ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 12 września 2007 r. w sprawie utworzenia strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców w Przemyślu

Na podstawie art. 109 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694 oraz z 2007 r. Nr 120, poz. 818 i Nr 165, poz. 1170) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Tworzy się strzeżony ośrodek dla cudzoziemców w Przemyślu, województwo podkarpackie, zwany dalej „ośrodkiem”.

2. Ośrodek jest komórką organizacyjną Komendy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej imienia gen. bryg. Tomasza Gorzechowskiego z siedzibą w Przemyślu.

3. Ośrodek podlega Komendantowi Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej imienia gen. bryg. Tomasza Gorzechowskiego z siedzibą w Przemyślu.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2007 r.


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 131, poz. 919 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 245).