ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie warunków otrzymywania posiłków i napojów przez cudzoziemców umieszczonych w strzeżonym ośrodku lub przebywających w areszcie w celu wydalenia oraz wartości dziennej normy wyżywienia

Na podstawie art. 118 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694 oraz z 2007 r. Nr 120, poz. 818 i Nr 165, poz. 1170) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa warunki otrzymywania posiłków i napojów przez cudzoziemców umieszczonych w strzeżonym ośrodku lub przebywających w areszcie w celu wydalenia, zwanych dalej „obiektami”, oraz wartość dziennej normy wyżywienia.

§ 2. 1. Cudzoziemcy przebywający w obiektach otrzymują trzy posiłki dziennie, w tym jeden posiłek gorący, oraz napoje.

2. Cudzoziemcy przebywający w obiektach otrzymują posiłki i napoje o wartości energetycznej dziennej:

1) od 300 do 900 kcal — do ukończenia 6. miesiąca życia;

2) od 700 do 1000 kcal — od 7. miesiąca do ukończenia 1. roku życia;

3) od 1000 do 1700 kcal — powyżej 1. roku do ukończenia 4. roku życia;

4) od 1700 do 2600 kcal — powyżej 4. roku do ukończenia 12. roku życia;

5) od 2600 do 3400 kcal — powyżej 12. roku do ukończenia 18. roku życia oraz chorzy, kobiety w ciąży i karmiące;

6) co najmniej 2600 kcal — inni niż wymienieni w pkt 1 do 5. 

3. Cudzoziemcy przebywający w obiektach otrzymują posiłki i napoje przygotowane według dziennej normy wyżywienia odpowiadającej zasadniczej szkolnej normie wyżywienia określonej na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie przypadków otrzymywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej wyżywienia oraz norm tego wyżywienia (Dz. U. Nr 86, poz. 783 oraz z 2010 r. Nr 150, poz. 1011), zwanej dalej „normą SZ”, z uwzględnieniem wymogów religijnych i kulturowych tych cudzoziemców, o wartości:

1) 75% normy SZ — w przypadku cudzoziemców, o których mowa w ust. 2 pkt 1–5;

2) 65% normy SZ — w przypadku cudzoziemców, o których mowa w ust. 2 pkt 6. 

4. Wartość dziennej normy wyżywienia, o której mowa w ust. 3, podwyższa się:

1) o 20% — w przypadku cudzoziemców przebywających w konwoju trwającym ponad 6 godzin;

2) do 50% — w przypadku cudzoziemców, o których mowa w ust. 2 pkt 1–3, jeżeli są oni żywieni produktami żywnościowymi zalecanymi przez lekarza lub wydawanymi na receptę.

5. Cudzoziemcom przebywającym w obiekcie, w którym temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28 °C, zapewnia się dodatkowe napoje w ilości 1litra dla cudzoziemca na dobę.

§ 3. 1. Pierwszy posiłek przysługuje cudzoziemcom po upływie sześciu godzin od momentu umieszczenia w obiekcie.

2. Posiłki wydawane są w godzinach spożywania posiłków określonych w porządku wewnętrznym obiektu.

3. Wyżywienie niepobrane przez cudzoziemców, w danym dniu w godzinach spożywania posiłków, nie podlega wydaniu w późniejszym terminie oraz nie przysługuje za nie ekwiwalent pieniężny.

§ 4. 1. Cudzoziemcom, których stan zdrowia wymaga zastosowania diety, lekarz może zlecić wyżywienie indywidualne, określając:

1) liczbę i godziny wydawania posiłków w ciągu doby — jeśli jest to konieczne;

2) kaloryczność dobową;

3) procentową zawartość składników odżywczych;

4) zabronione sposoby przyrządzania posiłków;

5) listę produktów zabronionych;

6) czas, na jaki zleca określone wyżywienie.

2.  Żywienie, zgodnie z warunkami określonymi w ust. 1, odbywa się w ramach przysługującej cudzoziemcom dziennej normy wyżywienia, o której mowa w § 2 ust. 2.

3. (uchylony).

§ 5. (uchylony).

§ 6. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie od dnia 20 lipca 2007 r.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik 1

(uchylony)


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).