ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie zakazu używania munduru policyjnego lub jego części

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Mundur policyjny składa się z kompletnych ubiorów: służbowego, wyjściowego, galowego i ćwiczebnego z oznakami policyjnymi.

2. Części munduru policyjnego – to element składowy ubiorów, o których mowa w ust. 1.

§ 2. 1. Wprowadza się zakaz używania przez osoby niebędące policjantami munduru policyjnego i jego części, o których mowa w § 1, chociażby nawet zostały one pozbawione oznak policyjnych.

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, obejmuje kompletny mundur policyjny lub następujące jego części wchodzące w skład ubiorów:

1) służbowego, wyjściowego i galowego:

a) czapkę gabardynową,

b) czapkę zimową służbową,

c) czapkę letnią służbową,

d) płaszcz wyjściowy całoroczny,

e) kurtkę % z podpinką,

f) kurtkę służbową letnią,

g) kurtkę służbową zimową z podpinką i ocieplaczem z polaru,

h) ocieplacz z polaru noszony bez kurtki,

i) kombinezon ochronny letni,

j) spodnie służbowe letnie do półbutów,

k) spodnie służbowe letnie do trzewików,

l) spodnie służbowe zimowe,

m) koszulę służbową,

n) koszulę służbową letnią,

o) koszulkę polo z krótkim rękawem,

p) koszulkę z krótkim rękawem T-shirt,

q) sweter służbowy,

r) półgolf,

s) kurtkę gabardynową galową,

t) kurtkę gabardynową wyjściową,

u) bluzę służbową;”.

2) ćwiczebnego:

a) czapkę ćwiczebną typu sportowego,

b) bluzę ćwiczebną,

c) spodnie ćwiczebne,

d) kurtkę 3/4 z podpinką i kamizelką (czarną),

e) kombinezon antyterrorysty,

f) koszulkę z krótkimi rękawami i napisem „POLICJA”;

3) specjalnego:

a) kurtkę nieprzemakalną marynarza,

b) kombinezon pilota z podpinką.

3. Zakaz używania ubioru wyjściowego ze sznurem galowym, z odznaczeniami, medalami i odznakami nie dotyczy policjantów zwolnionych ze służby, którzy mają prawo do używania posiadanego stopnia policyjnego z dodaniem określenia „w stanie spoczynku” podczas:

1) uroczystości w dniach świąt państwowych i Święta Policji;

2) uroczystości wręczania sztandarów, orderów i odznaczeń, zaprzysiężania, mianowania na stopień lub ślubowania policjantów;

3) uczestniczenia w uroczystościach pogrzebowych policjantów lub pracowników z udziałem policyjnych asyst honorowych.

4. Zakaz używania munduru policyjnego nie dotyczy osób niebędących policjantami, które:

1)   biorą udział w występach orkiestr policyjnych lub chórów policyjnych — w czasie ich występów;

2)   występują w filmach i innych przedsięwzięciach artystycznych — w czasie ich realizacji.”.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 106, poz. 1128).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 123, poz. 1353.