ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 11 kwietnia 2005 r. w sprawie opłat za lokale mieszkalne zarządzane przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Na podstawie art. 36 ust. 5 w związku z art. 84a ust. 4 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz. 398) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób naliczania i rozliczania opłat za używanie lokali mieszkalnych oraz opłat pośrednich uiszczanych przez osoby posiadające tytuł prawny do zamieszkiwania w lokalach mieszkalnych, będących własnością Skarbu Państwa i pozostających w trwałym zarządzie Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

2) Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;

3) mediach komunalnych – należy przez to rozumieć dostarczoną energię cieplną, energię elektryczną, gaz i wodę oraz odebrane nieczystości stałe i płynne.

§ 3. Opłatę za używanie 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego ustala się oddzielnie dla każdego budynku.

§ 4. 1. Przy ustalaniu opłaty za używanie 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego uwzględnia się:

1) koszty i opłaty, o których mowa w art. 1a pkt 12 ustawy, poniesione na utrzymanie danego budynku w poprzednim roku kalendarzowym, z wyjątkiem odpisów na fundusz remontowy;

2) prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, określony w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy;

3) planowane nakłady finansowe na bieżącą konserwację danego budynku w danym roku kalendarzowym;

4) odpis na fundusz remontowy, o którym mowa w art. 1a pkt 12 ustawy.

2. Miesięczną opłatę za używanie 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego oblicza się według algorytmu:

gdzie:

Om – oznacza miesięczną opłatę za używanie 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego;

KjO – oznacza koszty i optaty, o których mowa w ust. 1 pkt 1;

Pśw – oznacza prognozowany średnioroczny wskaźnik, o którym mowa w ust. 1 pkt 2;

Pn – oznacza planowane nakłady, o których mowa w ust. 1 pkt 3;

Np – oznacza nakłady poniesione na bieżącą konserwację danego budynku w poprzednim roku kalendarzowym;

Łpu – oznacza łączną powierzchnię użytkową wszystkich lokali mieszkalnych położonych w danym budynku;

Orem – oznacza miesięczny odpis na fundusz remontowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, naliczony na 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego.

3. Opłatę za używanie lokalu mieszkalnego w skali miesięcznej ustala się jako iloczyn miesięcznej opłaty za używanie 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, obliczonej dla danego budynku zgodnie z ust. 2, oraz powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego.

4. Opłata za używanie lokalu mieszkalnego za jeden dzień wynosi 1/30 opłaty, o której mowa w ust. 3.

5. Opłata za używanie lokalu mieszkalnego w skali rocznej nie może być większa niż iloczyn 3 % wartości odtworzeniowej 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, o której mowa w art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy, oraz powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego.

6. Przepisów ust. 1-5 nie stosuje się do lokali mieszkalnych położonych w budynkach wspólnot mieszkaniowych albo spółdzielni.

§ 5. 1. Jeżeli lokal mieszkalny jest położony w budynku wspólnoty mieszkaniowej albo spółdzielni, opłatę za używanie tego lokalu w skali rocznej ustala się jako iloczyn kwoty w wysokości do 3 % wartości odtworzeniowej 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, o której mowa w art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy, oraz powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, z zastrzeżeniem ust. 4.

2. Opłata za używanie lokalu mieszkalnego określonego w ust. 1 w skali miesięcznej wynosi 1/12 kwoty obliczonej zgodnie z ust. 1.

3. Opłata za używanie lokalu mieszkalnego określonego w ust. 1 za jeden dzień wynosi 1/30 opłaty, o której mowa w ust. 2.

4. W lokalach mieszkalnych położonych w budynkach:

1) wspólnot mieszkaniowych, jeżeli ustalone przez właściwy organ wspólnoty mieszkaniowej roczne koszty zarządu nieruchomością wspólną, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492),

2) spółdzielni, jeżeli ustalone przez właściwy organ spółdzielni roczne wydatki, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 63, poz. 591)

– w przeliczeniu na powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego są wyższe od kwoty obliczonej zgodnie z ust. 1, opłata za używanie tego lokalu w skali rocznej stanowi równowartość odpowiednio kosztów określonych w pkt 1 albo wydatków określonych w pkt 2. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

§ 6. 1. Dyrektor Zarządu ustala koszty, opłaty i nakłady, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i 3, oraz ustala opłaty za używanie lokali mieszkalnych na okres roku, poczynając od dnia 1 czerwca każdego roku.

2. Jeżeli faktyczna lub szacunkowa suma opłat za używanie lokali mieszkalnych w budynku jest różna od rzeczywistych kosztów poniesionych na utrzymanie tego budynku i jego bieżącą konserwację. Dyrektor Zarządu odpowiednio zwiększa lub zmniejsza opłatę za używanie lokalu mieszkalnego w kolejnym okresie. Tak ustalona opłata za używanie lokalu mieszkalnego w skali rocznej nie może być większa niż iloczyn 3 % wartości odtworzeniowej 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, o której mowa w art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy, oraz powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego.

3. Zmiany wysokości opłat za używanie lokalu mieszkalnego, o których mowa w § 4 ust. 3, Dyrektor Zarządu może dokonać z dniem 1 czerwca lub 1 grudnia każdego roku. Zmiany wysokości opłat za używanie lokalu mieszkalnego położonego w budynku wspólnoty mieszkaniowej albo spółdzielni Dyrektor Zarządu może dokonać z pierwszym dniem drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał stosowną uchwałę właściwego organu wspólnoty mieszkaniowej albo spółdzielni.

