ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzajów broni palnej odpowiadających kategoriom broni palnej określonym w dyrektywie w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni 2)

Na podstawie art. 10a ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525) zarządza się, co następuje:

§ 1. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) dyrektywa – dyrektywę 91/477/EWG z dnia 18 czerwca 1991 r. w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni (Dz. Urz. WE L 256 z 13.09.1991, str. 51 i n.);

2) kategoria A – kategorię dyrektywy, do której należąca broń palna i amunicja jest niedopuszczona do nabywania i posiadania przez osoby fizyczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3) kategoria B, C, D – kategorie dyrektywy, do których należąca broń palna wymaga posiadania pozwolenia wydanego przez władze polskie w celu nabywania lub posiadania przez osoby fizyczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4) broń palna krótka – broń palną z lufą, której długość nie przekracza 30 cm lub której całkowita długość nie przekracza 60 cm, w tym pistolety i rewolwery centralnego zapłonu o kalibrach od 6,35 mm do 11,43 mm (0.45”), pistolety sygnałowe o kalibrze 26 mm oraz pistolety i rewolwery bocznego zapłonu o kalibrze 5,6 mm (0.22”) przeznaczone do strzelania amunicją „long rifle” lub „short”;

5) broń palna długa – każdą broń palną inną niż broń palna krótka;

6) broń palna automatyczna – broń palną, która przeładowuje się samoczynnie po każdym oddanym strzale i jest przystosowana do odstrzelenia za jednym uruchomieniem spustu więcej niż jednego naboju, w tym pistolety maszynowe o kalibrach od 6,35 mm do 9,65 mm (0.38”) oraz karabinki o kalibrach od 5,45 mm do 7,62 mm;

7) broń palna półautomatyczna – broń palną, która przeładowuje się samoczynnie po każdym oddanym strzale i jest przystosowana do odstrzelenia za jednym uruchomieniem spustu tylko jednego naboju, w tym pistolety centralnego zapłonu o kalibrach od 6,35 mm do 11,43 mm (0.45”), pistolety bocznego zapłonu o kalibrze 5,6 mm (0.22”) przeznaczone do strzelania amunicją „long rifle” lub „short”, strzelby o kalibrze wagomiarowym nie większym niż 12 z komorą nabojową o długości do 76 mm oraz karabinki o kalibrach od 5,45 do 7,62 mm;

8) broń palna powtarzalna – broń palną, która po wystrzeleniu naboju może zostać ponownie naładowana ręcznie z magazynka lub bębna nabojowego, w tym rewolwery centralnego zapłonu o kalibrach od 6,35 mm do 11,43 mm (0.45”), rewolwery bocznego zapłonu o kalibrze 5,6 mm (0.22”) przeznaczone do strzelania amunicją „long rifle” lub „short”, strzelby o kalibrze wagomiarowym nie większym niż 12 z komorą nabojową o długości do 76 mm, karabiny centralnego zapłonu o kalibrze nieprzekraczającym 11,43 mm (0.45”) oraz karabinki bocznego zapłonu o kalibrze 5,6 mm (0.22”);

9) broń palna jednostrzałowa – broń palną, którą ładuje się przed każdorazowym strzałem poprzez ręczny załadunek naboju do komory lub wgłębienia na ładunek w części zamkowej lufy, w tym pistolety sygnałowe o kalibrze 26 mm, pistolety bocznego zapłonu o kalibrze 5,6 mm (0.22”), karabiny bocznego zapłonu o kalibrze 5,6 mm (0.22”) przeznaczone do strzelania amunicją „long rifle”, strzelby o gładkiej lufie i kalibrze wagomiarowym nie większym niż 12 z komorą nabojową o długości do 76 mm, karabiny centralnego zapłonu o kalibrze nieprzekraczającym 11,43 mm (0.45”) oraz w pełni funkcjonalne kopie zabytkowej broni palnej ładowanej odprzodowo na nabój niescalony w postaci pistoletów, rewolwerów i karabinów o kalibrze do 0.58”;

10) amunicja z pociskami penetrującymi – amunicję do użytku wojskowego z pociskami osłoniętymi i posiadającymi rdzeń penetrujący;

11) amunicja z pociskami wybuchającymi – amunicję do użytku wojskowego z pociskami zawierającymi ładunek eksplodujący przy uderzeniu;

12) amunicja z pociskami zapalającymi – amunicję do użytku wojskowego z pociskami zawierającymi mieszaninę chemiczną, która ulega zapaleniu przy kontakcie z powietrzem lub przy jego uderzeniu.

