ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 13 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej

Na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 170, poz. 1218) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej (Dz. U. Nr 23, poz. 175 i Nr 80, poz. 564) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 9:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, dokonuje komórka kadrowa.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu: „2a. Testy psychologiczne, o których mowa w ust. 1 pkt 4, przeprowadza się w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej, wchodzącym w skład jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, właściwym dla jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, w której kandydat złożył pisemne podanie o przyjęcie do służby.

2b. Przełożony właściwy w sprawach postępowania może zwrócić się o przeprowadzenie czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, do kierownika innej jednostki organizacyjnej Straży Granicznej.”;

2) po § 9 dodaje się § 9a w brzmieniu:

„§ 9a. 1. Kandydata dopuszczonego do drugiego etapu postępowania komórka kadrowa zapoznaje z zasadami przeprowadzania i oceny testu sprawności fizycznej, o którym mowa w § 11 pkt 2, oraz przeprowadza próbny test sprawności fizycznej.

2. Próbny test sprawności fizycznej przeprowadza się co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia drugiego etapu postępowania.

3. Warunkiem przystąpienia do próbnego testu sprawności fizycznej jest uzyskanie przez kandydata pozytywnej opinii lekarskiej o dopuszczeniu do udziału w teście próbnym w danym dniu.

4. Udział w próbnym teście sprawności fizycznej nie jest obowiązkowy.”;

3) w § 17 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Warunkiem wystawienia pozytywnej oceny z testu sprawności fizycznej jest uzyskanie przez kandydata łącznej sumy ocen z wszystkich ćwiczeń składających się na ten test nie niższej niż 15. Przepis § 16 ust. 7 stosuje się odpowiednio.”;

4) w § 21:

a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1,

b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Przełożony właściwy w sprawach postępowania, na pisemną prośbę kandydata, który w drugim etapie postępowania uzyskał mniej niż 12 punktów, może w ramach tego samego postępowania ponownie dopuścić tego kandydata do drugiego etapu postępowania, o ile znajduje to uzasadnienie w potrzebach służby. Prośbę o ponowne dopuszczenie do drugiego etapu postępowania kandydat może złożyć w terminie 7 dni od dnia podania do wiadomości wyników uzyskanych w tym etapie, a w przypadku wniesienia przez niego zastrzeżenia, o którym mowa w § 20 ust. 3, w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego powiadomienia o sposobie rozpatrzenia tego zastrzeżenia.”;

5) załącznik nr 4 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Zachowują moc wyniki z testów psychologicznych, które przeprowadzone zostały przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie przepisów dotychczasowych.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 1, który wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 131, poz. 919).