ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych

Na podstawie art. 20g ust. 7 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1298, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposoby i warunki przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych, zwanych dalej „informacjami”, przez podmioty zobowiązane, o których mowa w art. 20c pkt 1–11 i art. 20d ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, zwanej dalej „ustawą”.

§ 2. Informacje, w imieniu podmiotu zobowiązanego, przekazuje osoba upoważniona do ich przekazywania.

§ 3. 1. Przekazywanie informacji odbywa się na karcie rejestracyjnej, określonej w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2004 r. w sprawie wzorów karty rejestracyjnej, karty zapytania i karty odpowiedzi niezbędnych do przekazywania i gromadzenia informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych (Dz. U. Nr 232, poz. 2337).

2. W przypadku stosowania formy pisemnej i osobistego doręczania informacji za pośrednictwem najbliższego komisariatu lub do najbliższej komendy powiatowej (miejskiej) Policji, przekazanie informacji odbywa się w zaklejonej kopercie uniemożliwiającej dostęp osób nieuprawnionych, a osoba przekazująca otrzymuje potwierdzenie przekazania informacji.

3. Osoba przyjmująca informacje w jednostce Policji, o której mowa w ust. 2, rejestruje przyjęcie i wystawia potwierdzenie oraz niezwłocznie przekazuje informacje zgodnie z właściwością.

§ 4. Warunkami przekazywania informacji przez podmioty zobowiązane są:

1) posiadanie bezpośredniego i niezakłóconego dostępu do urządzenia teleinformatycznego lub faksu – w przypadku przekazywania informacji za pośrednictwem tego typu urządzeń;

2) czytelne wypełnianie karty rejestracyjnej:

a) w przypadku wysyłania informacji faksem lub osobistego doręczenia w formie pisemnej – poprzez wpisanie jej do karty drukowanymi literami koloru czarnego pisanymi ręcznie lub maszynowo albo za pomocą edytora tekstu komputerowego,

b) w przypadku wysyłania informacji drogą elektroniczną – poprzez wpisanie jej do karty dużymi drukowanymi literami koloru czarnego pisanymi w edytorze tekstu komputerowego;

3) wpisanie imienia i nazwiska osoby składającej informację;

4) wysłanie informacji na właściwy numer faksu lub adres poczty elektronicznej właściwego organu Policji albo osobiste doręczenie w formie pisemnej.

§ 5. 1. Komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji, komendant powiatowy (miejski) Policji, zgodnie z właściwością terytorialną, otrzymuje, wprowadza do centralnej bazy danych i aktualizuje informacje o:

1) klubach, organizacjach, stowarzyszeniach skupiających kibiców;

2) obiektach, na terenie których są organizowane masowe imprezy sportowe;

3) przemieszczaniu się uczestników masowych imprez sportowych i ich pobycie w miejscach organizowania tych imprez;

4) środkach transportu, z jakich korzystają uczestnicy, miejscach zbiórek, trasach przejazdu oraz o liczebności grup uczestników;

5) osobach, przeciwko którym toczy się postępowania karne lub przeciwko którym skierowano wniosek o ukaranie za czyn popełniony w związku z masową imprezą sportową;

6) osobach, co do których zapadł prawomocny wyrok lub prawomocne orzeczenie o ukaraniu za przestępstwo albo wykroczenie, popełnione w związku z masową imprezą sportową;

7) zaistniałych w związku z organizowanymi imprezami zbiorowych naruszeniach porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz chuligańskich zachowaniach;

8) organizatorach masowych imprez sportowych i organizatorach przejazdu uczestników masowych imprez sportowych oraz miejscach pobytu podczas tych imprez.

2. Komendant Główny Policji otrzymuje, wprowadza do centralnej bazy danych i aktualizuje informacje o:

1) związkach i klubach sportowych;

2) kalendarzu rozgrywek sportowych, z podaniem orientacyjnej liczby uczestników;

3) instytucjach zagranicznych, właściwych do współpracy.

3. Komendanci, o których mowa w ust. 1 i 2, rejestrują wpływ otrzymanych informacji, oznaczając ich zakres, datę i godzinę wpływu, podmiot zobowiązany oraz osobę upoważnioną do przekazywania informacji.

§ 6. Podmiot zobowiązany rejestruje przekazywane informacje oraz przechowuje dowody ich przekazania wraz z kopiami informacji przez okres co najmniej 3 miesięcy.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 123, poz. 1353, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 oraz z 2004 r. Nr 187, poz. 1922.