ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 13 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu uzyskiwania tytułu specjalisty przez lekarza i lekarza dentystę, pełniącego służbę lub zatrudnionego w zakładzie opieki zdrowotnej, w stosunku do którego minister właściwy do spraw wewnętrznych pełni funkcję organu założycielskiego

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie trybu uzyskiwania tytułu specjalisty przez lekarza i lekarza dentystę, pełniącego służbę lub zatrudnionego w zakładzie opieki zdrowotnej, w stosunku do którego minister właściwy do spraw wewnętrznych pełni funkcję organu założycielskiego (Dz. U. Nr 219, poz. 1631) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Lekarz może odbyć specjalizację lub staż kierunkowy w zakładzie opieki zdrowotnej MSWiA, wpisanym na listę prowadzoną przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, zwanej dalej „ustawą”.”;

2) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W celu przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego lekarz składa wniosek o rozpoczęcie specjalizacji do Dyrektora Departamentu w terminie do dnia 28 lutego lub do dnia 30 września każdego roku.”;

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza się dwa razy w roku, w terminach:

1) od dnia 1 marca do dnia 31 marca,

2) od dnia 1 października do dnia 31 października

— każdego roku.

2. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje ocenę formalną wniosku o rozpoczęcie specjalizacji oraz postępowanie konkursowe.

3. Postępowanie konkursowe obejmuje i uwzględnia:

1) w przypadku lekarza, który występuje o rozpoczęcie specjalizacji:

a) jeżeli nie posiada żadnej lub odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia bądź tytułu specjalisty — wynik Lekarskiego Egzaminu Państwowego, zwanego dalej „LEP”, albo w przypadku lekarza dentysty — Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego, zwanego dalej „L-DEP”,

b) jeżeli posiada odpowiednią specjalizację I lub II stopnia bądź tytuł specjalisty — wynik egzaminu w zakresie odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia lub Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego, zwanego dalej „PES”, albo wynik LEP/L-DEP, na podstawie którego lekarz może uzyskać najkorzystniejszą liczbę punktów w tym postępowaniu;

2) średnią ocen uzyskaną w okresie studiów liczoną do dwóch znaków po przecinku — w przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów ubiegających się o miejsce szkoleniowe w tej samej dziedzinie identycznej liczby punktów za LEP/L-DEP albo liczby punktów za egzamin w zakresie odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia albo PES;

3) rozmowę kwalifikacyjną — w przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów również za średnią ocen z okresu studiów.”;

4) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:

„§ 5a. 1. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza Dyrektor Departamentu.

2. W przypadku konieczności przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, o której mowa w § 5 ust. 3 pkt 3, rozmowę tę przeprowadzają komisje specjalizacyjne, zwane dalej „komisjami”, powoływane i odwoływane przez Dyrektora Departamentu.

3. W skład komisji wchodzą lekarze specjaliści z dziedziny medycyny objętej postępowaniem kwalifikacyjnym lub, w uzasadnionych przypadkach, z pokrewnych dziedzin medycyny, a w szczególności:

1) konsultant krajowy lub jego przedstawiciel w danej dziedzinie medycyny, a w uzasadnionych przypadkach w dziedzinie pokrewnej, jako przewodniczący komisji;

2) przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej;

3) przedstawiciel właściwego towarzystwa naukowego dla danej dziedziny medycyny;

4) przedstawiciel Dyrektora Departamentu reprezentujący daną dziedzinę medycyny.”;

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Do odbywania specjalizacji zostają zakwalifikowani lekarze, w liczbie odpowiadającej liczbie wolnych miejsc przyznanych na dane postępowanie kwalifikacyjne w danej dziedzinie medycyny, w kolejności od najwyższego wyniku uzyskanego w postępowaniu konkursowym, z wyjątkiem lekarzy, których Dyrektor Departamentu nie zakwalifikował do jej odbywania.

2. Wynik postępowania konkursowego stanowi procent maksymalnej liczby punktów uzyskanych z LEP/L-DEP albo egzaminu w zakresie odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia lub PES i dodatkowo średniej ocen uzyskanych w okresie studiów lub dodatkowo rozmowy kwalifikacyjnej w przypadkach określonych odpowiednio w § 5 ust. 3 pkt 2 i 3.

3. Maksymalna liczba punktów w postępowaniu konkursowym:

1) za LEP/L-DEP uwzględnia maksymalną liczbę punktów za LEP/L-DEP określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 15 ust. 5 ustawy;

2) z egzaminu specjalizacyjnego w zakresie odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia albo PES wynosi 200 punktów, przy czym:

a) za ocenę 3,0 otrzymuje się 116 punktów,

b) za ocenę 3,1—3,5 otrzymuje się 128 punktów,

c) za ocenę 3,6—3,9 otrzymuje się 140 punktów,

d) za ocenę 4,0 otrzymuje się 152 punkty,

e) za ocenę 4,1—4,5 otrzymuje się 164 punkty,

f) za ocenę 4,6—4,9 otrzymuje się 176 punktów.

g) za ocenę 5,0 otrzymuje się 188 punktów,

h) za ocenę 5,0 z wyróżnieniem otrzymuje się 200 punktów;

3) za średnią ocen uzyskanych w okresie studiów wynosi 6 punktów;

4) z rozmowy kwalifikacyjnej wynosi 15 punktów (3 pytania po 5 punktów).

4. W przypadku braku dokumentu potwierdzającego ocenę za test stanowiący część składową egzaminu specjalizacyjnego I lub II stopnia — lekarzowi przyznaje się 140 punktów za zaliczenie testu.

5. W przypadku braku dokumentu potwierdzającego uzyskanie oceny za egzamin specjalizacyjny I lub II stopnia — lekarzowi przyznaje się 140 punktów za posiadanie I lub II stopnia specjalizacji.

6. Od wyniku postępowania kwalifikacyjnego lekarz może odwołać się do ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w terminie 14 dni od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego.

7. Decyzja ministra właściwego do spraw wewnętrznych dotycząca odwołania, o którym mowa w ust. 6, jest ostateczna.”;

6) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dyrektor Departamentu kieruje lekarza do odbywania specjalizacji w wybranej przez niego jednostce organizacyjnej w ramach posiadanych przez nią wolnych miejsc szkoleniowych w danej dziedzinie medycyny, po przedstawieniu przez niego dokumentu „Prawo wykonywania zawodu lekarza” albo „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty” w terminie nie dłuższym niż do dnia 15 kwietnia w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, lub do dnia 15 listopada w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2.”;

7) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym rozporządzeniem zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 213, poz. 1779, z 2007 r. Nr 13, poz. 85 oraz z 2008 r. Nr 170, poz. 1050).”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 40, poz. 323 i Nr 76, poz. 641.