ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej 2)

Na podstawie art. 11 ust. 9 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504 oraz z 2010 r. Nr 127, poz. 857 i Nr 152, poz. 1021) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób utrwalania przebiegu imprezy masowej, a w szczególności:

1) miejsca na stadionach, w obiektach lub na terenach, umieszczonych w wykazie, o którym mowa w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, w których utrwalanie przebiegu imprezy masowej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk jest obowiązkowe;

2) minimalne wymagania techniczne dla urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk;

3) sposób przechowywania materiałów zgromadzonych podczas utrwalania przebiegu imprezy masowej.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) rejestracji obrazu I kategorii — należy przez to rozumieć rejestrację obrazu umożliwiającą określenie tych cech osób lub rzeczy, które pozostają w zainteresowaniu operatora w związku z zabezpieczeniem imprezy masowej, w celu wykorzystania do ustalenia tożsamości osób lub przynależności rzeczy;

2) rejestracji obrazu II kategorii — należy przez to rozumieć rejestrację obrazu umożliwiającą dozorowanie miejsca, wskazanego przez operatora, w celu określenia cech grupowych osób lub rzeczy;

3) rejestracji obrazu III kategorii — należy przez to rozumieć ciągłą rejestrację obrazu umożliwiającą wykrycie osób lub rzeczy, w miejscu dozorowanym przez kamerę, w celu przekazania operatorowi informacji o ujawnieniu osoby lub rzeczy, przy czym jednoczesna rejestracja obrazu z całego miejsca dozorowanego przez kamery nie jest wymagana;

4) rejestracji obrazu IV kategorii — należy przez to rozumieć ciągłą rejestrację obrazu, a w obszarach, w których jest to wymagane — także dźwięku, pozwalającą operatorowi wykryć występujące zagrożenie w miejscu dozorowanym przez kamerę, w celu przekazania informacji o stanie bezpieczeństwa.

§ 3. 1. Utrwalanie przebiegu imprezy masowej odbywa się z poszanowaniem godności i prawa do intymności uczestników imprezy masowej oraz zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

2. Przy wejściu na teren imprezy masowej umieszcza się informację o prowadzonej w trakcie trwania tej imprezy rejestracji obrazu i dźwięku.

§ 4. 1. Miejscami podlegającymi obowiązkowej rejestracji obrazu są:

1) kasy biletowe na terenie imprezy masowej — w przypadku imprezy odpłatnej;

2) bramy, furtki i inne miejsca przeznaczone do wejścia uczestników na teren imprezy masowej;

3) drogi dla służb ratowniczych, drogi ewakuacyjne oraz ciągi komunikacyjne na terenie imprezy masowej z wyłączeniem klatek schodowych;

4) parkingi zorganizowane na terenie imprezy masowej;

5) sektory dla uczestników imprezy masowej;

6) płyta boiska lub scena.

2. Miejsca, o których mowa w ust. 1 pkt 1–4, znajdują się w polu widzenia co najmniej jednego urządzenia rejestrującego obraz, a miejsca, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, znajdują się w polu widzenia co najmniej dwóch urządzeń rejestrujących obraz.

3.  Urządzenia rejestrujące obraz umieszcza się w sposób umożliwiający:

1) rejestrację obrazu I, II i IV kategorii w miejscach, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6;

2) rejestrację obrazu III kategorii w miejscach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4.

4.  Miejscami podlegającymi obowiązkowej rejestracji dźwięku są sektory dla uczestników imprezy masowej oraz płyta boiska lub scena.

§ 5. 1. Utrwalenia przebiegu imprezy masowej organizowanej na stadionach, w obiektach lub na terenach umożliwiających przeprowadzenie imprezy masowej dokonuje się przy użyciu cyfrowych urządzeń elektronicznych rejestrujących obraz kolorowy i dźwięk, wchodzących w skład systemu monitoringu spełniającego wymagania określone w rozporządzeniu, zwanego dalej „systemem”.

2. Do rejestracji, o której mowa w ust. 1, dopuszcza się:

1) wykorzystanie kamer analogowych i jednoczesne wykorzystanie przetworników analogowo-cyfrowych, tak aby obraz zarejestrowany kamerą analogową został przetworzony do postaci cyfrowej;

2) stosowanie kamer rejestrujących obraz kolorowy, które w przypadku spadku natężenia oświetlenia rejestrowanego obszaru automatycznie przełączają się w tryb monochromatyczny z wykorzystaniem ruchomego filtra podczerwieni.

