ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie postępowania o nadanie Medalu za zasługi dla straży Granicznej

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o ustanowieniu Medalu za Zasługi dla Straży Granicznej (Dz. U. Nr 268, poz. 2662) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)   szczegółowy tryb postępowania w sprawach o nadanie Medalu za Zasługi dla Straży Granicznej, zwanego dalej „Medalem”, sposób wręczania i noszenia odznaki Medalu oraz prowadzenia ewidencji Medalu;

2)   wzory wniosku o nadanie Medalu oraz legitymacji potwierdzającej jego nadanie.

§ 2. Medal nadaje się z okazji Święta Straży Granicznej lub z okazji Narodowego Święta Niepodległości, a w uzasadnionych przypadkach również w innych terminach.

§ 3. 1. Wniosek o nadanie Medalu Komendant Główny Straży Granicznej przedstawia ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych nie później niż na dwa miesiące przed przewidywanym terminem wręczenia odznaki Medalu.

2. Wzór wniosku o nadanie Medalu określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 4. 1. Odznakę Medalu wraz z legitymacją stwierdzającą jego nadanie wręcza minister właściwy do spraw wewnętrznych lub osoba przez niego upoważniona, a poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — kierownik polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego.

2. Odznakę Medalu wręcza się w sposób i w okolicznościach zapewniających uroczysty charakter aktu wręczenia.

3. Wręczenie odznaki poprzedza się odczytaniem treści decyzji ministra właściwego do spraw wewnętrznych o nadaniu Medalu i wypowiedzeniem formuły „wręczam Medal za Zasługi dla Straży Granicznej” lub „w imieniu ministra właściwego do spraw wewnętrznych wręczam Medal za Zasługi dla Straży Granicznej”.

4. Wzór legitymacji, o której mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 5. Sposób i okoliczności noszenia odznaki Medalu i baretki określają przepisy rozdziałów 3 i 4 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 1992 r. w sprawie opisu, materiału, wymiarów, wzorów rysunkowych oraz sposobu i okoliczności noszenia odznak orderów i odznaczeń (Dz. U. Nr 90, poz. 452, z późn. zm. 2) ).

§ 6. 1. 3) Ewidencję osób wyróżnionych Medalem i pozbawionych Medalu prowadzi komórka organizacyjna do spraw osobowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

2. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, może być również prowadzona w formie elektronicznej.

§ 7. W przypadku zgubienia lub zniszczenia odznaki Medalu lub legitymacji, na wniosek osoby wyróżnionej wydaje się wtórny egzemplarz. Ponowne wydanie odznaki Medalu lub legitymacji następuje za zwrotem kosztów ich wytworzenia.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 4) .

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 marca 2005 r.

1) Obecnie działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne kieruje Minister Spraw Wewnętrznych, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. poz. Nr 196, poz. 1445, z 2007 r. Nr 53, poz. 353 i Nr 151, poz. 1075, z 2010 r. Nr 221, poz. 1448 oraz z 2012 r. poz. 590.

3)    W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Mnistra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie postępowania o nadanie Medalu za Zasługi dla Straży Granicznej (Dz. U. poz. 454), które weszło w życie z dniem 11 maja 2012 r.

4)    Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 21 kwietnia 2005 r.

5)     W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.