ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU 1) z dnia 9 sierpnia 2006 r. w sprawie przeglądów technicznych statków używanych na wodach śródlądowych do uprawiania sportu lub rekreacji

Na podstawie art. 34a ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa zakres oraz warunki przeprowadzenia przeglądów technicznych statków używanych na wodach śródlądowych do uprawiania sportu lub rekreacji:

1) bez napędu mechanicznego niezależnie od wielkości oraz o napędzie mechanicznym o mocy do 75 kW,

2) o napędzie mechanicznym o mocy powyżej 75 kW na wodach śródlądowych innych niż śródlądowe drogi wodne

— zwanych dalej „statkami”.

§ 2.1. Statki podlegają następującym przeglądom technicznym przeprowadzanym przez właściwe polskie związki sportowe:

1) zasadniczym — przeprowadzanym przed pierwszą rejestracją statku;

2) okresowym — przeprowadzanym co najmniej raz na 10 lat nie częściej niż co 5 lat w celu potwierdzenia zdolności statku do żeglugi śródlądowej;

3) doraźnym — przeprowadzanym po awarii, przebudowie lub na wniosek armatora.

2. Z zasadniczych przeglądów technicznych zwolnione są statki nowo zbudowane, posiadające oznaczenie CE.

3. Statki nowo zbudowane, posiadające oznaczenie CE są zwolnione z okresowych przeglądów technicznych przez 5 lat od daty pierwszej rejestracji.

4. Po przeprowadzonym przeglądzie technicznym dokonuje się w dokumencie rejestracyjnym wpisu przedłużającego jego ważność i wyznacza się termin następnego okresowego przeglądu technicznego.

§ 3. Armator przedstawia w uzgodnionym terminie i miejscu statek do przeglądu oraz umożliwia przeprowadzenie pomiarów i prób technicznych.

§ 4. Zasadniczy i okresowy przegląd techniczny statku, w zależności od jego rodzaju i przeznaczenia, obejmują odpowiednio:

1) kadłub statku, otwory i drożność odpływów;

2) stateczność i pływalność statku;

3) urządzenia pokładowe do kotwiczenia, cumowania i holowania;

4) silniki, pomieszczenia silnikowe, ich wentylację i izolację, prowadzenie instalacji elektrycznej, paliwowej, układu odprowadzania spalin i ich zabezpieczenia przed możliwością spowodowania pożaru, zbiorniki paliwa oraz przewody paliwa;

5) urządzenie sterowe;

6) instalację gazową;

7) światła nawigacyjne;

8) osprzęt żaglowy;

9) wyposażenie ratunkowe i przeciwpożarowe;

10) urządzenia i środki zapobiegające zanieczyszczaniu środowiska.

§ 5. Dokumenty z przeglądów technicznych statków wydane do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność do czasu, na który zostały wydane, nie dłużej jednak niż do dnia 31 października 2008 r.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2006 r.


1) Minister Sportu kieruje działem administracji rządowej — kultura fizyczna i sport, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu (Dz. U. Nr 131, poz. 918).