4. Dyrektor Zarządu zawiadamia o zmianie wysokości opłat, o której mowa w ust. 3, osobę posiadającą tytuł prawny do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym, którego zmiana dotyczy, nie później niż na 30 dni przed planowaną datą zmiany opłat. Za datę zawiadomienia przyjmuje się datę pisemnego potwierdzenia odbioru zawiadomienia w formie listy zbiorowej lub pisma indywidualnego przez osobę posiadającą tytuł prawny do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym.

§ 7. 1. Zaliczkowe stawki opłat pośrednich, o których mowa w art. 1a pkt 13 ustawy, w skali miesięcznej określa się na podstawie:

1) poniesionych przez Zarząd rzeczywistych kosztów zakupów mediów komunalnych do danego budynku w roku ubiegłym;

2) prognozowanego średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, określonego w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy.

2. Analizy kosztów i korekty zaliczkowych stawek opłat pośrednich za media komunalne dokonuje się w cyklu rocznym po rozliczeniu kosztów za poprzedni rok rozliczeniowy (obrachunkowy). Korekty zaliczkowych stawek opłat pośrednich za media komunalne można dokonać w przypadku zmiany warunków zakupów tych mediów.

3. Zaliczkowych stawek opłat pośrednich za media komunalne nie określa się, jeżeli zakup danego media do lokalu mieszkalnego następuje na podstawie umowy zawartej przez dostawcę lub odbiorcę danego media bezpośrednio z osobą posiadającą tytuł prawny do zamieszkiwania w tym lokalu.

4. Zaliczkowe stawki opłat pośrednich za media komunalne określa Dyrektor Zarządu na okres roku, poczynając od dnia 1 czerwca każdego roku. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 zdanie drugie. Dyrektor Zarządu może dokonać korekty zaliczkowych stawek opłat pośrednich za media komunalne od pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana warunków zakupu media komunalnego.

5. Do zmiany zaliczkowej stawki opłat pośrednich za media komunalne stosuje się odpowiednio przepis § 6 ust. 4.

§ 8. 1. Rozliczenia kosztów zakupów do danego budynku mediów komunalnych dokonuje się na poszczególne lokale zgodnie z przepisami odpowiednio ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504, z późn. zm. 2)), ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808) i ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622, z późn. zm. 3)) w terminie do dnia 31 maja każdego roku za rok ubiegły.

2. Sposób rozliczenia kosztów zakupu energii cieplnej oraz zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w budynkach mieszkalnych określają odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia.

3. Do rozliczenia zaliczkowych opłat pośrednich, o których mowa w § 7 ust. 1, stosuje się odpowiednio przepis § 7 ust. 3.

4. Rozliczenia zaliczkowych opłat pośrednich, o których mowa w § 7 ust. 1, w stosunku do poszczególnych lokali mieszkalnych dokonuje Dyrektor Zarządu w okresach rocznych.

5. Rozliczenia zaliczkowych opłat pośrednich, o którym mowa w ust. 4, dokonuje się w terminach:

1) miesiąca od dnia rozliczenia przez Zarząd na poszczególne lokale kosztów zakupów mediów komunalnych do budynku za ostatni okres rozliczeniowy (obrachunkowy) – dla budynków zarządzanych przez Zarząd;

2) miesiąca od dnia przekazania Zarządowi przez zarządcę budynku rozliczenia przez tego zarządcę na poszczególne lokale kosztów zakupów mediów komunalnych do budynku za ostatni okres rozliczeniowy (obrachunkowy).

6. W przypadku nieprzekazania Zarządowi przez zarządcę budynku rozliczenia, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, rozliczenia dokonuje Dyrektor Zarządu na podstawie kosztów zakupów mediów komunalnych w terminie do dnia 31 sierpnia każdego roku.

7. O rozliczeniu zaliczkowych optat pośrednich, o którym mowa w ust. 5 i 6, Dyrektor Zarządu zawiadamia osobę posiadającą tytut prawny do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym, którego rozliczenie dotyczy, w terminie 15 dni od dnia dokonania rozliczenia, podając jednocześnie kwotę nadpłaty albo niedopłaty opłat pośrednich za ostatni okres rozliczeniowy (obrachunkowy) w podziale na poszczególne media komunalne. Do zawiadomienia stosuje się odpowiednio przepis § 6 ust. 4 zdanie drugie.

8. W przypadku nadpłaty opłat pośrednich, o której mowa w ust. 7, za ostatni okres rozliczeniowy (obrachunkowy), osoba posiadająca tytuł prawny do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym może zaliczyć ją na poczet przyszłych zaliczkowych opłat pośrednich albo zażądać jej zwrotu. W drugim przypadku Dyrektor Zarządu zwraca nadpłatę w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie przez osobę zainteresowaną.

9. W przypadku niedopłaty opłat pośrednich, o której mowa w ust. 7, za ostatni okres rozliczeniowy (obrachunkowy), Dyrektor Zarządu w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 7, określa termin i sposób jej uiszczenia.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 kwietnia 2005 r. (poz. 634)

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875, Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 60, poz. 369 i Nr 121, poz. 770, z 2000 r. Nr 22, poz. 272, z 2001 r. Nr 100, poz. 1085 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 7, poz. 78 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808.