3. Jako uzupełnienie systemu, do rejestracji, o której mowa w ust. 1, dopuszcza się wykorzystanie przenośnych cyfrowych urządzeń elektronicznych utrwalających obraz kolorowy o wysokości nie mniejszej niż 950 pikseli, w szczególności cyfrowych kamer lub cyfrowych aparatów fotograficznych.

§ 6. 1. Urządzenia rejestrujące obraz podczas imprezy masowej, o której mowa w § 5 ust. 1, wchodzące w skład systemu, powinny spełniać wymagania:

1) dla potrzeb rejestracji obrazu I i II kategorii — w zakresie rejestrowania stabilnego obrazu z częstotliwością nie mniejszą niż 12 klatek na sekundę, przy wysokości obrazu nie mniejszej niż 950 pikseli i czasie migawki nie dłuższym niż 1/125 sekundy dla każdej kamery;

2) dla potrzeb rejestracji obrazu III i IV kategorii — w zakresie rejestrowania obrazu z częstotliwością nie mniejszą niż 6 klatek na sekundę, przy wysokości obrazu nie mniejszej niż 500 pikseli dla każdej kamery.

2. Rejestracji obrazu I i II kategorii podczas imprezy masowej, o której mowa w § 5 ust. 1, można dokonywać przy użyciu przenośnych urządzeń rejestrujących stabilny obraz kolorowy z częstotliwością nie mniejszą niż 12 klatek na sekundę, przy wysokości obrazu nie mniejszej niż 950 pikseli dla każdej kamery w przypadku gdy system nie zapewnia tych wymagań.

3. W przypadku rejestracji obrazu I i II kategorii podczas imprezy masowej podwyższonego ryzyka przenośne urządzenia rejestrujące stabilny obraz kolorowy, o których mowa w ust. 2, powinny spełniać wymaganie czasu migawki nie dłuższego niż 1/125 sekundy dla każdej kamery.

§ 7. Utrwalenia przebiegu imprez masowych organizowanych w miejscach innych niż stadiony, obiekty lub tereny umożliwiające przeprowadzenie imprezy masowej można dokonywać przy użyciu przenośnych urządzeń rejestrujących stabilny obraz kolorowy i dźwięk, zapewniających rejestrowanie obrazu z częstotliwością nie mniejszą niż 12 klatek na sekundę, przy wysokości obrazu nie mniejszej niż 950 pikseli dla każdej kamery.

§ 8. Urządzenia rejestrujące obraz podczas imprezy masowej powinny umożliwiać ich podłączenie do urządzeń pozwalających na natychmiastowe wydrukowanie zarejestrowanego obrazu w wielkości nie mniejszej niż 9x13 cm i z rozdzielczością nie mniejszą niż 300 dpi.

§ 9. Parametry zarejestrowanego podczas imprezy masowej obrazu dla przedmiotu o wysokości 50 cm wynoszą odpowiednio:

1) przy rejestracji obrazu I kategorii — wysokość co najmniej 500 pikseli;

2) przy rejestracji obrazu II kategorii — wysokość co najmniej 250 pikseli;

3) przy rejestracji obrazu III kategorii — wysokość co najmniej 50 pikseli;

4) przy rejestracji obrazu IV kategorii — wysokość co najmniej 12 pikseli.

§ 10. Urządzenia rejestrujące dźwięk podczas imprezy masowej powinny umożliwić zrozumienie treści nagranych haseł i okrzyków oraz określenie sposobu zachowywania się uczestników imprezy masowej. Parametry tych urządzeń powinny zapewniać rejestrację sygnału akustycznego w paśmie częstotliwości od 300 Hz do 4 000 Hz, przy minimalnej dynamice 50 dB.

§ 11. 1. Generowanie sygnału wizyjnego przez kamerę rejestrującą obraz podczas imprezy masowej odbywa się z najmniejszą kompresją dostępną dla dowolnego algorytmu kompresji stosowanej w danym urządzeniu.

2. Obraz wysyłany z kamery rejestrującej obraz podczas imprezy masowej utrwalany jest w urządzeniu rejestrującym w niezmienionej postaci.

