ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) , MINISTRA FINANSÓW 2) ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny

Na podstawie art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa:

1) jednostki organizacyjne sprawujące nadzór nad komórkami organizacyjnymi i stacjami kontroli pojazdów przeprowadzającymi badania techniczne pojazdów oraz wydające upoważnienia do przeprowadzania badań technicznych, wzory dokumentów związanych z uzyskaniem upoważnień do wykonywania badań oraz wzór upoważnienia do ich przeprowadzania;

2) wymagania w stosunku do komórek organizacyjnych i stacji kontroli pojazdów upoważnionych do przeprowadzania badań technicznych pojazdów;

3) wzory dokumentów stosowanych przy badaniach technicznych pojazdów;

4) warunki i terminy przeprowadzania badań technicznych pojazdów;

5) okoliczności dopuszczające przeprowadzanie badań technicznych pojazdów w stacjach kontroli pojazdów prowadzących działalność, o której mowa w art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym, zwanej dalej „ustawą”, nieposiadających upoważnienia do badań technicznych pojazdów służb;

6) zasady i warunki współpracy przy wykonywaniu badań technicznych pojazdów innej służby niż właściwa dla komórki organizacyjnej przeprowadzającej badanie.

2. Przepisy rozporządzenia stosuje się do badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Służby Celnej, Państwowej Straży Pożarnej oraz pojazdów należących do obcych sił zbrojnych, przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów międzynarodowych, o których mowa w art. 73 ust. 2b ustawy „pojazdami”.

§ 2. Nadzór nad komórkami organizacyjnymi i stacjami kontroli pojazdów sprawują:

1) Szefostwo Służby Czołgowo-Samochodowej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych — w odniesieniu do stacji kontroli pojazdów zlokalizowanych w obiektach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,

2) Komenda Główna Policji — w odniesieniu do stacji kontroli pojazdów zlokalizowanych w obiektach Policji,

3) jednostka organizacyjna Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego właściwa w sprawach logistyki — w odniesieniu do stacji kontroli pojazdów zlokalizowanych w obiektach Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

4) jednostka organizacyjna Agencji Wywiadu właściwa w sprawach logistyki — w odniesieniu do stacji kontroli pojazdów zlokalizowanych w obiektach Agencji Wywiadu,

5) jednostka organizacyjna Służby Kontrwywiadu Wojskowego właściwa w sprawach logistycznych — w odniesieniu do stacji kontroli pojazdów zlokalizowanych w obiektach Służby Kontrwywiadu Wojskowego,

6) jednostka organizacyjna Służby Wywiadu Wojskowego właściwa w sprawach logistycznych — w odniesieniu do stacji kontroli pojazdów zlokalizowanych w obiektach Służby Wywiadu Wojskowego,

7) jednostka organizacyjna Centralnego Biura Antykorupcyjnego właściwa do spraw logistyki — w odniesieniu do stacji kontroli pojazdów zlokalizowanych w obiektach Centralnego Biura Antykorupcyjnego,

8) Zastępca Szefa Biura Ochrony Rządu — w odniesieniu do stacji kontroli pojazdów zlokalizowanych w obiektach Biura Ochrony Rządu,

9) Biuro Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej — w odniesieniu do stacji kontroli pojazdów zlokalizowanych w obiektach Straży Granicznej,

10) Zastępca Szefa Służby Celnej — w odniesieniu do stacji kontroli pojazdów zlokalizowanych w obiektach Służby Celnej,

11) Biuro Logistyki Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej — w odniesieniu do stacji kontroli pojazdów zlokalizowanych w obiektach Państwowej Straży Pożarnej

— zwane dalej „jednostkami nadzorującymi”.

§ 3. 1. Na wniosek kierownika komórki lub jednostki organizacyjnej, której stacja kontroli pojazdów podlega, kierownicy jednostek nadzorujących, o których mowa w § 2, wydają upoważnienia do przeprowadzania badań technicznych pojazdów, jeżeli stacja ta:

1) spełnia wymagania techniczno-organizacyjne określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) zatrudnia co najmniej jednego uprawnionego diagnostę;

3) jest zlokalizowana w obiektach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rządu, Służby Celnej.

2. Upoważnienie wydane przez jednostkę nadzorującą uprawnia stację kontroli pojazdów do przeprowadzania badań technicznych pojazdów, o których mowa w § 1 ust. 2.

