ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 11 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej

Na podstawie art. 105 i art. 108 ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. Nr 24, poz. 148) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Funkcjonariuszom w służbie kandydackiej przysługuje uposażenie zasadnicze w wysokości 13 % najniższej stawki uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Straży Granicznej.”;

2) w § 7 w ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) z urzędu w przypadku funkcjonariuszy:

a) pełniących służbę na stanowiskach bezpośrednio podlegających Komendantowi Głównemu Straży Granicznej, komendantowi oddziału Straży Granicznej albo komendantowi ośrodka szkolenia Straży Granicznej,

b) przeniesionych do pełnienia służby w innej miejscowości z urzędu lub którym powierzono pełnienie obowiązków służbowych na innym stanowisku, z wyłączeniem funkcjonariuszy przeniesionych do pełnienia służby w Komendzie Głównej Straży Granicznej;”;

3) w § 9:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dodatek funkcyjny albo służbowy podlega zwiększeniu o mnożnik 0,05 kwoty bazowej dla funkcjonariusza:

1) mianowanego na stanowisko: kierownika zespołu, kierownika zmiany, starszego specjalisty, specjalisty-kontrolera, starszego asystenta, starszego kontrolera, asystenta, młodszego asystenta albo kontrolera w placówce Straży Granicznej, na czas pełnienia, w wymiarze co najmniej 3/4 normy czasu służby, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy, służby:

a) granicznej w bezpośredniej ochronie granicy państwowej lub kontroli ruchu granicznego w sposób określony przez Komendanta Głównego Straży Granicznej w przepisach w sprawie pełnienia służby granicznej i prowadzenia działań granicznych,

b) przy realizacji zadań Straży Granicznej z zakresu ochrony szlaków komunikacyjnych lub realizacji zadań z zakresu kontroli legalności pobytu cudzoziemców;

2) delegowanego do pełnienia służby w placówce Straży Granicznej na okres dłuższy niż miesiąc, spełniającego warunki, o których mowa w pkt 1;

3) pełniącego służbę w składzie etatowego pododdziału odwodowego lub sekcji patrolowo-interwencyjnej.”,

b) uchyla się ust. 3 i 4,

c) w ust. 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) mnożnik 0,20 kwoty bazowej dla funkcjonariuszy pełniących służbę w wydziałach odwodowych lub wydziałach zabezpieczenia oraz pełniących warty ochronne na pokładach statków powietrznych.”;

4) w § 11 po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

„6a. Funkcjonariusze wykonujący czynności związane z obsługą spadochronów ratowniczych używanych na statkach powietrznych Straży Granicznej, posiadający świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego wydane przez Państwowy Nadzór Lotniczy, otrzymują miesięczny dodatek dla bezpośredniej obsługi statków powietrznych w wysokości ustalonej przy zastosowaniu mnożnika 0,15 kwoty bazowej.”;

5) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

6) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

7) załącznik nr 4 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia;

8) załącznik nr 5 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia;

9) załącznik nr 6 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego rozporządzenia;

10) załącznik nr 7 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszego rozporządzenia;

11) dodaje się załącznik nr 9 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 7 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Funkcjonariuszy mianowanych albo powołanych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na stanowiska służbowe określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, mianuje się albo powołuje na stanowisko służbowe równorzędne tym stanowiskom określonym w załączniku nr 7 do niniejszego rozporządzenia.

§ 3. 1. Funkcjonariuszom, którym na podstawie dotychczasowych przepisów przyznano uposażenie zasadnicze przy zastosowaniu mnożnika kwoty bazowej w określonej grupie tego uposażenia, przyznaje się uposażenie zasadnicze przy zastosowaniu mnożnika kwoty bazowej w wysokości nie mniejszej niż dotychczasowa wysokość tego mnożnika.

2. Funkcjonariuszom pełniącym służbę w dniu wejścia w życie rozporządzenia na stanowisku służbowym „kierownik grupy” w placówce Straży Granicznej kategorii III przyznaje się uposażenie zasadnicze przy zastosowaniu mnożników kwoty bazowej w grupie 09 tego uposażenia do czasu zwiększenia uposażenia zasadniczego w grupie 08 przy zastosowaniu mnożnika kwoty bazowej w grupie 08 tego uposażenia.

3. Funkcjonariuszom pełniącym służbę w dniu wejścia w życie rozporządzenia na stanowisku służbowym „referent” przyznaje się uposażenie zasadnicze przy zastosowaniu dotychczasowej wysokości mnożnika kwoty bazowej w grupie 01 uposażenia zasadniczego.

§ 4. Funkcjonariuszy, którym przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowano prawo do zaszeregowania należnego na poprzednio zajmowanym stanowisku na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy, zaszeregowuje się do grupy uposażenia zasadniczego odpowiadającej grupie uposażenia, do której funkcjonariuszowi zachowano prawo przed tym dniem. Przepisy § 2 ust. 6 i 7 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, stosuje się odpowiednio.

§ 5. Funkcjonariusze pełniący służbę w dniu wejścia w życie rozporządzenia na stanowiskach zaszeregowanych do określonych stopni etatowych zachowują prawo do stopni etatowych określonych dla tych stanowisk na podstawie dotychczasowych przepisów, nie dłużej jednak niż do dnia mianowania na pierwszy stopień służbowy w korpusie lub do końca okresu wymaganego do przesłużenia w stopniu, na który funkcjonariusz został mianowany przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 6. 1. Funkcjonariusze, którym na podstawie dotychczasowych przepisów przyznano na czas określony dodatek służbowy albo funkcyjny w określonej kategorii tego dodatku i od dnia wejścia w życie rozporządzenia przysługuje im dodatek służbowy albo funkcyjny w wysokości niższej niż otrzymywany dodatek, zachowują prawo do dodatku służbowego albo funkcyjnego w dotychczasowej wysokości do końca okresu, na który została im przyznana określona kategoria dodatku.

2. Funkcjonariusz opiekujący się psem służbowym w dniu wejścia w życie rozporządzenia otrzymuje dodatek służbowy, który podlega zwiększeniu na podstawie dotychczasowych przepisów — do czasu przyznania funkcjonariuszowi na podstawie przepisów w sprawie warunków otrzymywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zadań zleconych wykraczających poza obowiązki służbowe dodatkowego wynagrodzenia za opiekę nad psem służbowym.

§ 7. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do uposażeń i dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej od dnia 1 stycznia 2009 r.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 lutego 2009 r. (poz. 150)

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 170, poz. 1218, z 2007 r. Nr 57, poz. 390 i Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 195, poz. 1199, Nr 216, poz. 1367 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120.