ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia, zmiany i znoszenia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektu fizjograficznego

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz. 1612 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się urzędowe nazwy miejscowości zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Zmienia się urzędowe nazwy miejscowości zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. Znosi się urzędowe nazwy miejscowości zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 2. Ustala się urzędową nazwę obiektu fizjograficznego położonego w Górach Wałbrzyskich w województwie dolnośląskim, w powiecie wałbrzyskim, w gminie Jedlina-Zdrój, o następujących współrzędnych geograficznych: 50°42'28” szerokości geograficznej północnej i 16°19'44” długości geograficznej wschodniej na: „Jedliniec, góra (-ńca)”.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 grudnia 2006 r. (poz. 1746)

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 131, poz. 919).