ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 10 sierpnia 2005 r. w sprawie uzbrojenia Straży Granicznej

Na podstawie art. 75 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Na uzbrojenie Straży Granicznej składa się:

1) broń palna: pistolety, rewolwery, broń gładkolufowa, pistolety maszynowe, karabinki, karabiny, karabiny maszynowe;

2) urządzenia przeznaczone do miotania chemicznych i innych środków obezwładniających: pistolety i rewolwery gazowe, miotacze gazu (żelu), wyrzutnie siatek obezwładniających;

3) urządzenia do odstrzeliwania amunicji sygnałowej;

4) noże wojskowe: szturmowe, spadochronowe i specjalistyczne;

5) pałki służbowe (wielofunkcyjne);

6) paralizatory;

7) broń treningowa lub wkładki lufowe na amunicję barwiącą;

8) amunicja do broni palnej, treningowej oraz naboje i siatki obezwładniające do urządzeń i wyrzutni, o których mowa w pkt 2 i 3;

9) środki pozoracji pola walki.

2. Uzbrojenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 8, przydziela się zgodnie z przyznanym rodzajem uzbrojenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 128, poz. 1175, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 171, poz. 1800, Nr 172, poz. 1805, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757.