§ 2. Kategoriom broni palnej określonym w dyrektywie odpowiadają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej następujące rodzaje broni palnej:

1) kategorii A:

a) broń palna automatyczna i broń palna półautomatyczna podobna do broni palnej automatycznej,

b) broń palna:

– wytworzona lub przerobiona w sposób pozwalający na zatajenie jej przeznaczenia lub ułatwiający jej skryte używanie, a także broń palna imitująca innego rodzaju przedmioty,

– wyposażona w tłumik huku lub przystosowana do strzelania z użyciem tłumika huku,

– wyposażona w laserowe lub noktowizyjne urządzenia służące do zwiększenia dokładności celowania,

– której nie można wykryć przy pomocy urządzeń przeznaczonych do kontroli osób i bagażu,

c) amunicja:

– z pociskami penetrującymi, wybuchającymi i zapalającymi albo innymi substancjami, których działanie zagraża życiu lub zdrowiu, albo pociski do tej amunicji,

– z pociskami pełnopłaszczowymi zawierającymi rdzeń wykonany z materiału twardszego niż stop ołowiu,

– z pociskami podkalibrowymi, z płaszczem lub elementem wiodącym wykonanym z tworzyw sztucznych, z wyłączeniem amunicji przeznaczonej do strzelania z broni gładkolufowej,

– pistoletowa i rewolwerowa z pociskami półpłaszczowymi i rdzeniem konstrukcyjnie przystosowanym do rozrywania się po osiągnięciu przeszkody,

– wytworzona niefabrycznie, w tym także taka, do której wytworzenia są wykorzystywane fabrycznie nowe elementy amunicji, z wyłączeniem amunicji wytwarzanej na własny użytek przez osoby posiadające broń myśliwską lub sportową;

2) kategorii B:

a) broń palna krótka półautomatyczna,

b) broń palna krótka powtarzalna,

c) broń palna krótka jednostrzałowa centralnego zapłonu,

d) broń palna krótka jednostrzałowa bocznego zapłonu, której całkowita długość nie przekracza 28 cm,

e) broń palna długa półautomatyczna, której magazynek i komora mogą razem pomieścić więcej niż trzy naboje,

f) broń palna długa:

– półautomatyczna, której łączna pojemność magazynka i komory nabojowej przekracza trzy naboje,

– półautomatyczna, której łączna pojemność magazynka i komory nabojowej nie przekracza trzech nabojów, jeżeli mechanizm ładowania jest wyjmowany lub za pomocą zwykłych narzędzi można dokonać przeróbki broni na broń, o której mowa w tiret pierwszym,

– powtarzalna i półautomatyczna o gładkiej lufie, której długość nie przekracza 60 cm;

3) kategorii C:

a) broń palna długa powtarzalna, z wyjątkiem broni wymienionej w pkt 2 lit. f tiret trzecim,

b) broń palna długa jednostrzałowa o lufie gwintowanej,

c) broń palna długa półautomatyczna, z wyjątkiem broni palnej półautomatycznej, o której mowa w pkt 1 lit. a oraz wymienionej w pkt 3 lit. e i f,

d) broń palna krótka jednostrzałowa bocznego zapłonu, której całkowita długość przekracza 28 cm;

4) kategorii D – broń palna długa jednostrzałowa o gładkiej lufie.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.1)  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

2)  Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia Załącznika 1 do Dyrektywy Rady 91/477/EWG z dnia 18 czerwca 1991 r. w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni (Dz. Urz. WE L 256 z 13.09.1991). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszym rozporządzeniu – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.