ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie zwrotu funkcjonariuszowi Biura Ochrony Rządu kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby

Na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. Nr 27, poz. 298, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa warunki, tryb i terminy zwrotu funkcjonariuszowi Biura Ochrony Rządu, zwanemu dalej „funkcjonariuszem”, kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby z miejscowości oddalonej od tego miejsca nie więcej niż 100 kilometrów.

§ 2. 1. Zwrot kosztów przejazdu do miejsca pełnienia służby następuje na podstawie przedłożonego przez funkcjonariusza pisemnego oświadczenia o trasie dojazdu, zwanego dalej „oświadczeniem”, i wykupionych za miesiąc poprzedni:

1) miesięcznego biletu imiennego na przejazd w klasie drugiej pociągu osobowego lub miesięcznego biletu imiennego na przejazd autobusem albo

2) biletów jednorazowych na przejazd środkiem publicznego transportu zbiorowego, jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż biletów miesięcznych.

2. W przypadku gdy funkcjonariusz dojeżdża do miejsca pełnienia służby prywatnym pojazdem mechanicznym warunkiem zwrotu kosztów dojazdu jest złożenie przez funkcjonariusza oświadczenia oraz zaświadczenia określającego cenę biletu kolejowego na przejazd w klasie drugiej pociągu osobowego albo cenę biletu autobusowego przewidzianą dla najkrótszej odległości drogowej, którą funkcjonariusz dojeżdża do miejsca pełnienia służby.

3. Zwrot kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby nie obejmuje kosztów dojazdu od i do stacji (przystanku) w miejscowości, z której funkcjonariusz dojeżdża, oraz w miejscowości, w której pełni służbę.

§ 3. Zwrot kosztów dojazdu nie przysługuje funkcjonariuszowi przebywającemu na urlopie wypoczynkowym, okolicznościowym, szkoleniowym lub zwolnieniu lekarskim, w okresie trwania urlopu lub zwolnienia.

§ 4. Funkcjonariusz, który ubiega się o zwrot kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby, składa oświadczenie wraz z wykupionymi za miesiąc poprzedni biletami, o których mowa w § 2 ust. 1, albo zaświadczeniem, o którym mowa w § 2 ust. 2, w komórce organizacyjnej Biura Ochrony Rządu właściwej w sprawach mieszkaniowych w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.

§ 5. Zwrotu kosztów dojazdu dokonuje komórka organizacyjna Biura Ochrony Rządu właściwa w sprawach finansowych w najbliższym terminie wypłaty funkcjonariuszowi uposażenia, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia wraz z wykupionymi za miesiąc poprzedni biletami, o których mowa w § 2 ust. 1, albo zaświadczeniem, o którym mowa w § 2 ust. 2.

§ 6. Funkcjonariusz zawiadamia pisemnie Szefa Biura Ochrony Rządu o wystąpieniu okoliczności mających wpływ na uprawnienie do otrzymywania zwrotu kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 106, poz. 1128).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 451, Nr 90, poz. 844, Nr 166, poz. 1609, Nr 199, poz. 1939 i Nr 210, poz. 2036.