ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 10 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Straży Granicznej

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm. 2) ) 3) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ambulatoria oraz ambulatoria z izbą chorych, utworzone przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stają się publicznymi zakładami opieki zdrowotnej, zwanymi dalej „zakładami”. Zakłady te wchodzą w skład jednostek organizacyjnych Straży Granicznej.

2. Nazwę zakładu stanowi nazwa jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, w której skład wchodzi dany zakład, poprzedzona wyrazami „Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej”.

3. Siedzibę zakładu stanowi miejscowość, w której ma swoją siedzibę jednostka organizacyjna Straży Granicznej, w skład której wchodzi dany zakład.

4. Wykaz zakładów, ich nazw i siedzib stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Obszarem działania zakładów jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3. Zakłady są finansowane w formie właściwej dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

§ 4. 1. Podstawowe kierunki działalności zakładów polegają na:

1) udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej, specjalistycznej i stomatologicznej opieki zdrowotnej oraz psychologii i rehabilitacji leczniczej;

2) wykonywaniu zadań z zakresu medycyny pracy;

3) wykonywaniu zadań z zakresu orzecznictwa lekarskiego w stosunku do funkcjonariuszy Straży Granicznej i kandydatów do służby w Straży Granicznej;

4) organizacji pomocy medycznej w sytuacjach mogących stwarzać stany nagłego zagrożenia zdrowia i życia, podczas realizacji ustawowych zadań przez Straż Graniczną.

2. Zakłady mogą uczestniczyć w przygotowywaniu funkcjonariuszy Straży Granicznej do podejmowania działań z zakresu pierwszej pomocy.

§ 5. Nadzór nad zakładami sprawuje minister właściwy do spraw wewnętrznych.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 4)

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. jNirJQ6, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215 oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703.

3) Przepis art. 36 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.) stosuje się do zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zgodnie z § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, przekształcania, likwidacji, organizacji, zarządzania i kontroli zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 132, poz. 870, z 2001 r. Nr 30, poz. 350 oraz z 2003 r. Nr 141, poz. 1378).

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone zarządzeniem nr 6 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 marca 1999 r. w sprawie utworzenia Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy Straży Granicznej (Dz. Urz. MSWiA Nr 2, poz. 15), utrzymanym w mocy na podstawie art. 78 ustawy z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie niektórych upoważnień ustawowych do wydawania aktów normatywnych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 120, poz. 1268), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.