ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie terminów kierowania poborowych do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz zwalniania z tej służby w 2007 r.

Na podstawie art. 56 ust. 1b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Poborowych do pełnienia służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w 2007 r. kieruje się w dniach: 3 stycznia, 1 i 5 lutego, 2 i 10 kwietnia, 1 i 25 czerwca, 2 i 9 lipca, 1 sierpnia, 3 września, 1, 4, 8 i 15 października, 5 i 6 listopada, 3, 4 i 10 grudnia — do oddziałów prewencji Policji.

§ 2. Funkcjonariuszy skierowanych do pełnienia służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej:

1) w dniu 1 lutego 2006 r. — zwalnia się ze służby w dniu 31 stycznia 2007 r.;

2) w dniu 3 kwietnia 2006 r. — zwalnia się ze służby w dniu 2 kwietnia 2007 r.;

3) w dniu 1 czerwca 2006 r. — zwalnia się ze służby w dniu 31 maja 2007 r.;

4) w dniu 19 czerwca 2006 r. — zwalnia się ze służby w dniu 18 czerwca 2007 r.;

5) w dniu 3 lipca 2006 r. — zwalnia się ze służby w dniu 2 lipca 2007 r.;

6) w dniu 1 września 2006 r. — zwalnia się ze służby w dniu 31 sierpnia 2007 r.;

7) w dniu 2 października 2006 r.— zwalnia się ze służby w dniu 1 października 2007 r.;

8) w dniu 4 grudnia 2006 r. — zwalnia się ze służby w dniu 3 grudnia 2007 r.

§ 3.1. Funkcjonariuszy, którzy stawili się do pełnienia służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej z opóźnieniem i nie zostało ono im usprawiedliwione, zwalnia się z tej służby w ostatnim dniu upływu ustawowego czasu trwania tej służby.

2. Jeżeli dzień zwolnienia funkcjonariusza w przypadku, o którym mowa w ust. 1, przypada na dzień ustawowo lub dodatkowo wolny od służby, zwolnienie to następuje w dniu bezpośrednio poprzedzającym ten dzień.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 131, poz. 919).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711.