ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny 2)

Na podstawie art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa:

1) jednostki organizacyjne sprawujące nadzór nad stacjami kontroli pojazdów oraz wydające upoważnienia do przeprowadzania badań technicznych pojazdów;

2) wzory dokumentów związanych z uzyskaniem upoważnień do wykonywania badań oraz wzór upoważnienia do ich przeprowadzania;

3) wymagania w stosunku do stacji kontroli pojazdów upoważnionych do przeprowadzania badań technicznych pojazdów;

4) wzory dokumentów stosowanych przy badaniach technicznych pojazdów;

5) warunki i terminy przeprowadzania badań technicznych pojazdów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny;

6) warunki przeprowadzania badań technicznych niektórych pojazdów w stacjach kontroli pojazdów;

7) jednostki organizacyjne prowadzące szkolenie diagnostów;

8) warunki współdziałania jednostek organizacyjnych sprawujących nadzór nad stacjami kontroli pojazdów ze starostami.

2. Przepisy rozporządzenia stosuje się do badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwanych dalej „pojazdami”.

§ 2. Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów sprawują:

1) Szefostwo Służby Czołgowo-Samochodowej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych — w odniesieniu do stacji kontroli pojazdów zlokalizowanych w obiektach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,

2) Komenda Główna Policji — w odniesieniu do stacji kontroli pojazdów zlokalizowanych w obiektach Policji,

3) jednostka organizacyjna Agencji Wywiadu właściwa w sprawach logistyki —w odniesieniu do stacji kontroli pojazdów zlokalizowanych w obiektach Agencji Wywiadu,

4) jednostka organizacyjna Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego właściwa w sprawach logistyki — w odniesieniu do stacji kontroli pojazdów zlokalizowanych w obiektach Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

5) Biuro Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej — w odniesieniu do stacji kontroli pojazdów zlokalizowanych w obiektach Straży Granicznej,

6) Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej — w odniesieniu do stacji kontroli pojazdów zlokalizowanych w obiektach Państwowej Straży Pożarnej,

7) Biuro Logistyki Służby Kontrwywiadu Wojskowego — w odniesieniu do stacji kontroli pojazdów zlokalizowanych w obiektach Służby Kontrwywiadu Wojskowego,

8) jednostka organizacyjna Służby Wywiadu Wojskowego właściwa w sprawach logistycznych — w odniesieniu do stacji kontroli pojazdów zlokalizowanych w obiektach Służby Wywiadu Wojskowego,

9) Departament Logistyki Centralnego Biura Antykorupcyjnego — w odniesieniu do stacji kontroli pojazdów zlokalizowanych w obiektach Centralnego Biura Antykorupcyjnego

— zwane dalej „jednostkami nadzorującymi”.

§ 3. 1. Na wniosek kierownika komórki lub jednostki organizacyjnej, której stacja kontroli pojazdów podlega, kierownicy jednostek nadzorujących, o których mowa w § 2, wydają upoważnienia do przeprowadzania badań technicznych pojazdów, jeżeli stacja ta:

1) spełnia wymagania techniczno-organizacyjne określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) zatrudnia co najmniej jednego uprawnionego diagnostę;

3) jest zlokalizowana w obiektach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego lub Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. Wzór upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

4. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, zachowuje ważność do czasu zmiany stanu faktycznego, dla którego zostało wydane, nie dłużej niż przez 5 lat od daty jego wydania.

§ 4. 1. Szkolenie diagnostów prowadzą jednostki organizacyjne, którym bezpośrednio podlegają stacje kontroli pojazdów.

2.  Jednostki, o których mowa w ust. 1, mogą w pełnym lub ograniczonym zakresie zlecać czynności, o których mowa w ust. 1, zewnętrznym podmiotom prowadzącym szkolenie diagnostów, na zasadach określonych w odrębnych przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw transportu, dotyczących szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów.

3. Jednostki, o których mowa w ust. 1, mogą zawierać między sobą porozumienia mające na celu powierzenie innym jednostkom, w pełnym lub ograniczonym zakresie, czynności, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2.

§ 5. 1. Stacja kontroli pojazdów prowadzi następującą dokumentację:

1) rejestr badań technicznych pojazdów, w którym zamieszcza się dane i informacje o wykonanych badaniach technicznych;

2) rejestr umieszczonych w pojazdach cech identyfikacyjnych oraz wykonanych i umieszczonych w pojazdach tabliczek znamionowych zastępczych, jeżeli stacja kontroli pojazdów została upoważniona do ich wykonywania i umieszczania;

3) karty okresowej kontroli eksploatacyjnej urządzeń lub przyrządów kontrolno-pomiarowych stanowiących wyposażenie stanowisk kontrolnych.

2.  Wzór rejestru badań technicznych pojazdów i innych czynności określa załącznik nr 7 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. Nr 227, poz. 2250, z 2004 r. Nr 249, poz. 2499, z 2005 r. Nr 155, poz. 1303 oraz z 2009 r. Nr 39, poz. 316).

3. Wzór rejestru umieszczonych w pojazdach cech identyfikacyjnych oraz wykonanych i umieszczonych w pojazdach tabliczek znamionowych zastępczych określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

4. Wzór karty okresowej kontroli eksploatacyjnej urządzenia lub przyrządu kontrolno-pomiarowego stanowiącego wyposażenie stanowiska kontrolnego określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

5. Stacja kontroli pojazdów wydaje zaświadczenie o:

1) przeprowadzeniu badania technicznego pojazdu;

2) przeprowadzeniu dodatkowego badania technicznego pojazdu przeznaczonego do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych, jeżeli stacja kontroli pojazdów została upoważniona do badania takiego pojazdu;

3) umieszczeniu w pojeździe cech identyfikacyjnych lub o wykonaniu i umieszczeniu w pojeździe tabliczki znamionowej zastępczej.

