ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków używania wyrobów tytoniowych na terenie obiektów oraz w środkach przewozu osób podlegających ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki używania wyrobów tytoniowych na terenie podlegających ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych obiektów oraz w środkach przewozu osób.

2. Przepisy rozporządzenia stosuje się do terenów oraz znajdujących się na nich budynków i urządzeń, zwanych dalej „obiektami”:

1) urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

2) jednostek lub organów podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych;

3) jednostek lub organów nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

§ 2. Kierownicy obiektów, o których mowa w § 1 ust. 2, umieszczą w widocznych miejscach informację słowną oraz graficzną o zakazie używania wyrobów tytoniowych w obiektach i w oznakowanych środkach przewozu osób.

§ 3. 1. Używanie wyrobów tytoniowych w obiektach jest dopuszczalne tylko w miejscach wyznaczonych do tego celu, spełniających wymagania określone dla palarni w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, wyznaczonych przez kierowników tych obiektów.

2. Jeżeli w budynku nie można wyodrębnić palarni, miejsca, w których używanie wyrobów tytoniowych jest dozwolone, mogą być wyznaczone na zewnątrz budynku. Miejsca te ustala się w taki sposób, aby nie narażać osób niepalących na skutki dymu tytoniowego.

§ 4. 1. W obiektach, w których przebywają osoby skierowane decyzją sądu, zatrzymane, tymczasowo aresztowane lub przebywające w strzeżonym ośrodku lub areszcie w celu wydalenia, dopuszcza się możliwość używania wyrobów tytoniowych przez osoby pozbawione wolności w celach i pokojach mieszkalnych, pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej wentylacji takich cel i pokoi.

2.  Kierownik jednostki organizacyjnej, w której znajdują się obiekty, o których mowa w ust. 1, wyznacza cele i pokoje mieszkalne dla osób pozbawionych wolności palących wyroby tytoniowe.

3. Jeżeli nie można spełnić warunku określonego w ust. 1, dopuszcza się używanie wyrobów tytoniowych poza celami i pokojami mieszkalnymi, w pomieszczeniach wyodrębnionych i odpowiednio przystosowanych, wyznaczonych przez kierownika jednostki organizacyjnej, z uwzględnieniem możliwości lokalowych, technicznych i organizacyjnych jednostki.

4.  Kierownik jednostki organizacyjnej, o którym mowa w ust. 2, wyznacza godziny, w jakich możliwe jest używanie wyrobów tytoniowych poza celami i pokojami.

5. Do używających wyrobów tytoniowych w ośrodkach dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1472, z 2010 r. Nr 81, poz. 531 oraz z 2011 r. Nr 73, poz. 390).

§ 5. W pomieszczeniach hotelowych i innych ośrodkach czasowego pobytu używanie wyrobów tytoniowych możliwe jest w palarniach lub w pokojach służących celom mieszkalnym, wyznaczonych przez zarządzających tymi obiektami.

§ 6. Zabrania się używania wyrobów tytoniowych w środkach przewozu osób będących w posiadaniu urzędu, organów i jednostek, o których mowa w § 1 ust. 2.

§ 7. 1. Funkcjonariusze pełniący służbę w policyjnej izbie dziecka oraz zatrudnieni w tej izbie pracownicy mogą używać wyrobów tytoniowych w godzinach służby lub pracy, pod warunkiem że:

1) nieletni umieszczeni w policyjnej izbie dziecka nie będą świadkami używania wyrobów tytoniowych;

2) nieletni, o których mowa w pkt 1, nie będą narażeni na kontakt z wyrobami tytoniowymi oraz na skutki dymu tytoniowego;

3) używanie wyrobów tytoniowych odbywać się będzie w palarniach lub miejscach, o których mowa w § 3 ust. 2.

2. Wobec umieszczonych w policyjnej izbie dziecka osób, które ukończyły 18 lat, przepisy § 4 stosuje się odpowiednio.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 maja 2011 r. 3)


1)  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 96, poz. 1107, z 2003 r. Nr 229, poz. 2274 oraz z 2010 r. Nr 81, poz. 529.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 września 2001 r. w sprawie zasad dopuszczalności używania wyrobów tytoniowych na terenie obiektów podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (Dz. U. Nr 106, poz. 1163), które na podstawie art. 3 ustawy z dnia 8 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.