 2 i 14 lipca, 4 sierpnia, 3 i 29 września, 6 i 13 października, 17 i 19 listopada, 4,10 i 15 grudnia — do oddziałów prewencji Policji.

§ 2. Funkcjonariuszy skierowanych do pełnienia służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej:

1) w dniu 1 lutego 2007 r. — zwalnia się ze służby w dniu 31 stycznia 2008 r.;

2) w dniu 5 lutego 2007 r. — zwalnia się ze służby w dniu 4 lutego 2008 r.;

3) w dniu 2 kwietnia 2007 r. — zwalnia się ze służby w dniu 31 marca 2008 r.;

4) w dniu 10 kwietnia 2007 r. — zwalnia się ze służby w dniu 8 kwietnia 2008 r.;

5) w dniu 1 czerwca 2007 r. — zwalnia się ze służby w dniu 30 maja 2008 r.;

6) w dniu 25 czerwca 2007 r. — zwalnia się ze służby w dniu 23 czerwca 2008 r.;

7) w dniu 9 lipca 2007 r. — zwalnia się ze służby w dniu 7 lipca 2008 r.;

8) w dniu 1 sierpnia 2007 r. — zwalnia się ze służby w dniu 30 lipca 2008 r.;

9) w dniu 3 września 2007 r. — zwalnia się ze służby w dniu 1 września 2008 r.;

10) w dniu 4 października 2007 r. — zwalnia się ze służby w dniu 2 października 2008 r.;

11) w dniu 8 października 2007 r. — zwalnia się ze służby w dniu 6 października 2008 r.;

12) w dniu 15 października 2007 r. — zwalnia się ze służby w dniu 13 października 2008 r.;

13) w dniu 5 listopada 2007 r. — zwalnia się ze służby w dniu 3 listopada 2008 r.;

14) w dniu 6 listopada 2007 r. — zwalnia się ze służby w dniu 4 listopada 2008 r.;

15) w dniu 3 grudnia 2007 r. — zwalnia się ze służby w dniu 1 grudnia 2008 r.;

16) w dniu 4 grudnia 2007 r. — zwalnia się ze służby w dniu 2 grudnia 2008 r.;

17) w dniu 10 grudnia 2007 r. — zwalnia się ze służby w dniu 8 grudnia 2008 r.

§ 3. 1. Funkcjonariuszy, którzy stawili się do pełnienia służby z opóźnieniem i nie zostało im ono usprawiedliwione, zwalnia się z tej służby w ostatnim dniu upływu ustawowego czasu jej trwania.

2. Jeżeli dzień zwolnienia funkcjonariusza w przypadku, o którym mowa w ust. 1, przypada na dzień ustawowo lub dodatkowo wolny od służby, zwolnienie to następuje w dniu bezpośrednio poprzedzającym ten dzień.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 131, poz. 919 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 245).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242.