ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa

Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 12, poz. 110, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W załączniku do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2002 r. w sprawie egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa (Dz. U. Nr 186, poz. 1559) „Blok: przepisy dotyczące działalności niektórych organów Państwa” otrzymuje brzmienie:

Blok: organizacja i funkcjonowanie organów wymiaru sprawiedliwości i przestrzegania prawa

Temat I

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

1. Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela – zasady ogólne.

2. Wolności i prawa osobiste.

3. Środki ochrony wolności i praw.

Temat II

Przepisy dotyczące ustroju sądów powszechnych – zagadnienia wybrane

1. Organizacja sądów.

2. Status sędziego.

3. Ławnicy.

Temat III

Przepisy dotyczące działalności prokuratury

1. Organizacja i zadania prokuratury.

2. Udział prokuratora w postępowaniu karnym.

3. Prawa i obowiązki prokuratora.

Temat IV

Przepisy dotyczące działalności Policji – zagadnienia wybrane

1. Ustawowe zadania Policji.

2. Prawa policjantów wykonujących czynności służbowe.

3. Ustawowe środki przymusu.

4. Czynności operacyjno-rozpoznawcze – pojęcie ogólne.

Temat V

Przepisy dotyczące działalności Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu

1. Zakres uprawnień Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu.

2. Prawa funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu.

Temat VI

Przepisy dotyczące działalności Straży Granicznej – zagadnienia wybrane

1. Zakres uprawnień Straży Granicznej.

2. Prawa funkcjonariuszy Straży Granicznej wykonujących czynności służbowe.

Temat VII

Przepisy dotyczące organizacji i funkcjonowania innych organów przestrzegania prawa

1. Uprawnienia i obowiązki strażników gminnych (miejskich).

2. Zadania Straży Ochrony Kolei.

3. Zadania Inspekcji Transportu Drogowego i prawa inspektora wykonującego zadania służbowe.

4. Wywiad skarbowy.

5. Kontrola celna.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 238, poz. 2021, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 oraz z 2004 r. Nr 121, poz. 1265 i Nr 173, poz. 1808.