3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

4. Wzór upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.

5. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, zachowuje ważność do czasu zmiany stanu faktycznego, dla którego zostało wydane, nie dłużej niż przez 5 lat od daty jego wydania.

§ 4. 1. Stacja kontroli pojazdów prowadzi następującą dokumentację:

1) rejestr badań technicznych pojazdów, w którym zamieszcza się dane i informacje o wykonanych badaniach technicznych i innych czynnościach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu;

2) rejestr umieszczonych w pojazdach cech identyfikacyjnych oraz wykonanych i umieszczonych w pojazdach tabliczek znamionowych zastępczych, jeżeli stacja kontroli pojazdów została upoważniona do ich wykonywania i umieszczania;

3) karty okresowej kontroli eksploatacyjnej urządzeń lub przyrządów kontrolno-pomiarowych stanowiących wyposażenie stanowisk kontrolnych.

2. Dokumentację, o której mowa w ust. 1, stacja kontroli pojazdów może prowadzić w postaci elektronicznej.

3. Wzór rejestru badań technicznych pojazdów stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.

4. Wzór rejestru umieszczonych w pojazdach cech identyfikacyjnych oraz wykonanych i umieszczonych w pojazdach tabliczek znamionowych zastępczych stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia.

5. Wzór karty okresowej kontroli eksploatacyjnej urządzenia lub przyrządu kontrolno-pomiarowego stanowiącego wyposażenie stanowiska kontrolnego stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia.

6. Stacja kontroli pojazdów wydaje zaświadczenie o:

1) przeprowadzeniu badania technicznego pojazdu;

2) przeprowadzeniu dodatkowego badania technicznego pojazdu przeznaczonego do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych, jeżeli stacja kontroli pojazdów została upoważniona do badania takiego pojazdu;

3) umieszczeniu w pojeździe cech identyfikacyjnych lub o wykonaniu i umieszczeniu w pojeździe tabliczki znamionowej zastępczej.

7. Wzór zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. poz. 996). Przepisy § 6 rozporządzenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, stosuje się odpowiednio.

8. Uprawniony diagnosta po stwierdzeniu pozytywnego wyniku badania wpisuje do dowodu rejestracyjnego kolejny termin badania technicznego pojazdu.

9. Wzór oraz sposób wypełnienia zaświadczenia o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym pojazdu przeznaczonego do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych określa załącznik nr 7 do rozporządzenia, o którym mowa w ust. 7.

10. Wzór zaświadczenia o umieszczeniu w pojeździe cech identyfikacyjnych lub o wykonaniu i umieszczeniu w pojeździe tabliczki znamionowej zastępczej stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia.

11. Organ właściwy do rejestracji pojazdu, nadając cechę identyfikacyjną, stosuje odpowiednio wzory cech identyfikacyjnych, określone w załączniku nr 9 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2007 r. Nr 186, poz. 1322, z 2009 r. Nr 74, poz. 634, z 2010 r. Nr 14, poz. 72 oraz z 2011 r. Nr 36, poz. 183).

12.  Wzory pieczątki identyfikacyjnej diagnosty oraz pieczątki specjalnej uprawnionego diagnosty upoważnionego do nadawania i wybijania numerów stanowi załącznik nr 8 do rozporządzenia.

§ 5. 1. Badania techniczne pojazdów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i Policji przeprowadza się corocznie. Przepisy art. 81 ust. 2–4, 11-13 ustawy stosuje się odpowiednio.

2. Badania techniczne innych pojazdów niż określone w ust. 1, użytkowanych w sposób szczególny przeprowadza się na zasadach określonych w art. 81 ust. 2-12 ustawy.

3. Badania techniczne pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wyłączonych z użytkowania na okres powyżej 12 miesięcy, lecz nie dłuższy niż 61 miesięcy, i poddanych zabiegom konserwacyjnym przeprowadza się bezpośrednio przed rozpoczęciem okresu wyłączenia z użytkowania, zwanego dalej „okresem przechowywania”. Badanie techniczne przeprowadza się także przed kolejnym okresem przechowywania, po upływie wcześniej wyznaczonego okresu przechowywania.

4. Termin następnego badania technicznego pojazdu, o którym mowa w ust. 3, określa uprawniony diagnosta na podstawie wyciągu z rozkazu dowódcy jednostki organizacyjnej użytkującej pojazd, w którym określono planowany termin okresu przechowywania. Datę kolejnego badania technicznego wyznacza się z uwzględnieniem 30-dniowego okresu od dnia zakończenia planowanego okresu przechowywania.

