ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 11 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad pobytu nieletnich w policyjnych izbach dziecka

Na podstawie art. 83 § 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109 i Nr 58, poz. 542 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1304 i Nr 223, poz. 2217) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad pobytu nieletnich w policyjnych izbach dziecka (Dz. U. Nr 10, poz. 104) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Nieletni w czasie pobytu w izbie otrzymuje:

1) całodzienne wyżywienie i napoje według norm i zasad określonych w ust. 2 i 3,

2) czystą bieliznę pościelową i osobistą, piżamę, dres i obuwie,

3) środki służące do utrzymania higieny osobistej.

2. Nieletni w czasie pobytu w izbie otrzymuje napoje w ilości niezbędnej do zaspokojenia pragnienia i całodzienne wyżywienie – o wartości energetycznej nie mniejszej niż 3 200 kcal – według normy szkolnej Sz w wymiarze 75 %, ustalonej w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 września 2002 r. w sprawie przypadków otrzymywania przez policjanta wyżywienia oraz norm tego wyżywienia (Dz. U. Nr 166, poz. 1366).

3. Normę wyżywienia, o której mowa w ust. 2, powiększa się:

1) na wniosek lekarza lub gdy nieletni przebywa w konwoju trwającym ponad 6 godzin – o 50 % wymiaru,

2) w dniach świątecznych, ustawowo wolnych od pracy oraz w dniu 1 czerwca (Dzień Dziecka) – o 70 % normy uzupełniającej DU, ustalonej w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 września 2002 r. w sprawie przypadków otrzymywania przez policjanta wyżywienia oraz norm tego wyżywienia.".

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).