ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 10 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oraz organizacji komisji lekarskich w Straży Granicznej

Na podstawie art. 32 ust. 1a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia oraz organizacji komisji lekarskich w Straży Granicznej (Dz. U. Nr 98, poz. 891) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Rejonową Komisję Lekarską z siedzibą w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej w Warszawie,”;

2) w § 3 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Komendant Główny Straży Granicznej, na wniosek przewodniczącego okręgowej komisji lekarskiej po uzyskaniu akceptacji Przewodniczącego Centralnej Komisji Lekarskiej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, powołuje zastępcę przewodniczącego i członka okręgowej komisji lekarskiej.

3. Przewodniczących, ich zastępców i członków rejonowych komisji lekarskich, o których mowa w § 1 pkt 2–14, powołują właściwi ze względu na siedzibę komisji lekarskiej komendanci oddziałów Straży Granicznej na wniosek przewodniczącego okręgowej komisji lekarskiej po uzyskaniu akceptacji Przewodniczącego Centralnej Komisji Lekarskiej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 128, poz. 1175, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 171, poz. 1800, Nr 172, poz. 1805 i Nr 210, poz. 2135.