ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. Nr 42, poz. 388 oraz z 2007 r. Nr 235, poz. 1733) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. W przypadku złożenia pisemnej deklaracji przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi na podstawie wzoru pisemnej deklaracji zawierającej informacje niezbędne do dopisania do rejestru wyborców obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, nie jest wymagane ponowne złożenie tej deklaracji według wzoru określonego w niniejszym rozporządzeniu.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).