ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 12 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie flagi oraz oznakowania jednostek pływających i statków powietrznych Policji

Na podstawie art. 22b ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie flagi oraz oznakowania jednostek pływających i statków powietrznych Policji (Dz. U. Nr 84, poz. 724) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) kolorami:

a) granatowym, z wyjątkiem białego pasa wzdłuż belki ogonowej oraz białej górnej i dolnej części kadłuba, albo

b) srebrnym, z wyjątkiem granatowego pasa wzdłuż belki ogonowej.”;

2) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Napis „POLICJA”, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3, umieszcza się:

1) po obu stronach przedniej części kadłuba, w kolorze:

a) białym — w przypadku oznakowania statku powietrznego kolorem granatowym, albo

b) granatowym — w przypadku oznakowania statku powietrznego kolorem srebrnym;

2) na dolnej powierzchni statku powietrznego proporcjonalnie do jego wielkości, w kolorze granatowym.”;

3) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1)  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170 oraz z 2008 r. Nr 86, poz. 521.