5. W przypadku podjęcia decyzji o skróceniu okresu przechowywania pojazdu pojazd przed dalszą eksploatacją zostaje poddany badaniom technicznym i zostaje wyznaczony nowy termin ważności badań technicznych na zasadach określonych w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia kończącego skrócony okres przechowywania.

6. Badania techniczne pojazdów należących do obcych sił zbrojnych, przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów międzynarodowych, o których mowa w art. 73 ust. 2b ustawy, i rejestrowanych przez właściwy organ Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadza się zgodnie z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z uwzględnieniem zapisów zawartych we właściwych umowach międzynarodowych.

7. Dopuszcza się wykonywanie badań technicznych pojazdów, o których mowa w ust. 6, w stacjach kontroli pojazdów w obiektach jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, po uprzednim zawiadomieniu złożonym do kierownika (dowódcy, szefa, komendanta) jednostki organizacyjnej, któremu stacja kontroli pojazdów podlega, uzgodnieniu terminu tego badania oraz spełnieniu wymagań wynikających z odrębnych przepisów.

8. W badaniach technicznych pojazdów, o których mowa w ust. 7, uprawniony diagnosta uwzględnia odstępstwa od warunków technicznych. Listę odstępstw określa załącznik nr 9 do rozporządzenia.

§ 6. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia badania technicznego pojazdów w stacjach kontroli pojazdów prowadzących działalność, o której mowa w art. 83 ust. 2 ustawy, nieposiadających upoważnienia wydanego na podstawie § 3 ust. 1, jeżeli:

1) w obiektach jednostki organizacyjnej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Agencji Wywiadu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rządu lub Służby Celnej nie ma stacji kontroli pojazdów lub stacja kontroli pojazdów nie posiada uprawnienia do wykonywania badań technicznych danego rodzaju pojazdów albo

2) wykonanie badania jest uzasadnione względami służbowymi, organizacyjnymi lub ekonomicznymi.

§ 7. 1. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia badań technicznych pojazdów innej służby niż właściwa dla komórki organizacyjnej przeprowadzającej badanie.

2. Badania przeprowadza się na podstawie pisemnej zgody kierownika komórki lub jednostki organizacyjnej, której stacja kontroli pojazdów podlega, albo pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy kierownikami tych jednostek organizacyjnych.

3. Rodzaj oraz dopuszczalną liczbę pojazdów objętych możliwością przeprowadzenia badania zgodnie z ust. 1 w określonym przedziale czasu uzależnia się od warunków technicznych niezbędnych do przeprowadzenia badania, istniejących w jednostce organizacyjnej przeprowadzającej badanie.

4. Szczegółowe warunki współpracy przy wykonywaniu badań zgodnie z ust. 1 zostaną określone w porozumieniu, o którym mowa w ust. 2, zawartym na czas określony.

§ 8. Wymóg certyfikacji zgodności urządzeń i przyrządów kontrolno-pomiarowych stanowiących wyposażenie stanowiska kontrolnego, dopuszczonych do użytkowania w stacjach kontroli pojazdów, nie dotyczy objętych tym obowiązkiem urządzeń i przyrządów kontrolno-pomiarowych, które zostały zakupione przed dniem 18 października 2000 r.

§ 9. Wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia upoważnienia do przeprowadzania badań technicznych pojazdów zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

§ 10. Do stacji kontroli pojazdów, które w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia posiadały ważne upoważnienie do przeprowadzania badań technicznych, wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, nie stosuje się przepisu § 3 ust. 3 pkt 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. 4 )

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Finansów oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 lipca 2011 r. (poz. 910)

1)  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

3)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701, z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 37, poz. 214, Nr 100, poz. 649, Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1320, Nr 220, poz. 1411 i 1426, Nr 223, poz. 1461 i 1462 i Nr 234, poz. 1573 i 1574, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 663, Nr 91, poz. 739, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 802 i 803, Nr 98, poz. 817 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 43, poz. 246, Nr 122, poz. 827, Nr 151, poz. 1013, Nr 152, poz. 1018, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 225, poz. 1466 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 30, poz. 151, Nr 92, poz. 530, Nr 102, poz. 585 i Nr 106, poz. 622.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny (Dz. U. Nr 39, poz. 319 i Nr 92, poz. 759), które utraciło moc z dniem 1 maja 2011 r. na podstawie art. 242 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 201, poz. 1540 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 73, poz. 390, Nr 117, poz. 677 i Nr 134, poz. 779).