6. Wzór zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu określa załącznik nr 8 do rozporządzenia, o którym mowa w ust. 2. Przepisy § 12 rozporządzenia, o którym mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio.

7. Wzór oraz sposób wypełnienia zaświadczenia o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym pojazdu przeznaczonego do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych określa załącznik nr 12 do rozporządzenia, o którym mowa w ust. 2.

8. Wzór zaświadczenia o umieszczeniu w pojeździe cech identyfikacyjnych lub o wykonaniu i umieszczeniu w pojeździe tabliczki znamionowej zastępczej określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

9. Organ właściwy do rejestracji pojazdu, nadając cechę identyfikacyjną, stosuje odpowiednio wzory cech identyfikacyjnych, określone w załączniku nr 9 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2007 r. Nr 186, poz. 1322).

10.  Wzory pieczątki identyfikacyjnej diagnosty oraz pieczątki specjalnej uprawnionego diagnosty upoważnionego do nadawania i wybijania numerów określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.

§ 6. 1. Badania techniczne pojazdów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i Policji przeprowadza się corocznie. Przepis art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym stosuje się odpowiednio.

2.  Badania techniczne pojazdów użytkowanych w sposób szczególny przeprowadza się w terminach określonych w art. 81 ust. 2—8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym.

3. Badanie techniczne pojazdów, o których mowa w ust. 1 i 2, wyłączonych z użytkowania na okres nie krótszy niż 1 rok i poddanych zabiegom konserwacyjnym przeprowadza się bezpośrednio przed ponownym odnowieniem cyklu przechowywania.

4.  Badania techniczne pojazdów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny, z zamontowanym urządzeniem technicznym podlegającym dozorowi technicznemu, przeprowadza się na warunkach określonych w art. 81 ust. 9 i 9a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym.

§ 7. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia badania technicznego niektórych pojazdów w stacjach kontroli pojazdów prowadzących działalność, o której mowa w art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym, nieposiadających upoważnienia wydanego na podstawie § 3 ust. 1, jeżeli:

1)w obiektach jednostki organizacyjnej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Agencji Wywiadu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego lub Centralnego Biura Antykorupcyjnego nie ma stacji kontroli pojazdów upoważnionej do wykonywania badań technicznych danego rodzaju pojazdów albo

2) wykonanie badania jest uzasadnione względami służbowymi, organizacyjnymi lub ekonomicznymi.

§ 8. 1. Współdziałanie kierownika jednostki nadzorującej i starosty dotyczy przeprowadzania badań technicznych pojazdów w stacjach kontroli pojazdów, o których mowa w § 3 ust. 1, posiadających zezwolenie starosty wydane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. — Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808, z 2006 r. Nr 225, poz. 1636, z 2008 r. Nr 141, poz. 888 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97).

2. W razie stwierdzenia, że stacja kontroli pojazdów, o której mowa w ust. 1, przestała spełniać wymagane warunki lub że badania techniczne są przeprowadzane niezgodnie z przepisami, starosta może powiadomić kierownika jednostki nadzorującej o stwierdzonych nieprawidłowościach oraz wydanych decyzjach w tym zakresie.

3. Na wniosek starosty kierownik jednostki nadzorującej może wyznaczyć przedstawiciela tej jednostki do przeprowadzenia wspólnie ze starostą kontroli stacji kontroli pojazdów.

§ 9. Wymóg certyfikacji zgodności urządzeń i przyrządów kontrolno-pomiarowych stanowiących wyposażenie stanowiska kontrolnego, dopuszczonych do użytkowania w stacjach kontroli pojazdów, nie dotyczy objętych tym obowiązkiem urządzeń i przyrządów kontrolno-pomiarowych, które zostały zakupione przed dniem 18 października 2000 r.

§ 10. Wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia upoważnienia do przeprowadzania badań technicznych pojazdów zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

§ 11. Do stacji kontroli pojazdów, które w dniu 7 lipca 2007 r. posiadały ważne upoważnienie do przeprowadzania badań technicznych, wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, nie stosuje się przepisu § 3 ust. 3 pkt 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia.

§ 12. 1. Stacje kontroli pojazdów niespełniające wymagań, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i 3, w § 3 ust. 1 pkt 2 i 3, w § 4 ust. 1 pkt 14, w § 6 pkt 5 lit. a załącznika nr 1 do rozporządzenia, które w dniu 7 lipca 2007 r. posiadały ważne upoważnienie do przeprowadzania badań technicznych pojazdów wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, uznaje się do dnia 31 grudnia 2010 r. za spełniające te wymagania, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Zwolnienie z obowiązku spełniania wymogu określonego w § 4 ust. 1 pkt 14 załącznika nr 1 do rozporządzenia nie dotyczy okręgowych stacji kontroli pojazdów.

§ 13. Upoważnienie wydane przez jednostkę nadzorującą uprawnia stację kontroli pojazdów do przeprowadzania badań technicznych pojazdów, o których mowa w § 1 ust. 2.

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 4)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 lutego 2009 r. (poz. 319)

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 20 października 2008 r., pod numerem 2008/0442/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337, z późn. zm.).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701, z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 37, poz. 214, Nr 100, poz. 649, Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1320, Nr 220, poz. 1411 i 1426, Nr 223, poz. 1461 i 1462 i Nr 234, poz. 1573 i 1574 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11 i Nr 18, poz. 97.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny (Dz. U. Nr 25, poz. 211), które utraciło moc z dniem 2 października 2007 r. na podstawie art. 75 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. — Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 711 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 7, poz. 49 oraz z 2008 r. Nr 122, poz. 797 i Nr 218, poz. 1389).