§ 12. 1. Zarejestrowany w trakcie imprezy masowej obraz i dźwięk podlega archiwizacji na elektronicznym nośniku informacji, zwanym dalej „nośnikiem informacji”.

2. Nośnik informacji wraz z jego metryką informacyjną należy umieścić w opakowaniu, na którym po zamknięciu wpisuje się nazwę organizatora imprezy masowej oraz datę i miejsce utrwalenia imprezy masowej i które opatruje się czytelnym podpisem osoby działającej w imieniu organizatora imprezy masowej wraz z podaniem jego stanowiska.

3. Metryka informacyjna, o której mowa w ust. 2, zawiera:

1) imię i nazwisko osoby utrwalającej przebieg imprezy masowej;

2) imię i nazwisko osoby sporządzającej kopię — w przypadku jej sporządzenia;

3) datę, czas, miejsce oraz nazwę utrwalonej imprezy masowej;

4) typ i rodzaj urządzenia oraz jego oprzyrządowania użytego do utrwalenia przebiegu imprezy masowej;

5) warunki oświetleniowe panujące w trakcie utrwalania przebiegu imprezy masowej, w szczególności opis warunków atmosferycznych, pory dnia, rodzaju i źródeł światła;

6) dane techniczne użytego nośnika informacji;

7) informację o ewentualnej awarii urządzenia utrwalającego przebieg imprezy masowej lub uszkodzeniu nośnika informacji;

8) informacje o sporządzonych kopiach.

4. Każde otwarcie i ponowne zamknięcie opakowania nośnika informacji należy odnotować w metryce informacyjnej przez wskazanie imienia i nazwiska osoby dokonującej otwarcia lub zamknięcia opakowania nośnika informacji oraz czasu, miejsca i celu, w jakich te czynności zostały dokonane.

5.  Jeżeli zachodzi potrzeba zmiany opakowania nośnika informacji, należy dołączyć do niego dotychczasowe opakowania i wraz z metryką informacyjną opakować je wspólnie oraz opisać w sposób, o którym mowa w ust. 3.

6. Nośnik informacji powinien być należycie przechowywany i zabezpieczony, zwłaszcza przed utratą danych, szkodliwym działaniem środków chemicznych, temperatury, światła, promieniowania, pola magnetycznego lub elektrycznego oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi, a także dostępem osób nieuprawnionych.

7.  Nośnik informacji przechowuje się w miejscu umożliwiającym jego niezwłoczne udostępnienie uprawnionym podmiotom.

8. Jeżeli nośnik informacji jest integralną częścią systemu, a jego pojemność pozwala na archiwizowanie przebiegu kilku kolejnych imprez masowych, organizator imprez masowych zabezpiecza system przed dostępem osób nieuprawnionych poprzez wprowadzenie rejestru dostępu i czynności wykonanych w tym systemie.

9. W przypadku gdy nośnik informacji zawiera materiały, o których mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, należy sporządzić kopię zapasową materiałów z tego nośnika, do którego przepisy ust. 2—7 stosuje się odpowiednio, z tym że metryka informacyjna powinna zawierać imię i nazwisko osoby wykonującej kopię zapasową oraz datę, czas i miejsce wykonania tej kopii.

§ 13. 1. Dopuszcza się stosowanie dotychczas zainstalowanych systemów służących utrwalaniu przebiegu imprez masowych organizowanych na stadionach, w obiektach lub na terenach umożliwiających przeprowadzenie imprezy masowej przez okres jednego roku od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, pod warunkiem zainstalowania urządzeń spełniających wymagania określone dla potrzeb rejestracji obrazu I i II kategorii, o których mowa w § 6, w ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

2. Dla potrzeb rejestracji obrazu III i IV kategorii dopuszcza się przez okres 3 lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosowanie dotychczas zainstalowanych kamer generujących obraz o wysokości nie mniejszej niż 480 pikseli dla każdej kamery.

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3)


1)  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2)  Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 19 sierpnia 2010 r. pod numerem 2010/0582/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, str. 37, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337).

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 października 2004 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprez masowych oraz minimalnych wymagań technicznych dla urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk (Dz. U. Nr 243, poz. 2438), które utraciło moc z dniem 1 lutego 2010 r. na podstawie art. 77 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504 oraz z 2010 r. Nr 127, poz. 857 i Nr 152, poz. 1021).